Akty prawne

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Regulamin organizacyjny STALPROFIL S.A.


I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin Organizacyjny „STALPROFIL” S.A., zwany w dalszej części Regulaminem Spółki, jest podstawowym dokumentem ustalającym organizację i zasady funkcjonowania Spółki z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i Statutu „STALPROFIL” S.A.
W niniejszym Regulaminie określone są organy Spółki, struktura organizacyjna, podział funkcji i zadań, kompetencje i obowiązki oraz przyjęte reguły zarządzania.
2. „STALPROFIL” S.A. powstał z przekształcenia Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowego „STALPROFIL” Sp. z o.o. w spółkę akcyjną aktem notarialnym Rep. A Nr 7095/98 z dnia 17.06.1998r., sporządzonym przed Notariuszem Markiem Wieczorkiem w Kancelarii Notarialnej w Będzinie, zarejestrowanym w dniu 30.06.1998r. w Sądzie Rejonowym w Katowicach.
Statut oraz ustawowe dane dotyczące „STALPROFIL” S.A. są zarejestrowane z datą 30.06.1998r. w w/w Sądzie w Dziale B pod nr 15551.
3. Spółka działa w oparciu o postanowienia swojego Statutu, przepisy kodeksu spółek handlowych oraz w oparciu o postanowienia Regulaminów obowiązujących w Spółce.
4. Siedzibą Spółki jest miasto Dąbrowa Górnicza.
5. Spółka jest samodzielnym podmiotem gospodarczym.
6. Władzami Spółki są:
1) Zarząd Spółki
2) Rada Nadzorcza
3) Walne Zgromadzenie
7. Zarząd Spółki zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
Regulamin Zarządu określa szczegółowo tryb działania Zarządu.
8. Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki. Regulamin Rady Nadzorczej szczegółowo określa tryb działania Rady.
9. Walne Zgromadzenie stanowi najwyższą władzę Spółki, ograniczoną jedynie bezwzględnie obowiązującymi przepisami kodeksu spółek handlowych i statutem Spółki. Tryb działania Walnego Zgromadzenia Spółki szczegółowo określa Regulamin Walnego Zgromadzenia.

