Grupa Kapitałowa

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
   
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl

SPÓŁKI ZALEŻNE
IZOSTAL SA
ul. Opolska 29
47-113 Kolonowskie
www.izostal.com.pl
   
KOLB sp. z o.o.
ul. Kościuszki 3a
47-110 Kolonowskie
www.kolb.pl
   
STF Dystrybucja
sp. z o.o.
ul. Roździeńskiego 11a
41-308 Dąbrowa Górnicza
W Grupie Kapitałowej STALPROFIL SA wyodrębnione zostały dwa podstawowe branżowe segmenty działalności. Należą do nich:
  1. Handel, przetwórstwo i działalność usługowa na rynku stalowym. Działalność handlowa w obrębie branży hutniczej, realizowana jest głównie przez STALPROFIL SA. Wykonawstwo konstrukcji stalowych, łącznie z przetwórstwem stali, jest domeną KOLB sp. z o.o.
  2. Działalność związana z infrastrukturą sieci przesyłowych gazu i innych mediów, obejmująca produkcję izolacji antykorozyjnej rur stalowych, wytwarzanych przez IZOSTAL SA, a także usługi budowlano-montażowe sieci przesyłowych, które są oferowane przez STALPROFIL S.A. Oddział w Zabrzu (do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
Działalność przedsiębiorstw wchodzących w skład Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA jest wzajemnie komplementarna, co umożliwia osiąganie efektów synergii.
Wspólnym mianownikiem dla działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL SA jest wyrób hutniczy, który w aktywności gospodarczej poszczególnych przedsiębiorstw tworzących Grupę pojawia się jako towar, materiał do produkcji, produkt do głębszego przetworzenia bądź też jako element świadczonej usługi, np. budownictwa inwestycyjnego. Relacje biznesowe występujące pomiędzy spółkami zależnymi i spółką matką sprowadzają się praktycznie do kooperacji i współpracy handlowej na tej płaszczyźnie. Podmioty z Grupy w wyniku swojej działalności powiększają nabywane wyroby hutnicze o wartość dodaną (obróbka, przetworzenie, usługa) i lokują je na zgoła odmiennych rynkach.
 
Z uwagi na powyższe STALPROFIL SA, budując tożsamość korporacyjną dla swojej Grupy, przyjął model, w którym STALPROFIL SA, jako spółka dominująca, korzysta wizerunkowo głównie z efektu skali, informując otoczenie o szerokim zakresie działalności w ramach przedsiębiorstw tworzących Grupę oraz o rozległym obszarze jej działania. Spółki zależne korzystają natomiast z „efektu aureoli”, informując o przynależności do uznanej na rynku (także giełdowym) organizacji i możliwości korzystania w szczególnych sytuacjach z jej wsparcia kapitałowego, biznesowego i wsparcia w uzyskiwaniu poręczeń, gwarancji itp. Dzięki ekonomii skali cała Grupa STALPROFIL SA znacznie usprawnia swoje funkcjonowanie, eliminując te działania i oferty, które w Grupie się powielają lub są wręcz konkurencyjne wobec siebie.