Władze

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Stefan Dzienniak, Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Stefan Dzienniak (ur. w 1952 r.) jest absolwentem Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Cała kariera zawodowa pana Stefana Dzienniaka związana jest z hutnictwem. Rozpoczął ją od stanowiska stażysty w Hucie Cedler, a następnie został zatrudniony w Hucie Katowice, gdzie przeszedł wszystkie szczeble zarządzania, poznając dogłębnie specyfikę branży hutniczej. W latach 1998-2012 pełnił najwyższe stanowiska kierownicze w Hucie Katowice SA, Polskich Hutach Stali SA i ArcelorMittal Poland SA: od kierownika walcowni, poprzez dyrektora produkcji, dyrektora naczelnego oraz Członka Zarządu. Pan Stefan Dzienniak, pełniąc w przeszłości funkcje w wielu radach nadzorczych nabył duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek prawa handlowego. W roku 2013 został powołany przez Walne Zgromadzenie Członków na Prezesa Zarządu Hutniczej Izby Przemysłowo-Handlowej i pełni tą funkcję nadal. Odznaczony złotym, srebrnym, brązowym krzyżem zasługi oraz wieloma wyróżnieniami branżowymi. Od 2009 roku Przewodniczący Rady Nadzorczej STALPROFIL SA.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Przewodniczący Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Created with GIMP

Jacek Zub, Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jacek Zub (ur. w 1954 r.) posiada wykształcenie wyższe prawnicze (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie). Obecnie pełni funkcję Przewodniczącego MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza. Doskonale zna specyfikę spółki oraz branżę hutniczą, będąc od 1979 r. zatrudniony w Hucie Katowice oraz od 1999 r. w Zakładzie Ochrony Środowiska sp. z o.o. w Dąbrowie Górniczej - spółka zależna ArcelorMittal Poland S.A. Wieloletni Członek Rady Nadzorczej STALPROFIL SA, a od 2005 r. jej Wiceprzewodniczący. 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Created with GIMP

Marcin Gamrot, Członek Rady Nadzorczej

Pan Marcin Gamrot (ur. w 1975 r.) posiada wykształcenie wyższe techniczne (Politechnika Częstochowska) oraz ukończył studia podyplomowe na wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej. Od 1995 r. zatrudniony jest w ArcelorMittal Poland S.A., od stanowiska specjalisty branżowego do zajmowanego aktualnie stanowiska Szefa Systemów Klimatyzacji i Wentylacji koncernu ArcelorMittal Poland S.A. Jednocześnie Pan Marcin Gamrot jest Członkiem Zarządu MZZ Pracowników Arcelor Mittal Dąbrowa Górnicza. Od 2006 r. pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Stalprofil S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Created with GIMP

Jerzy Goinski, Członek Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Goinski (ur. w 1956 r.) posiada wykształcenie średnie. Od 1998 r. pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego, a od 2006 r. Przewodniczącego MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal Poland S.A. - Dąbrowa Górnicza. Pełni także funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej PU Maritex sp. z o.o. oraz Członka Rady Nadzorczej ArcelorMittal Poland S.A. Od 1979 r. zatrudniony jest w ArcelorMittal Poland S.A. Od 2006 r. Członek Rady Nadzorczej Stalprofil S.A.
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Created with GIMP
 

Andrzej Młynarczyk, Członek Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Młynarczyk (ur. w 1954r.) jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, który uzyskał w roku 2009 na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pan Andrzej Młynarczyk jest biegłym rewidentem z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku członka zarządu dużej firmy audytorskiej. 
Jest lub był wykładowcą na wyższych uczelniach (Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach) oraz wykładowcą szkoleń dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, a także wykładowcą szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zagadnień audytu.
Pan Andrzej Młynarczyk od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Katowicach, a także jest biegłym sądowym z zakresu księgowości i finansów Sądu Okręgowego w Katowicach. Pełnił także funkcję członka Komisji ds. Standardów Rewizji przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Pan Andrzej Młynarczyk zasiada w chwili obecnej lub był członkiem Rad Nadzorczych dużych spółek kapitałowych, w tym z branży finansowej. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "Doradztwo finansowe dr Andrzej Młynarczyk". Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

