Warunki sprzedaży

SKŁADY HANDLOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
32 261 60 34-7
32 261 60 33, 261 60 05
handel@stalprofil.com.pl

40-780 Katowice
ul. Owsiana 60
32 253 20 01-8
32 253 20 20
handel@stalprofil.com.pl
   

Warunki sprzedaży

 
OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY
z dnia 1 kwietnia 2017 r.

 

§1 Postanowienia Ogólne

1. Niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży mają zastosowanie do sprzedaży wyrobów i półwyrobów ze stali, oferowanych przez STALPROFIL Spółkę Akcyjną z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

2. Wyrażenia pisane wielką literą w Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają następujące znaczenie:
a) Kupujący/Klient - osoba fizyczna, osoba prawna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała Zamówienie do STALPROFIL; 
b) STALPROFIL– STALPROFIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej przy ulicy Roździeńskiego 11a, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach pod numerem 0000113043, NIP 6290012166, Regon 001367518 kapitał zakładowy 1 750 000,00 zł wpłacony w całości;           
c) Wyroby – produkty i półprodukty ze stali oferowane do sprzedaży przez STALPROFIL;
d) Zamówienie - pisemne zamówienie Kupującego przesłane pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub złożone osobiście do STALPROFIL, stanowiące ofertę nabycia Wyrobów, określające co najmniej: typ i rodzaj Wyrobów, cenę - zgodnie z Cennikiem lub pisemną propozycją STALPROFIL skierowaną uprzednio do Kupującego oraz proponowany termin dostawy albo terminy dostaw (harmonogram dostaw) poszczególnych partii Towarów. STALPROFIL rekomenduje złożenie zamówienia z wykorzystaniem formularza dostępnego na stronie internetowej www.stalprofil.com.pl;
e) Data Odbioru Wyrobów – wskazana Kupującemu w potwierdzeniu Zamówienia data, do której obowiązuje rezerwacja Wyrobów i cena podana w potwierdzeniu;    
f) OWS – niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży STALPROFIL.

3. OWS stanowią integralną część każdej umowy sprzedaży Wyrobów, także w przypadku wyraźnego niepowołania się przez Kupującego na OWS w Zamówieniu, chyba, że strony umowy sprzedaży wyraźnie postanowiły na piśmie pod rygorem nieważności o wyłączeniu zastosowania OWS albo też o wyłączeniu niektórych postanowień OWS.

4. OWS są udostępnione w postaci elektronicznej na stronie internetowej STALPROFIL: www.stalprofil.com.pl

5. OWS nie znajdują zastosowania do umów sprzedaży zawartej z konsumentem.

§2 Klasyfikacja. Specyfikacje techniczne

1. Wyroby oferowane do sprzedaży przez STALPROFIL, klasyfikowane są w sposób podany na stronie internetowej: http://www.stalprofil.com.pl/Oferta-Handlowa/Asortyment. W zakładce poświęconej danemu asortymentowi Wyrobów podane są specyfikacje techniczne dla danego asortymentu (normy, aprobaty techniczne).

2. Kupujący składając Zamówienie zobowiązany jest znać parametry i zastosowanie zamawianych Wyrobów. STALPROFIL nie ponosi odpowiedzialności za dokonany przez Kupującego wybór i zastosowanie, czy też przeznaczenie przez Kupującego Wyrobów nabytych od STALPROFIL.

3. Dokumenty jakościowe (świadectwa jakości, certyfikaty, atesty) STALPROFIL dostarcza jako kopie oryginałów. Na kopii umieszczone są następujące informacje:
- nazwa wystawiającego kopię – STALPROFIL S.A.
- nazwisko i imię osoby wystawiającej kopię
- nazwa wyrobu, gatunek stali, numer wytopu, wydana ilość
- numer faktury i data jej wystawienia.

