Historia

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
22 grudnia 1988 r. powstało Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe "Stalprofil" sp. z o.o. Udziałowcami spółki w pierwszej fazie jej funkcjonowania byli:
  • Kombinat Metalurgiczny "Huta Katowice" w Dąbrowie Górniczej,
  • Przedsiębiorstwo Państwowe Obrotu Wyrobami Hutniczymi "Centrostal" w Katowicach,
  • SNZZ Pracowników "Huty Katowice",
  • Huta "Jedność" w Siemianowicach Śląskich,
  • Huta "Andrzej" w Zawadzkiem,
  • Huta "Cedler" w Sosnowcu.
Od początku swojej działalności STALPROFIL specjalizował się w handlu wyrobami hutniczymi.

W 1998 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podjęło uchwałę o przekształceniu PHU "Stalprofil" sp. z o.o. w spółkę akcyjną i podwyższeniu kapitału akcyjnego przedsiębiorstwa. W tym czasie akcjonariuszami spółki byli:
  • "Huta Katowice" w Dąbrowie Górniczej,
  • MSNZZ Pracowników Huty Katowice SA,
  • MK NSZZ "Solidarność" Huty Katowice SA.

Przełomowym wydarzeniem w ewolucji struktury własnościowej i kapitałowej przedsiębiorstwa była publiczna emisja 800 tys. akcji serii C i debiut na rynku wolnym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Środki pozyskane z emisji zostały w całości przeznaczone na zasilenie kapitału obrotowego, co miało stymulujący wpływ na wielkość generowanych przychodów i zysków. Nadanie STALPROFIL SA statusu spółki publicznej przyczyniło się do umocnienia jego pozycji rynkowej oraz do postrzegania firmy jako pewnego i stabilnego partnera handlowego.

Znaczące nakłady inwestycyjne oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z normą ISO 9001:2008 umożliwiły poszerzenie oferty handlowej i oferowanie usług o wysokiej jakości. Poniesione w kolejnych latach znaczące nakłady inwestycyjne wiązały się ze zmianą miejsca wykonywania działalności gospodarczej z terenów dzierżawionych do obiektów będących własnością spółki, adaptację i rozbudowę budynków administracyjnych, remonty, modernizację i rozbudowę hal magazynowych, zadaszenie placów składowych i wyposażenie ich w urządzenia przeładunkowe. Kolejnym, ważnym z punktu widzenia jakości obsługi klienta przedsięwzięciem inwestycyjnym była organizacja centrum serwisowego. W ramach tego zadania uruchomiono linię do cięcia blach z kręgów oraz linię do cięcia kształtowników na wymiar.

Realizując strategię dywersyfikacji działalności STALPROFIL rozpoczął budowę Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA. W 2005 r. przejęty został IZOSTAL S.A. - producent rur izolowanych i polietylenowych, a w 2006 r. ZRUG Zabrze S.A. (od 1 grudnia 2016 roku STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu), wykonawca inwestycji infrastrukturalnych, który m.in. wykorzystuje rury produkowane w Izostal S.A. do budowy gazowej i wodociągowej infrastruktury przesyłowej. W 2008 r. Grupa Kapitałowa Stalprofil SA powiększyła się o firmę KOLB sp. z o.o.- producenta konstrukcji stalowych.

W 2016 roku nastąpiła istotna zmiana w strukturze Grupy Kapitałowej, w wyniku której nastąpiło połączenie spółek z Grupy, tj.: STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka Przejmująca) oraz ZRUG Zabrze S.A. z siedzibą w Zabrzu (Spółka Przejmowana), poprzez przeniesienie na STALPROFIL S.A., jako jedynego akcjonariusza, całego majątku ZRUG Zabrze S.A., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego STALPROFIL S.A., tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1), art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 29 lipca 2016 roku.

W dniu 1 grudnia 2016 roku Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy dokonał wpisu połączenia w/w spółek w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Połączenie spółek STALPROFIL S.A. oraz ZRUG Zabrze S.A. miało na celu efektywniejsze wykorzystanie potencjału połączonych spółek oraz uzyskanie efektów ekonomiczno-finansowych synergii bezpośredniej i pośredniej, a w tym między innymi: obniżenie kosztów działalności, bardziej efektywne wykorzystanie majątku połączonych spółek, lepsza alokacja środków pieniężnych oraz bardziej racjonalne przepływy finansowe.