Przewodniczący Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Created with GIMP

Krzysztof Lis, Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Lis (ur. w 1970 r.) jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Od 1996 roku jest związany z przemysłem hutniczym. Zatrudniony w Hucie Bankowa w biurze handlu i marketingu, po kilku latach został jego kierownikiem. W 2003 r. powołany na stanowisko dyrektora sprzedaży Polskich Hut Stali SA, brał udział w procesach konsolidacyjnych koncernu. Po prywatyzacji odpowiadał za marketing i sprzedaż półwyrobów w Ispat Polska Stal SA. W 2006 r. został nominowany na stanowisko zastępcy dyrektora sprzedaży Mittal Steel Poland SA, aby po roku objąć stanowisko dyrektora sprzedaży. W połowie 2009 r. objął stanowisko dyrektora zarządzającego spółkami zależnymi ArcelorMittal Poland SA, a po dwóch latach pracy powrócił do handlu, zajmując nadal stanowisko dyrektora sprzedaży wyrobów długich w Europie Wschodniej. Od 2012 r. Członek Rady Nadzorczej STALPROFIL SA. 
Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Created with GIMP

Tomasz Ślęzak, Członek Rady Nadzorczej

 

Pan Tomasz Ślęzak jest absolwentem Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, studiów podyplomowych z dziedziny bankowości, finansów i zarządzania.
Pan Tomasz Ślęzak uzyskał rozległą oraz gruntowną wiedzę oraz doświadczenie w branży produkcji metali/hutniczej, pełniąc od wielu lat funkcje nadzorcze i zarządcze w spółkach z tej branży.
Pan Ślęzak z branżą hutnicza związany jest od roku 2007 r., kiedy rozpoczął pracę w ArcelorMittal Poland SA na stanowisku dyrektora biura nadzoru właścicielskiego, w ramach której realizował obowiązki nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi oraz stowarzyszonymi, w tym przedsiębiorstwami produkcyjnymi i handlowymi z branży hutniczej (w tym w szczególności WBG Batory sp. z o.o., Huta Królewska sp. z o.o., Huta Bankowa sp. z o.o., PPOZIM Cutiron sp. z o.o., HK Eko-Grys sp. z o.o. Florian Centrum S.A., Stalhandel sp. z o.o., HK POM sp. z o.o./ niektóre podmioty inkorporowane przez ArcelorMittal Poland S.A., bądź obecnie poza grupą AM/)
W przeszłości również Członek Rad Nadzorczych i Zarządów podmiotów takich jak m.in. Stalprodukt S.A. (RN), Florian Centrum S.A. (Zarząd), PPOZIM Cutiron sp. z o.o. (RN), HK Eko-Grys sp. z o.o. (RN).
Ferrum S.A., Stalprofil SA. Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. i Ferrum S.A.
W ramach pracy na rzecz ArcelorMittal Poland S.A. Pan Tomasz Ślęzak realizował i nadzorował realizację wielu projektów restrukturyzacyjnych dotyczących zarówno majątku jak i działalności operacyjnej Spółki
Od marca 2016r. Pan Tomasz Ślęzak pełni funkcję Członka Zarządu ArcelorMittal Poland S.A odpowiadając za nadzór właścicielski, zarządzanie i restrukturyzację majątku, energetykę i ochronę środowiska jak również za współpracę z sektorem publicznym oraz branżowymi organizacjami (np. HIPH, ZPPH etc.).
Od września 2017r. Pan Tomasz Ślęzak jest Członkiem Rady Naukowej Instytutu Metalurgii Żelaza w Gliwicach. Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Członek Rady Nadzorczej nie spełnia kryteriów niezależności, o których mowa w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Członek Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.