4. Wyroby dostarczane są zgodne z podstawowymi wymaganiami zawartymi w dotyczących ich specyfikacjach technicznych. Dodatkowe wymagania winny być jednoznacznie sprecyzowane w Zamówieniu i po uzgodnieniu zapisane w potwierdzeniu zamówienia.

5. Rozliczenie dostawy prowadzone jest wg wagi rzeczywistej lub wg wagi nominalnej (teoretycznej).

6. Pełen zakres profili zamkniętych STALPROFIL oferowany jest według przelicznika producenta ( waga teoretyczna ) do wglądu na stronie internetowej.

7. O ile Strony nie ustalą inaczej, dopuszczalna jest tolerancja ilościowa +/- 10% dla każdej pozycji i całości zamówienia.

8. Wyroby mogą być pokryte naleciałością korozji, co nie umniejsza ich jakości i właściwości.

§3 Umowa sprzedaży

1. Zawarcie umowy sprzedaży Wyrobów następuje przez złożenie Zamówienia przez Kupującego i przyjęcie tego Zamówienia przez STALPROFIL poprzez wysłanie potwierdzenia Zamówienia przez STALPROFIL do Kupującego pocztą elektroniczną lub faksem, z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej.

2. STALPROFIL może w ciągu 2 (dwóch) dni roboczych od otrzymania Zamówienia odmówić jego przyjęcia o czym zawiadomi Kupującego.

3. Zamówienie powinno zostać przekazane STALPROFIL w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści Zamówienia. Zamówienie niepełne, nieczytelne lub zawierające sprzeczności, bądź niejasności nie jest zamówieniem wiążącym STALPROFIL, chyba, że STALPROFIL po nawiązaniu kontaktu z Kupującym wyjaśni wątpliwości dotyczące Zamówienia i potwierdzi jego przyjęcie, podając w potwierdzeniu warunki sprzedaży.

4. STALPROFIL ma prawo zmienić termin/terminy dostawy albo wydania całości lub poszczególnych partii Wyrobów o nie więcej niż 3 (trzy) dni robocze za powiadomieniem Kupującego, co nie uprawnia Kupującego do odstąpienia od umowy sprzedaży oraz kierowania roszczeń wobec STALPROFIL.

5. W przypadku nieodebrania przez Kupującego Wyrobów do Daty Odbioru Wyrobów, STALPROFIL ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży Wyrobów i obciążyć Kupującego karą umowną w wysokości 20% wartości netto zamówionych Wyrobów. Uprawnienie do odstąpienia może być przez STALPROFIL zrealizowane w okresie 60 dni po dacie, o której mowa w zdaniu pierwszym.

6. W okresie od przesłania Kupującemu potwierdzenia Zamówienia, do Daty Odbioru Wyrobów wskazanej w potwierdzeniu Zamówienia, STALPROFIL ma prawo odstąpienia od umowy sprzedaży w całości lub w części, z ważnych powodów, w tym jeżeli:      
- nie będzie możliwe ubezpieczenie należności od Kupującego z tytułu tej umowy (w całości lub w części);
- z przyczyn niezależnych od STALPROFIL, a dotyczących Producenta Wyrobów, STALPROFIL nie będzie mógł wykonać tej umowy w całości lub części.

7. Odstąpienie od umowy sprzedaży wymaga formy pisemnej.

8. W przypadku skorzystania przez STALPROFIL z prawa odstąpienia od umowy sprzedaży, o którym mowa w OWS, Kupującemu nie przysługują wobec STALPROFIL żadne roszczenia.

9. Umowa sprzedaży STALPROFIL może zostać zawarta także w każdy inny sposób dopuszczalny prawem, w tym poprzez złożenie oferty handlowej przez STALPROFIL oraz jej przyjęcie przez Kupującego w okresie ważności tej oferty handlowej, a także poprzez podpisanie obustronnej umowy handlowej.