II. PRZEDMIOT DZIAŁANIA

1. Przedmiotem działalności Spółki jest:
1/ PKD 2511Z - Produkcja konstrukcji metalowych i ich części
2/ PKD 2593Z - Produkcja wyrobów z drutu, łańcuchów i sprężyn,
3/ PKD 3299Z - Produkcja pozostałych wyrobów, gdzie indziej niesklasyfikowana,
4/ PKD 2599Z - Produkcja pozostałych gotowych wyrobów metalowych, gdzie indziej niesklasyfikowana,
5/ PKD 4671Z - Sprzedaż hurtowa paliw i produktów pochodnych,
6/ PKD 4672Z - Sprzedaż hurtowa metali i rud metali,
7/ PKD 4673Z - Sprzedaż hurtowa drewna, materiałów budowlanych i wyposażenia sanitarnego,
8/ PKD 4677Z - Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu,
9/ PKD 4941Z - Transport drogowy towarów,
10/ PKD 5210B - Magazynowanie i przechowywanie pozostałych towarów,
11/ PKD 5221Z - Działalność usługowa wspomagająca transport lądowy,
12/ PKD 6499Z - Pozostała finansowa działalność usługowa, gdzie indziej niesklasyfikowana, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
13/ PKD 6619Z - Pozostała działalność wspomagająca usługi finansowe, z wyłączeniem ubezpieczeń i funduszów emerytalnych,
14/ PKD 7320Z - Badanie rynku i opinii publicznej,
15/ PKD 7022Z - Pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
16/ PKD 2561Z - Obróbka metali i nakładanie powłok na metale,
17/ PKD 2229Z - Produkcja pozostałych wyrobów z tworzyw sztucznych
18/ PKD 4221Z -Roboty związane z budową rurociągów przesyłowych i sieci rozdzielczych
19/ PKD 4399Z - Pozostałe specjalistyczne roboty budowlane, gdzie indziej niesklasyfikowane
20/ PKD 0240Z - Działalność usługowa związana z leśnictwem,
21/ PKD 2562Z - Obróbka mechaniczna elementów metalowych,
22/ PKD 2594Z - Produkcja złączy i śrub,
23/ PKD 3311Z - Naprawa i konserwacja metalowych wyrobów gotowych,
24/ PKD 3312Z - Naprawa i konserwacja maszyn,
25/ PKD 3314Z - Naprawa i konserwacja urządzeń elektrycznych,
26/ PKD 3320Z - Instalowanie maszyn przemysłowych, sprzętu i wyposażenia,
27/ PKD 3811Z - Zbieranie odpadów innych niż niebezpieczne,
28/ PKD 3812Z - Zbieranie odpadów niebezpiecznych,
29/ PKD 3821Z - Obróbka i usuwanie odpadów innych niż niebezpieczne,
30/ PKD 3822Z - Przetwarzanie i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych.
31/ PKD 3831Z - Demontaż wyrobów zużytych,
32/ PKD 3900Z - Działalność związana z rekultywacją i pozostała działalność usługowa związana z gospodarką odpadami,
33/ PKD 4120Z - Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków mieszkalnych i niemieszkalnych,
34/ PKD 4211Z - Roboty związane z budową dróg i autostrad,
35/ PKD 4212Z - Roboty związane z budową dróg szynowych i kolei podziemnej,
36/ PKD 4213Z - Roboty związane z budową mostów i tuneli,
37/ PKD 4222Z - Roboty związane z budową linii telekomunikacyjnych i elektroenergetycznych,
38/ PKD 4291Z - Roboty związane z budową obiektów inżynierii wodnej,
39/ PKD 4299Z - Roboty związane z budową pozostałych obiektów inżynierii lądowej i wodnej, gdzie indziej niesklasyfikowane,
40/ PKD 4311Z - Rozbiórka i burzenie obiektów budowlanych,
41/ PKD 4312Z - Przygotowanie terenu pod budowę,
42/ PKD 4313Z - Wykonywanie wykopów i wierceń geologiczno – inżynierskich,
43/ PKD 4321Z - Wykonywanie instalacji elektrycznych,
44/ PKD 4322Z - Wykonywanie instalacji wodnokanalizacyjnych, cieplnych, gazowych i klimatyzacyjnych,
45/ PKD 4329Z - Wykonywanie pozostałych instalacji budowlanych,
46/ PKD 4950A - Transport rurociągami paliw gazowych,
47/ PKD 4950B - Transport rurociągowy pozostałych towarów,
48/ PKD 5210A - Magazynowanie i przechowywanie paliw gazowych,
49/ PKD 6820Z - Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
50/ PKD 7712Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych pojazdów samochodowych z wyłączeniem motocykli,
51/ PKD 7732Z - Wynajem i dzierżawa maszyn i urządzeń budowlanych,
52/ PKD 7739Z - Wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych, gdzie indziej niesklasyfikowane,
53/ PKD 8110Z - Działalność pomocnicza związana z utrzymaniem porządku w budynkach,
54/ PKD 8299Z - Pozostała działalność wspomagająca prowadzenie działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowana
Spółka prowadzi eksport i import w zakresie wyrobów i usług, o których mowa w pkt.1/ do 54/.
Działalność wskazana w punktach powyżej prowadzona jest również w Oddziale Spółki w Zabrzu.
2. Szczegółowy zakres obrotu, przetwarzania i uszlachetniania, świadczonych usług i działalności produkcyjnej Spółka kształtuje samodzielnie, stosownie do swoich możliwości i zapotrzebowania rynku
3. Spółka działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

