Portal Klienta

SKŁADY HANDLOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
32 261 60 34-7
32 261 60 33, 261 60 05
handel@stalprofil.com.pl

40-780 Katowice
ul. Owsiana 60
32 253 20 01-8
32 253 20 20
handel@stalprofil.com.pl
   

Regulamin korzystania z Portalu Klienta

 
§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z Portalu Klienta w firmie - STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, adres: 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul Roździeńskiego 11a, wpisaną do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000113043, zwaną dalej Stalprofil.
2. Pod pojęciem „Klient” rozumie się podmiot, który prowadzi współpracę z Stalprofil i otrzyma dostęp do systemu obsługi – Portal Klienta.
3. Pod pojęciem systemu obsługi – Portal Klienta - rozumie się prawo dostępu Klienta do portalu, który pozwala na udostępnianie Klientowi uzgodnionych wzajemnie informacji, w tym udostępnianie przez Stalprofil w formie elektronicznej faktur w sposób gwarantując autentyczność ich pochodzenia i integralność treści, jak również ich czytelność. Każdy Klient korzystający z możliwości otrzymywania faktur w formie elektronicznej zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym Regulaminem przed podpisaniem Porozumienia w sprawie udostępniania przez Stalprofil SA faktur w formie elektronicznej oraz przestrzegania jego postanowień. W kwestiach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maja przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010 r. w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępnienia organowi kontroli skarbowej (Dz.U. z 2010 r. nr 249 poz. 1661) zwanego dalej „Rozporządzeniem”.
4. Regulamin niniejszy jest udostępniony Klientowi za pośrednictwem strony internetowej Stalprofil w formie, która umożliwia jego pobranie lub wydrukowanie.

 
§ 2. Warunki korzystania z Portalu Klienta

1. Warunkiem korzystania z Portalu Klienta jest:
1.1. Posiadanie czynnej umowy handlowej pomiędzy Stalprofil a Klientem.
1.2. Podpisanie Porozumienia w sprawie dostępu do Portalu Klienta lub/i Porozumienia w sprawie udostępniania faktur w formie elektronicznej.
2. Po spełnieniu warunku określonego w punkcie 1. Klient uzyska parametry dostępu (unikalny login i hasło) umożliwiający korzystanie z Portalu Klienta.
3. Porozumienie w sprawie uzyskania dostępu do Portalu Klienta określa szczegółowo indywidualny zakres informacji udostępniony Klientowi przez Stalprofil.

 
§ 3. Zmiany parametrów dostępu i rezygnacja

1. Parametry dostępu mogą być zmienione jedynie na pisemny wniosek Klienta, w formie aneksu do Porozumienia w sprawie uzyskania dostępu do Portalu Klienta lub/i Porozumienia w sprawie udostępniania faktur w formie elektronicznej.
2. Klient ma prawo do zaprzestania korzystania z Portalu Klienta poprzez złożenie stosownego pisemnego oświadczenia.
3. Stalprofil ma prawo do odebrania Klientowi dostępu do Portalu Klienta w przypadku:
a. Rozwiązania lub wygaśnięcia umowy handlowej pomiędzy Klientem a Stalprofil;
b. Nieprzestrzegania przez Klienta niniejszego Regulaminu;
c. Stwierdzenia korzystania z Portalu Klienta przez osoby nieupoważnione;
d. Wystąpienia innego zdarzenia zagrażającego interesom Klienta lub Stalprofilu.
4. W przypadku odebrania Klientowi dostępu do Portalu Klienta zostanie on niezwłocznie powiadomiony o zaistniałym fakcie w formie elektronicznej i pisemnej.
 

§ 4 . Postanowienia końcowe

1. Stalprofil zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany będą publikowane na stronie internetowej Stalprofil oraz na Portalu Klienta.
2. Regulamin i wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem opublikowania.
3. Klient jest zobowiązany do korzystania z Portalu Klienta w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.
4. Stalprofil nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w związku z nieprzestrzeganiem przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu, a w szczególności Stalprofil nie odpowiada za szkody powstałe wskutek przekazania dostępu do Portalu Klienta osobom nieuprawnionym.
5. Ewentualne spory związane z niniejszym Regulaminem będą rozpatrywane przez sąd właściwym miejscowo dla siedziby Stalprofil S.A.

DO POBRANIA