§4 Warunki dostawy/wydania

1. Kupujący ma obowiązek odbioru Wyrobów zgodnie z umową sprzedaży, z zastrzeżeniem ust. 3. Zmiana Daty Odbioru wymaga zawsze wyraźnej pisemnej zgody ze strony STALPROFIL.

2. Jeżeli Strony nie postanowią inaczej Wyroby wydawane są w magazynach STALPROFIL zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy ul. Roździeńskiego 11a oraz w Katowicach przy ul. Owsianej 60, z zastrzeżeniem ust.3. Miejsce wydania zostaje określone w umowie sprzedaży.

3. STALPROFIL ma prawo do jednostronnej zmiany miejsca lub czasu załadunku Wyrobów w przypadku wystąpienia w STALPROFIL zdarzeń wyjątkowych, takich jak w szczególności: awaria suwnicy, przerwa w dostawie prądu, awaria systemu komputerowego, długa kolejka samochodów oczekujących na załadunek. O zmianie, wskazanej w zdaniu poprzednim STALPROFIL powiadamia Klienta pocztą elektroniczną. W przypadku, o którym mowa w niniejszym ustępie, Klientowi nie przysługują wobec STALPROFIL żadne roszczenia.

4. Kupujący zobowiązuje do awizowania STALPROFIL odbioru Wyrobów z jednodniowym wyprzedzeniem. Awizowanie następuje pocztą elektroniczną na adres e-mail pracownika STALPROFIL, który przesłał Kupującemu potwierdzenie złożonego Zamówienia.

5. Kupującemu nie przysługują wobec STALPROFIL roszczenia związane z postojem przed i podczas załadunku.

6. Kupujący zapewnia środki transportu odpowiednie do liczby i rodzaju Wyrobów. Wykonanie usługi transportu przez STALPROFIL wymaga wyraźnego odpowiedniego postanowienia w umowie sprzedaży Wyrobów, z określeniem terminu i miejsca wykonania usługi transportu oraz wynagrodzenia za wykonanie usługi.

7. W każdym przypadku osoba odbierająca Wyroby w imieniu Klienta zobowiązana jest do okazania upoważnienia do odbioru, chyba że zostało ono zamieszczone w Zamówieniu lub na osobnym dokumencie dostarczonym do STALPROFIL oraz zobowiązana jest potwierdzić swoje dane osobowe poprzez okazanie dokumentu tożsamości. Jeżeli Kupujący zapewnia środek transportu, upoważnienie powinno zawierać także wskazanie pełnego numeru rejestracyjnego środka transportu (nr rejestracyjny samochodu i naczepy lub w przypadku braku naczepy tylko nr rejestracyjny samochodu). STALPROFIL ma prawo odmówić wydania Wyrobów osobie, która nie posiada upoważnienia Kupującego albo nie potwierdziła swoich danych. W takim przypadku zastosowanie ma §3 ust.5 OWS.

8. Potwierdzenie wydania Wyrobów następuje na dokumencie WZ wystawianym przez STALPROFIL lub w imieniu STALPROFIL, w przypadku sprzedaży w tranzycie (towar nie jest odbierany ze składów STALPROFIL).

9. Ryzyko przypadkowej utraty, uszkodzenia lub zniszczenia Wyrobów przechodzi na Kupującego z chwilą ich wydania Kupującemu albo osobie lub przewoźnikowi przez niego upoważnionemu.

§5 Cena. Zapłata. Zastrzeżenie prawa własności

1. Cena jednostkowa netto (za jednostkę obmiarową Wyrobu) ustalana jest przez Kupującego i STALPROFIL w drodze wzajemnych uzgodnień. Ustalona cena netto wpisywana jest w potwierdzeniu Zamówienia przesyłanym przez STALPROFIL do Klienta. Do kwot, o których mowa w zdaniach poprzednich doliczony zostaje podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

2. Cena jednostkowa netto obejmuje koszt załadunku Wyrobów na środek transportu w magazynie STALPROFIL. Wszelkie inne koszty związane z zakupem Wyrobów ponosi Kupujący, chyba że w potwierdzeniu Zamówienia zostanie wyraźnie inaczej zastrzeżone.