III. ORGANIZACJA SPÓŁKI

1. W strukturze organizacyjnej Spółki funkcjonują:
a. Zakład Główny – Centrala Spółki z siedzibą w Dąbrowie Górniczej łącznie ze składami handlowymi Spółki (Składem Handlowym „A” w Katowicach i Składem Handlowym „B” w Dąbrowie Górniczej), zwany dalej Centralą oraz,
b. wyodrębniony organizacyjnie, samobilansujący się Oddział Spółki z siedzibą w Zabrzu, zwany dalej Oddziałem.
2. Centrala Spółki jest ośrodkiem zarządzania przedsiębiorstwem Spółki. Odpowiednie komórki organizacyjne Centrali Spółki realizują zakres zadań obejmujący:
a. zarządzanie procesami w przydzielonych obszarach,
b. nadzór i kontrolę nad operacjami prowadzonymi przez Oddział poprzez zależności służbowe i merytoryczne,
c. działalność operacyjną.
3. W Oddziale Spółki prowadzona jest działalność operacyjna w zakresie wynikającym z przedmiotu działalności Spółki realizowanego w ramach Oddziału.
4. Oddziałem kieruje Dyrektor Oddziału, podległy bezpośrednio Wiceprezesowi - Dyrektorowi Rozwoju.
5. Umowę o pracę z Dyrektorem Oddziału zawiera Prezes Zarządu.
6. Oddział Spółki jest odrębnym pracodawcą w rozumieniu art. 3 Kodeksu Pracy, w stosunku do pracowników świadczących pracę na stanowiskach występujących w poszczególnych komórkach organizacyjnych tworzących strukturę organizacyjną Oddziału.
7. W imieniu Oddziału, jako odrębnego od Spółki pracodawcy, wszelkich czynności pozasądowych i sądowych w sprawach z zakresu indywidualnego oraz zbiorowego prawa pracy dokonuje jednoosobowo Dyrektor Oddziału.
8. Na potrzeby realizacji zadań Oddziału związanych z obowiązkami publicznoprawnymi w stosunku do zatrudnianych w Oddziale pracowników, Oddział posiada odrębny od Spółki numer REGON oraz NIP.
9. Centrala i Oddział realizują swoje zadania poprzez wewnętrzne komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy.
10. Podstawowymi komórkami organizacyjnymi w Centrali i Oddziale są Składy, Działy, Zespoły oraz samodzielne stanowiska.
11. Podstawowe komórki organizacyjne Centrali Spółki zgrupowane są według zakresu ich działania w czterech pionach organizacyjnych, zarządzanych przez odpowiednio: Dyrektora Generalnego, Dyrektora Finansowego, Dyrektora Handlowego i Dyrektora Rozwoju.
12. Podstawowe komórki organizacyjne Oddziału Spółki zgrupowane są według zakresu ich działania w dwóch pionach organizacyjnych, zarządzanych przez odpowiednio: Dyrektora Oddziału, Z-cę Dyrektora Oddziału ds. Realizacji.
13. Rodzaj i nazwy pionów organizacyjnych, komórek, oraz samodzielnych stanowisk pracy Centrali i Oddziału Spółki z uwzględnieniem wzajemnych stosunków zwierzchnictwa i podległości, określa ramowy schemat organizacyjny, stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
14. Ramowe zakresy działania kluczowych jednostek organizacyjnych Centrali Spółki, bezpośrednio podległych członkom Zarządu, określa Załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
15. Ramowe zakresy działania kluczowych jednostek organizacyjnych Oddziału Spółki, bezpośrednio podległych odpowiednio Dyrektorowi Oddziału i Z-cy Dyrektora Oddziału ds. Realizacji, określa Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.
16. Ustalenie organizacji wewnętrznej oraz bezpośrednich zależności zwierzchnictwa i podległości podstawowych komórek organizacyjnych w ramach poszczególnych pionów organizacyjnych Centrali i Oddziału należy do kompetencji Zarządu, przy czym w zakresie Oddziału dokonywane jest na wniosek Dyrektora Oddziału.
17. Przy uwzględnieniu zasad jak w punkcie 16 powyżej, organizację wewnętrzną komórek organizacyjnych ustala się poprzez:
- ramowy zakres działania,
- etatyzację stanowisk,
- zakres obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych stanowisk pracy.
18. W Centrali i Oddziale Spółki mogą działać komisje i zespoły powołane do wykonania określonych zadań, wymagających udziału Specjalistów spoza Spółki bądź z różnych komórek organizacyjnych. Komisje i zespoły powoływane są przez Zarząd Spółki, przy czym w zakresie działalności Oddziału powołanie może mieć miejsce także na wniosek Dyrektora Oddziału.

IV. ZARZĄDZANIE SPÓŁKĄ

1. Na czele Spółki stoi Zarząd jako organ wykonawczy akcjonariuszy, powołany do prowadzenia działalności gospodarczej Spółki i reprezentowania jej na zewnątrz.
2. Prawo członków Zarządu do reprezentowania Spółki rozciąga się na wszystkie czynności sądowe i pozasądowe, związane z prowadzeniem przedsiębiorstwa Spółki z wyjątkiem spraw zastrzeżonych Statutem Spółki do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej.
3. Prawa członków Zarządu Spółki nie mogą być ograniczone ze skutkiem prawnym wobec osób trzecich.
4. Każdy członek Zarządu ma prawo i obowiązek prowadzenia spraw Spółki.
a. Członkowie Zarządu Spółki odpowiadają wobec Spółki i akcjonariuszy za dołożenie najwyższej staranności przy prowadzeniu spraw Spółki.
b. W powyższym zakresie członkowie Zarządu odpowiadają osobiście i solidarnie za zobowiązania Spółki.
5. Zarząd Spółki składa się z dwóch do czterech członków, w tym Prezesa i Wiceprezesów, powołanych na pięcioletni okres wspólnej kadencji uchwałą Rady Nadzorczej, określającą jednocześnie ilość członków Zarządu.
6. Członkowie pierwszego Zarządu powołani zostali uchwałą Walnego Zgromadzenia na dwa lata.
7. Cały Zarząd bądź jego członek może zostać odwołany w każdej chwili przez Radę Nadzorczą lub przez Walne Zgromadzenie w trybie przewidzianym dla ich powołania.
8. Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie łączne dwóch członków Zarządu lub jednego członka Zarządu z prokurentem.
9. Bezpośrednim przełożonym członków Zarządu w operacyjnym trybie działania jest Prezes Zarządu.
10. W oparciu o zawarte ze Spółką umowy o pracę, każdemu członkowi Zarządu Spółki w randze Dyrektora powierzone jest kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie określonymi pionami i komórkami organizacyjnymi Spółki.
11. W oparciu o zawarte ze Spółką umowy, Dyrektorowi Oddziału oraz Z-cy Dyrektora Oddziału ds. Realizacji powierzone jest kierowanie, nadzorowanie i koordynowanie określonymi w umowach pionami i komórkami organizacyjnymi Oddziału Spółki, a także bezpośrednia współpraca z Członkami Zarządu Spółki i podległymi im pionami Centrali, w zakresie spraw merytorycznych Oddziału należących do zakresu działania danego pionu Centrali.
12. Osoby kierujące w Centrali i Oddziale na czele komórek organizacyjnych, samodzielnie kierują tymi komórkami i ponoszą odpowiedzialność przed bezpośrednimi zwierzchnikami za wewnętrzną organizację pracy komórek i całokształt jej działalności, ustalonej niniejszym Regulaminem. Odpowiednią odpowiedzialność ponoszą osoby zajmujące samodzielne stanowiska.
13. W organizacji kierowania Spółką w poszczególnych komórkach organizacyjnych Centrali i Oddziału obowiązuje zasada jednoosobowego kierownictwa, stosownie do której, każdy pracownik podlega tylko jednemu przełożonemu, od którego otrzymuje polecenia służbowe i przed którym jest odpowiedzialny za ich wykonywanie. W uzasadnionych przypadkach członkom Zarządu Spółki w odniesieniu do komórek organizacyjnych Centrali, oraz Dyrektorowi Oddziału w odniesieniu do komórek organizacyjnych Oddziału, przysługuje prawo ustalenia odstępstwa od tej zasady.
14. Ciągłość zarządzania Spółką powinna być zabezpieczona w razie nieobecności osób na stanowiskach kierowniczych poprzez przekazywanie uprawnień i obowiązków ich zastępcom.
15. Osoba na stanowisku kierowniczym może przekazać /delegować/ prawo do części decyzji na swoich zastępców lub podległych pracowników. Oznacza to, że zastępcy lub podlegli kierownikowi pracownicy mają prawo do podejmowania w ustalonym zakresie decyzji w jego imieniu. Delegowanie prawa do części decyzji nie zwalnia osoby na stanowisku kierowniczym od odpowiedzialności za te decyzje.

V. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMPETENCJ I ODPOWIEDZIALNOŚCI CZŁONKÓW ZARZĄDU

1. Kierując całością działalności Spółki, Zarząd podejmuje zasadnicze decyzje i wiążące ustalenia, zabezpieczające podstawowe interesy Spółki, realizację statutowych celów działalności i jej rozwój.
2. Do ogólnych obowiązków członków Zarządu należy tworzenie programów i planów działania, projektowanie i wdrażanie sprawnej organizacji zarządzania Spółką oraz inspirowanie działań i zapewnienie warunków dla:
a. optymalnego wykorzystania środków i innych czynników wytwórczych,
b. uzyskania dobrych wyników działalności gospodarczej,
c. zapewnienia załodze bezpiecznej i higienicznej pracy zgodnie z zakresem odpowiedzialności i obowiązków określonych w Dziale Dziesiątym Kodeksu Pracy,
d. efektywnej ochrony środowiska naturalnego,
e. skutecznej ochrony mienia Spółki i zabezpieczenia przeciwpożarowego,
f. racjonalnego stanu i struktury zatrudnienia, wyzwalania inicjatywy i przedsiębiorczości pracowniczej,
g. upowszechniania postępu technicznego, organizacyjnego i ekonomicznego.
3. Do szczegółowych obowiązków członków Zarządu Spółki należy między innymi:
a. znajomość przepisów prawnych oraz aktów normatywnych dotyczących działalności Spółki jako całości,
b. organizowanie, kierowanie oraz koordynacja pracy i uszczegółowienie podziału pracy pomiędzy poszczególne piony i jednostki organizacyjne Spółki w sposób zapewniający optymalne i racjonalne wykorzystanie dysponowanych środków i czasu pracy,
c. nadzór i kontrola nad operacjami prowadzonymi przez Oddział poprzez zależności służbowe i merytoryczne,
d. kontrolowanie dyscypliny pracy w Spółce,
e. kontrolowanie wykonania ustalonych dla pracowników zadań,
f. inicjowanie, organizowanie i nadzór prac nad zmianą regulaminu organizacyjnego i wprowadzaniem zmian w strukturze organizacyjnej Spółki,
g. nadzór nad zapewnieniem właściwych warunków socjalno-bytowych pracownikom Centrali Spółki oraz Oddziału
h. stymulowanie rozwoju samodzielności w podejmowaniu decyzji i kształtowanie dobrych stosunków międzyludzkich w Spółce,
i. inicjowanie, tworzenie programów perspektywicznych i operacyjnych działalności Spółki,
j. czuwanie nad posiadaniem przez wszystkich pracowników Centrali Spółki aktualnych szczegółowych zakresów czynności,
k. dbałość o podniesienie poziomu efektywności ekonomicznej Spółki,
l. informowanie Rady Nadzorczej i Walnego Zgromadzenia o sytuacji ekonomiczno-finansowej Spółki,
m. programowanie, planowanie i zabezpieczanie potrzeb w zakresie kadr kierowniczych i wykonawczych,
n. właściwe wykorzystanie kwalifikacji pracowników Spółki,
o. zorganizowanie systemu skutecznej kontroli wewnętrznej w Spółce,
p. analizowanie sytuacji organizacyjnej i gospodarczej Spółki,
q. rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy jednostkami organizacyjnymi i pracownikami Spółki.
4. Do kompetencji Prezesa Zarządu Spółki – Dyrektora Generalnego należy sprawowanie nadzoru, kontroli oraz zarządzanie całością działalności Spółki, a w szczególności:
a. ustalanie projektu regulaminu organizacyjnego Spółki,
b. wydawanie wewnętrznych aktów normatywnych oraz podpisywanie projektów aktów normatywnych, korespondencji i materiałów problemowych, zastrzeżonych wyłącznie do swego podpisu,
c. prowadzenie polityki kadrowej i płacowej w Spółce oraz w Grupie Kapitałowej, a w szczególności celowej polityki wyznaczania zadań premiowych,
d. decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników Centrali Spółki, na wniosek bezpośrednio przełożonych tych pracowników,
e. zatwierdzanie etatyzacji oraz szczegółowych zakresów czynności pracowników Centrali Spółki,
f. udzielanie kar porządkowych pracownikom Centrali Spółki,
g. wyznaczanie swojego zastępcy w przypadku czasowej nieobecności.
h. zatwierdzanie w trybie funkcjonujących przepisów obowiązującego w Centrali Spółki Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy,
i. podejmowanie wszelkich decyzji w sprawach z zakresu przedsiębiorstwa Spółki, w których Prezes jednostkowo zastrzeże sobie wyłączność,
j. nadzór i kontrola nad operacjami prowadzonymi przez Oddział Spółki, należącymi do zakresu merytorycznego Prezesa Zarządu, realizowany jest za pośrednictwem Wiceprezesa Zarządu - Dyrektora Rozwoju.
4. Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie działalnością finansową Spółki, a w szczególności:
a. inicjowanie polityki ekonomiczno-finansowej Spółki,
b. organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności Spółki w zakresie usług finansowych,
c. koordynacja przedsięwzięć ekonomiczno-finansowych pod katem możliwości finansowych Spółki i uwarunkowań zewnętrznych,
d. nadzór nad prawidłową ewidencją rachunkową majątku Spółki,
e. nadzór nad przygotowaniem w Spółce planów ekonomiczno-finansowych, koordynacja procesu planowania między pionami Spółki
f. ustalenie wytycznych do sprawozdawczości finansowej, podatkowej i zarządczej Spółki,
g. nadzór i kontrola nad prowadzeniem rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami,
h. zorganizowanie systemu obiegu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia, prowadzenia księgowości, sporządzania kalkulacji wynikowej kosztów i sprawozdawczości,
i. opiniowanie celowości i uzasadnień ekonomicznych przed podjęciem ważniejszych przedsięwzięć gospodarczych,
j. merytoryczna kontrola w trybie nadzoru działalności ekonomiczno-finansowej wszystkich komórek organizacyjnych,
k. bieżący nadzór i kontrola nad kształtowaniem się kosztów i efektywności Spółki,
l. nadzór i kontrola nad prawidłowością rozliczeń z budżetem z tytułu podatku VAT, podatku dochodowego, dywidendy, podatku od wynagrodzeń pracowników Centrali oraz prawidłowe naliczanie i odprowadzanie środków na fundusze celowe,
m. nadzór i kontrola nad prawidłowością rozliczeń z ZUS, dotyczących pracowników Centrali
n. stworzenie sprawnego systemu przepływu informacji ekonomiczno-finansowej i jej obiegu,
o. koordynacja i kontrola zagadnień związanych z funduszem płac zgodnie z wytycznymi Prezesa Zarządu,
p. dokonywanie ekonomicznych ocen całokształtu działalności ekonomicznej Spółki,
q. nadzór nad zarządzaniem ryzykiem walutowym i ryzykiem stóp procentowych,
r. nadzór i kontrola nad działalnością w zakresie windykacji wierzytelności Spółki,
s. organizowanie, kierowanie oraz koordynacja pracy i uszczegółowienie pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowane stanowiska pracy, komórki i służby organizacyjne, w sposób zapewniający efektywne, racjonalne i optymalne wykorzystanie środków i czasu pracy,
t. udzielenie podporządkowanym pracownikom i służbom wytycznych co do metod pracy, toku postępowania i organizacji pracy,
u. nadzór i kontrola nad operacjami prowadzonymi przez Oddział Spółki, należącymi do zakresu merytorycznego Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Finansowego, w uzgodnieniu i poprzez Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Rozwoju,
v. reprezentowanie Spółki w ramach udzielonych pełnomocnictw wobec władz, urzędów i organizacji społecznych w sprawach dotyczących działalności ekonomiczno-finansowej,
w. wydawanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania pionu, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Prezesa Zarządu lub całego Zarządu.
5. Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Handlowego należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie działalnością handlową Spółki, z wyłączeniem działalności handlowej Oddziału Spółki, a w szczególności:
a. operatywne planowanie, organizowanie, koordynowanie i kontrolowanie działalności handlowej, usługowej i produkcyjnej Spółki,
b. marketing rynku krajowego i zagranicznego, tj. badanie, prognozowanie i pozyskiwanie nowych rynków i odbiorców,
c. prowadzenie negocjacji z klientami Spółki,
d. ustalanie, w porozumieniu z pozostałymi członkami Zarządu, polityki cenowej i marżowej Spółki,
e. bieżąca kontrola realizacji exportu i importu
f. podejmowanie decyzji w sprawach reklamacji handlowych,
g. racjonalne gospodarowanie podległymi pracownikami, materiałami, sprzętem i środkami finansowymi Spółki,
h. inicjowanie, przygotowanie i wdrażanie nowych uruchomień przez zapewnienie odpowiedniego wyposażenia technicznego,
i. wprowadzanie nowej techniki i technologii oraz usprawnień technicznych i organizacyjnych w dziedzinie działalności handlowej Spółki,
j. zarządzanie i nadzór nad zapasami towarów handlowych Spółki,
k. nadzór nad zakupami towarów handlowych dokonywanych przez Spółkę,