3. Zapłata ceny za sprzedane Wyroby oraz wynagrodzenia za usługę transportu nastąpić powinna w terminie określonym w umowie sprzedaży lub na fakturze VAT. Za datę zapłaty uważa się datę wpływu środków na konto bankowe Stalprofil.

4. Zmiana terminu zapłaty wymaga zawsze wyraźnej pisemnej zgody STALPROFIL. W przypadku, w którym Kupujący nie dokona zapłaty ceny za Wyroby w umówionym terminie STALPROFIL ma prawo odstąpić od umowy sprzedaży i zażądać od Kupującego naprawienia wynikłej szkody (zgodnie z postanowieniami Kodeksu Cywilnego).

5. STALPROFIL zastrzega sobie prawo własności Wyrobów aż do uiszczenia za nie całości ceny.

6. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego, do którego, zgodnie z prawem polskim stosuje się przepisy ustawy z dnia  8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych,
Sprzedającemu przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w powyższej ustawie.

7. W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Kupującego do którego, zgodnie z prawem polskim nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, Sprzedającemu przysługują umowne odsetki za opóźnienie, w wysokości odpowiadającej obowiązującej w czasie takiego opóźnienia, stopie odsetek ustawowych za opóźnienie w transakcjach handlowych, o których mowa w powyższej ustawie.

8. Roczna stopa procentowa odsetek, o których mowa w ust. 6 i 7 powyżej jest ustalona w wysokości wynikającej z implementacji DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2011/7/UE
z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych.

§6 Gwarancja jakości. Odpowiedzialność.

1. STALPROFIL gwarantuje Kupującemu jakość Wyrobów oraz ich zgodność z normami właściwymi dla danego rodzaju Wyrobu określonymi w § 2 ust. 1 powyżej.

2. STALPROFIL udziela 5 miesięcznej gwarancji dla Wyrobów, licząc od daty ich wydania, z tym zastrzeżeniem, że w każdym przypadku odpowiedzialność z tytułu gwarancji ustaje z chwilą zabudowy lub obróbki Wyrobów.

3. Gwarancja nie obejmuje następujących właściwości (parametrów) Wyrobów: odporność na czynniki atmosferyczne, stałość barwy, porysowania, naleciałość korozji.

4. Gwarancja nie obowiązuje w przypadku, w którym Kupujący wiedział o wadzie Wyrobu w chwili jego wydania lub mógł ją w chwili wydania zauważyć.

5. Gwarancja nie obejmuje dokonanego przez Kupującego wyboru i zastosowania, czy też przeznaczenia przez Kupującego Wyrobów nabytych od STALPROFIL.

6. W związku z udzieloną gwarancją jakości wyłącza się odpowiedzialność STALPROFIL z tytułu rękojmi za wady określoną przepisami Kodeksu cywilnego.

7. Odpowiedzialność odszkodowawcza STALPROFIL ograniczona jest do szkody rzeczywistej nie przekraczającej 50% wartości netto Zamówienia. Wyłącza się odpowiedzialność STALPROFIL z tytułu utraconych korzyści.

§7 Procedura reklamacyjna

1. Kupujący ma obowiązek sprawdzić:

a) ilość i widoczne wady powierzchniowe Wyrobów (w tym uszkodzenia mechaniczne) - w chwili odbioru Wyrobów;
b) gatunek stali, wymiary, kształty Wyrobów – w ciągu 5 dni roboczych od odbioru wyrobów, nie później jednak niż przed rozpoczęciem ich zabudowy lub obróbki, jeżeli ma ona miejsce przed upływem 5 dni roboczych od odbioru Wyrobów;          
c) jakość Wyrobów najpóźniej przed rozpoczęciem ich zabudowy lub obróbki.