l. sporządzanie planów zakupów i sprzedaży,
m. organizowanie, kierowanie oraz koordynacja pracy i uszczegółowienie podziału pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowane stanowiska pracy, komórki i służby organizacyjne, w sposób zapewniający efektywne, racjonalne i optymalne wykorzystanie środków i czasu pracy,
n. udzielanie podporządkowanym pracownikom i służbom wytycznych co do metod pracy, toku postępowania i organizacji pracy,
o. wydawanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania pionu, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Prezesa Zarządu lub całego Zarządu,
6. Do kompetencji Wiceprezesa Zarządu – Dyrektora Rozwoju należy sprawowanie nadzoru i kontroli oraz zarządzanie działalnością rozwojową Spółki, a w szczególności:
a. nadzór nad przygotowaniem procedur związanych z obejmowaniem przez Spółkę udziałów lub akcji w spółkach zależnych bądź stowarzyszonych.
b. stałe monitorowanie rynku i prowadzenie negocjacji pod kątem potencjalnych przejęć i inwestycji kapitałowych.
c. negocjowanie umów oraz współpraca z firmami zewnętrznymi (np. audytorskimi, consultingowymi) wspomagającymi Spółkę w procesach przejęć kapitałowych.
d. rekomendowanie Zarządowi Spółki decyzji w zakresie wykonywania funkcji właścicielskich oraz nadzorczych spółek zależnych i stowarzyszonych,
e. nadzorowanie procedur związanych z likwidacją lub upadłością lub ze sprzedażą akcji lub udziałów Stalprofil S.A. w spółkach zależnych i stowarzyszonych,
f. przygotowywanie i koordynowanie procesów przekształceń kapitałowych w ramach grupy, w tym podziałów lub fuzji,
g. nadzór nad monitoringiem i analizą ekonomiczno – finansową działalności spółek, w których Stalprofil S.A. posiada udziały lub akcje,
h. planowanie i koordynowanie działalności remontowej i inwestycyjnej Spółki, w tym opracowywanie projektów planu inwestycji w tym kapitałowych ( rocznych i wieloletnich) w zakresie rzeczowym i finansowym,
i. nadzór nad przygotowaniem realizacji inwestycji w zakresie opracowań wstępnych założeń technicznych, ustalania warunków lokalizacji, warunków zabudowy i innych warunków wynikających z przepisów prawnych
j. negocjowanie umów o wykonanie prac projektowych i wykonawczych,
k. nadzór nad organizowaniem konkursów ofert lub przetargów dla wyłonienia dostawców, wykonawców, generalnych wykonawców,
l. dokonywanie oceny ofert dotyczących dostawy lub wykonawstwa, prowadzenie negocjacji z oferentami, przygotowanie wniosków do Zarządu Spółki dotyczących wyboru dostawców lub wykonawców,
m. zapewnienie prawidłowego nadzoru inwestycyjnego – zgodnie z obowiązującymi przepisami,
n. nadzór nad realizacją zawartych umów o dostawę lub wykonanie prac budowlano-montażowych.
o. pełnienie funkcji ABI z zakresem obowiązków opisanym w „Polityce Bezpieczeństwa w Stalprofil S.A.”;
p. wdrażanie nowych projektów informatycznych i nadzór nad procesami informatycznymi firmy;
q. planowanie, organizowanie i nadzorowanie wykonywania zadań realizowanych przez poszczególne grupy pracowników spółki i firmy zewnętrzne;
r. analiza rynku IT, aktywne wdrażanie nowych rozwiązań zgodnych z polityką firmy;
s. ciągłe polepszanie jakości oprogramowania i usprawnianie działalności firmy;
t. zarządzanie bezpieczeństwem IT Spółki oraz nadzór nad przechowywaniem i przepływem informacji;
u. nadzór nad ubezpieczeniem majątkowymi i OC w firmie;
v. sprawowanie nadzoru w sprawach z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy,
w. nadzór nad majątkiem techniczno-produkcyjnym Spółki,
x. organizowanie, kierowanie oraz koordynacja pracy i uszczegółowienie podziału pracy pomiędzy bezpośrednio podporządkowane stanowiska pracy, komórki i służby organizacyjne, w sposób zapewniający efektywne, racjonalne i optymalne wykorzystanie środków i czasu pracy,
y. udzielanie podporządkowanym pracownikom i służbom wytycznych co do metod pracy, toku postępowania i organizacji pracy,
z. wydawanie decyzji w sprawach należących do zakresu działania pionu, z wyjątkiem przypadków zastrzeżonych do wyłącznej decyzji Prezesa Zarządu lub całego Zarządu,
aa. sprawowanie nadzoru i kontroli nad działalnością Oddziału Spółki,
bb. bezpośrednie zwierzchnictwo służbowe wobec Dyrektora Oddziału Spółki.

VI. ZAKRES OBOWIĄZKÓW, KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYREKTORA ODDZIAŁU

1. Dyrektor Oddziału odpowiada za całokształt spraw związanych z działalnością Oddziału.
2. Do szczególnych obowiązków Dyrektora Oddziału należą:
a. realizacja przyjętych dla Oddziału celów i zadań oraz planów,
b. optymalne wykorzystanie środków i innych czynników wytwórczych w Oddziale,
c. osiąganie dobrych wyników działalności gospodarczej w Oddziale,
d. pozyskiwanie kontraktów do realizacji przez Oddział,
e. organizację pracy Oddziału,
f. bieżące kierowanie, nadzór i kontrolę nad służbami finansowymi i kadrowymi Oddziału,
g. bieżący nadzór i kontrolę nad pionem Z-cy Dyrektora Oddziału ds. Realizacji,
h. bieżąca współpraca z Wiceprezesem – Dyrektorem Rozwoju a także Wiceprezesem – Dyrektorem Finansowym i podległymi im służbami w sprawach należących do właściwości wskazanych wyżej Członków Zarządu i kierowanych przez nich pionów,
i. gospodarowanie majątkiem będącym w posiadaniu Oddziału,
j. nadzór nad prawidłowym prowadzeniem przez Oddział rachunkowości finansowej, podatkowej i zarządczej Oddziału na potrzeby Centrali, zgodnie z przepisami prawa oraz aktami normatywnymi obowiązującymi w Spółce,
k. nadzór nad naliczaniem wynagrodzeń i świadczeń dla pracowników Oddziału,
l. nadzór nad prawidłowym rozliczaniem podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sprawozdawczością w tym zakresie,
m. nadzór nad prawidłowością rozliczeń i sprawozdawczości Oddziału z ZUS, z PEFRON, ZFŚS w Oddziale,
n. nadzór nad prawidłowością funkcjonowania i rozliczeń grupowego ubezpieczenia pracowników Oddziału i ich rodzin,
o. nadzór nad sprawozdawczością GUS Oddziału na potrzeby Centrali oraz bezpośrednio do GUS, w zakresie obowiązującym Oddział,
p. terminowe regulowanie zobowiązań Oddziału,
q. bieżąca współpraca z obsługą prawną w sprawach należących do zakresu właściwości Oddziału,
r. przygotowanie i przedstawianie do zatwierdzenia przez Zarząd Spółki projektów planów dotyczących Oddziału po uzyskaniu opinii Wiceprezesa – Dyrektora Rozwoju oraz Wiceprezesa – Dyrektora Finansowego,
s. zabezpieczenie interesów Spółki, jej rozwój oraz realizację celów statutowych - w ramach zakresu działania Oddziału,
t. sprawy zarządzania personelem w Oddziale oraz realizację polityki płacowej w Oddziale z uwzględnieniem racjonalnego stanu i struktury zatrudnienia, wyzwalania inicjatywy i przedsiębiorczości pracowniczej, a w szczególności celowej polityki wyznaczania zadań premiowych,
u. decydowanie w sprawach przyjęć, zwolnień, wyróżnień i przeszeregowań pracowników Oddziału Spółki, na wniosek bezpośrednio przełożonych tych pracowników,
v. zatwierdzanie etatyzacji oraz szczegółowych zakresów czynności pracowników Oddziału Spółki,
w. udzielanie kar porządkowych pracownikom Oddziału Spółki,
x. wyznaczanie swojego zastępcy w przypadku czasowej nieobecności.
y. zatwierdzanie w trybie funkcjonujących przepisów obowiązującego w Oddziale Spółki Regulaminu Wynagradzania oraz Regulaminu Pracy,
z. przestrzeganie przez Oddział wymogów ochrony środowiska, bhp i p.poż,
aa. przestrzeganie zasad ochrony informacji w Oddziale, w tym w szczególności tajemnicy przedsiębiorstwa i ochrony danych osobowych
bb. zapewnienie ochrony mienia Spółki w ramach Oddziału, w tym ochrony fizycznej i technicznej w Oddziale.
3. Dyrektor Oddziału dokonuje jednoosobowo czynności pozasądowych i sądowych z zakresu indywidualnego i zbiorowego prawa pracy w stosunku do pracowników Oddziału.
4. Dyrektor Oddziału uprawniony jest do:
a. podejmowania decyzji w zakresie obowiązków i odpowiedzialności Dyrektora Oddziału wynikających z niniejszego Regulaminu,
b. składania i przyjmowania w imieniu Spółki oświadczeń woli, w tym podpisywania umów i reprezentowania Spółki na zewnątrz, rozporządzania składnikami majątku przynależnymi do Oddziału,
c. Dyrektor Oddziału realizuje swoje uprawnienia stosownie do zakresu udzielonego mu pełnomocnictwa lub rodzaju udzielonej mu prokury,
d. wnioskowania do Zarządu w sprawach dotyczących Oddziału.