2. Kupujący zobowiązany jest zgłosić reklamację dotyczącą:

a) ilości i widocznych wad powierzchniowych Wyrobów (w tym uszkodzeń mechanicznych) - najpóźniej w chwili ich odbioru od STALPROFIL;          
b) niewłaściwego gatunku stali, wymiarów, kształtu Wyrobów – do 7 dni roboczych po dniu odbioru Wyrobów od STALPROFIL.       
c) jakości Wyrobów najpóźniej w ciągu 2 dni roboczych od daty stwierdzenia wady.
W razie niezgłoszenia przez Kupującego reklamacji w wyżej określonym terminie STALPROFIL zwolniony jest z obowiązków gwarancyjnych.

3. W przypadku wykrycia wady i zamiaru zgłoszenia reklamacji, Kupujący zobowiązany jest powstrzymać się od zabudowy lub obróbki wyrobów do czasu rozpatrzenia reklamacji przez STALPROFIL. Naruszenie obowiązku powstrzymania się od zabudowy lub obróbki skutkuje utratą uprawnień z tytułu gwarancji i zwolnieniem STALPROFIL z obowiązków gwarancyjnych, także w przypadku uprzedniego wysłania przez Kupującego reklamacji.

4. W każdym przypadku, zgłoszenie reklamacji musi zostać sporządzone na piśmie i powinno zawierać określenie Kupującego, precyzyjne określenie wad, rodzaju i ilości Wyrobów, których reklamacja dotyczy oraz wskazanie miejsca, gdzie takie Wyroby znajdują się i numer/y faktur VAT wystawionych przez STALPROFIL za Wyroby, a nadto podpis osoby upoważnionej do działania za Kupującego. Reklamacja powinna zostać przekazana STALPROFIL w taki sposób, aby możliwa była pełna identyfikacja treści reklamacji. Reklamacja niepełna, nieczytelna lub zawierająca sprzeczności, czy niejasności, jak też nie zawierająca podpisu składającego reklamację upoważnionego do działania za Kupującego nie stanowi skutecznie złożonej reklamacji.

5. Reklamacja może zostać przesłana pocztą elektroniczną, faksem, listem poleconym lub doręczona osobiście. W przypadku wysłania reklamacji pocztą elektroniczną lub faksem, reklamacja jest skuteczna jeżeli została także wysłana do STALPROFIL w tym samym dniu listem poleconym.

6. W razie złożenia reklamacji dotyczącej jakości Wyrobów, Kupujący ma obowiązek odpowiednio zabezpieczyć objęte reklamacją Wyroby, do chwili ich zbadania przez STALPROFIL lub inny podmiot działający z upoważnienia STALPROFIL.

7. Podstawą rozpatrzenia reklamacji jest pisemne zgłoszenie reklamacji, zgodnie z ust. 4 oraz - jeżeli STALPROFIL uzna za konieczne - uprzednie zbadanie Wyrobów (o którym mowa ust.6), co do których została zgłoszona reklamacja zgodnie warunkami OWS, notatka reklamacyjna sporządzona bezpośrednio po zbadaniu Wyrobów u Kupującego i podpisana przez osobę działającą za STALPROFIL oraz Kupującego albo osobę przez niego upoważnioną oraz dokumentacja zdjęciowa, jeżeli została sporządzona przez STALPROFIL. W przypadkach tego wymagających STALPROFIL zastrzega nadto wymóg uprzedniego uzyskania opinii specjalistycznej. Koszty działań opisanych w zdaniach poprzednich, w razie uwzględnienia reklamacji, ponosi STALPROFIL.