VII. ZAKRES OBOWIĄZKÓW KOMPETENCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI PRACOWNIKÓW NA SZCZEBLU KIEROWNIKÓW KOMÓREK ORGANIZACYJNYCH.

Do podstawowych obowiązków kierowników komórek organizacyjnych Spółki zalicza się między innymi:

a) Odpowiedzialność merytoryczną za całokształt spraw objętych zakresem działania podległych komórek, a w szczególności odpowiedzialność za należytą i terminową realizację zadań oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów dotyczących pracy komórki,
b) Wnioskowanie premii podległym pracownikom, stawianie wniosków o wyróżnienia oraz o zastosowanie kar porządkowych,
c) Nadzór nad przestrzeganiem przez podległych pracowników przepisów o ochronie tajemnicy przedsiębiorstwa oraz o zakazie konkurencji,
d) Zapewnienie podległym pracownikom właściwych warunków pracy, zgodnych z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy i przeciwpożarowych,
e) Opracowywanie zakresów czynności służbowy dla podległych pracowników,
f) Zagwarantowanie odpowiedniej obsady osobowej w podległej komórce organizacyjnej,
g) Dbanie o podnoszenie kwalifikacji zawodowych podległych pracowników oraz o ich rozwój, a także zabezpieczenie kadry rezerwowej,
h) Zapewnienie przekazywania rzetelnych sprawozdań z wykonania zadań komórki organizacyjnej zawierających informacje o realizacji planowych wskaźników ekonomicznych w związku z danym zadaniem,
i) Dokonywanie, w zakresie swoich uprawnień, ocen i analiz rozwiązań i projektów przedstawionych przez pracowników komórki organizacyjnej w ramach ich obowiązków służbowych,
j) Udzielanie podległym pracownikom bieżących informacji o aktualnych zadaniach i przepisach dotyczących działalności Spółki,
k) Przeprowadzanie przeglądu i przydziału zadań wpływających do kierowanej komórki organizacyjnej, a także przekazywanie pracownikom komórki wskazówek co do sposobu realizacji zadań,
l) Niezwłoczne informowanie bezpośredniego przełożonego o każdej sprawie wymagającej decyzji tego przełożonego, a także o sprawie, o której przełożony winien wiedzieć,
m) Sprawowanie kontroli i nadzoru nad terminową i właściwą realizacją zadań powierzonych podległym pracownikom,
n) Udział w opracowywaniu budżetów dla komórki organizacyjnej oraz realizowanie zadań wynikających z przyjętego budżetu,
o) Planowanie i koordynowanie prac pracowników komórki z uwzględnieniem racjonalnej gospodarki czasem pracy,

VIII. FUNKCJE REALIZOWANE PRZEZ POSZCZEGÓLNE PIONY ORGANIZACYJNE CENTRALI I ODDZIAŁU SPÓŁKI

1. Komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy zgrupowane są w piony organizacyjne według zakresu ich działania.
2. Ramowe zakresy działania jednostek organizacyjnych (Składów, Działów, Zespołów):
1) Centrali, bezpośrednio podległych członkom Zarządu,
2) Oddziału, bezpośrednio podległych Dyrektorowi Oddziału i Z-cy Dyrektora Oddziału ds. Realizacji,
stanowią załączniki do niniejszego Regulaminu.

Niniejszy tekst jednolity Regulaminu został sporządzony przez Zarząd Spółki STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Radę Nadzorczą Spółki.

 

PODPISY CZŁONKÓW ZARZĄDU 

Dąbrowa Górnicza, dnia 15 listopada 2016 roku.

 

Załącznik: Regulamin Organizacyjny STALPROFIL S.A. wraz z załącznikami