8. W razie uznania reklamacji za zasadną, STALPROFIL zobowiązany jest do wymiany wadliwych Wyrobów na Wyroby bez wad albo do obniżenia ceny wadliwych Wyrobów. Decyzję w tym zakresie podejmuje STALPROFIL mając na uwadze rodzaj ustalonej wady Wyrobów. Pisemna decyzja zostanie przekazana Kupującemu za pośrednictwem poczty elektronicznej, faksu lub listem poleconym. W przypadku podjęcia decyzji co do rozpatrzenia reklamacji, wymiana Wyrobu albo zwrot obniżki ceny nastąpi w terminie uzgodnionym z Kupującym, nie wcześniej jednak niż po upływie 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od przekazania Kupującemu decyzji co do rozpatrzenia reklamacji Kupującego.

9. Zwrot wadliwych Wyrobów następuje w miejscu, gdzie wadliwe Wyroby się znajdują, wskazanym w reklamacji złożonej do STALPROFIL. Kupujący ma obowiązek przygotować wadliwe Wyroby do załadunku i odbioru przez STALPROFIL. Koszty zwrotu wadliwych Wyrobów i transportu Wyrobów bez wad ponosi STALPROFIL.

10. STALPROFIL ma prawo odmówić wykonania rozpatrzonej reklamacji do czasu uregulowania przez Kupującego wszelkich wymagalnych należności na rzecz STALPROFIL tytułem ceny za Wyroby.

11. Rozpatrzenie reklamacji Kupującego w powyższy sposób kończy ostatecznie procedurę reklamacyjną i wyłącza dalsze roszczenia Kupującego wobec STALPROFIL.

12. STALPROFIL nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie obowiązków wynikających z umowy sprzedaży, jeżeli wynika to z działania siły wyższej rozumianej jako nadzwyczajne, zewnętrzne wydarzenie, któremu nie można zapobiec, powodujące niemożność wykonania przez STALPROFIL jego zobowiązań wynikających z umowy sprzedaży, co w szczególności obejmuje: wojnę, trzęsienie ziemi, powódź, huragan i inne klęski żywiołowe, zbrojne niepokoje społeczne, działanie władzy państwowej, a także wydarzenia takie jak powódź, pożar, eksplozja, ujemna temperatura powietrza, obfite opady śniegu, przerwy w dostawie energii elektrycznej, Wyrobów na rzecz STALPROFIL, z przyczyn nie dotyczących STALPROFIL.

§8 Polityka Prywatności STALPROFIL S.A.

1. Integralną część niniejszego OWS stanowi Polityka Prywatności STALPROFIL S.A.: http://www.stalprofil.com.pl/Firma/Akty-prawne/Polityka-Prywatnosci

§9 Postanowienia końcowe

1. Niniejsze OWS stanowią integralną część każdego potwierdzenia zamówienia przez STALPROFIL.

2. Przeniesienie jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z umowy sprzedaży przez Kupującego na osobę trzecią, jak również dokonywanie jakichkolwiek potrąceń, może nastąpić tylko za pisemną zgodą STALPROFIL.

3. Nieważność lub bezskuteczność jednego z postanowień niniejszych OWS nie narusza ważności lub skuteczności innych postanowień niniejszych OWS. W takim wypadku w miejsce nieważnych lub bezskutecznych postanowień znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.

4. Zmiany OWS wchodzą w życie poprzez opublikowanie na stronie internetowej: www.stalprofil.com.pl i obowiązują Kupującego z dniem ich opublikowania na powyższej stronie internetowej.

5. W sprawach nieuregulowanych OWS stosuje się prawo polskie – w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego i innych ustaw.

6. Wszelkie spory wynikające z tytułu sprzedaży Wyrobów: a) z powództwa STALPROFIL, rozstrzygane będą, przez sąd powszechny Rzeczpospolitej Polskiej, według wyboru STALPROFIL (i) właściwy miejscowo dla siedziby STALPROFIL, (ii) właściwości ogólnej pozwanego lub (iii) w Gliwicach (właściwość przemienna); b) z powództwa Kupującego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny Rzeczpospolitej Polskiej, właściwy miejscowo dla siedziby STALPROFIL.

 

Do pobrania:

WARUNKI SPRZEDAŻY

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI - wersja do edycji