Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
27
2018

2018-08-27

Raport bieżący 27/2018

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku.
Data przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, pierwotnie określona w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku na 31 sierpnia 2018 roku, decyzją Zarządu STALPROFIL S.A. zostaje zmieniona na 25 września 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 roku, poz. 757_.

czytaj więcej
26
2018

2018-07-30

Raport bieżący 26/2018

Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń – zam2.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2018 z dnia 6 lipca 2018 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 30 lipca 2018 roku, Spółka powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz Izostal S.A. _Wykonawca_, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_.
Przedmiotem zawartej umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń – zam. 2, o długości około 65 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna IZOSTAL S.A. _Lider Konsorcjum_.
Zawarta umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: IZOSTAL S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A.
Wartość dostaw objętych zawartą umową wynosi 116.141 tys. PLN netto _142.854 tys. PLN brutto_, a ich realizacja nastąpi w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 30 lipca 2019 roku.
Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej IZOSTAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. głównie w okresie I półrocza 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
25
2018

2018-07-06

Raport bieżący 25/2018

Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej Stalprofil S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 23/2018 z dnia 26 czerwca 2018 roku Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 6 lipca 2018 roku, powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_ oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz STALPROFIL S.A._Wykonawca_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A.: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń – zam. 2 o długości około 65 km.

W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 116.141 tys. PLN netto _142.854 tys. PLN brutto_. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 30 lipca 2019 roku.
O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

czytaj więcej
24
2018

2018-06-29

Raport bieżący 24/2018

Podpisanie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy z bankiem Pekao SA

W dniu 29 czerwca 2018 r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez bank Pekao S.A. z siedzibą w Warszawie aneksu do umowy o wielocelowy limit kredytowy, który podwyższa z 28 mln PLN do 40 mln PLN dostępny limit kredytowy udzielony Spółce przez Pekao S.A. oraz wydłuża o kolejne dwa lata _do 30.06.2020 r._ okres jego dostępności.
W ramach przyznanego limitu kredytowego, Spółka może korzystać z produktów bankowych wspomagających finansowanie bieżącej działalności operacyjnej, w tym: kredytu obrotowego, kredytu w rachunku bieżącym gwarancji bankowych i akredytyw własnych.
Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów, nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku. Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez Pekao S.A. stanowi zastaw rejestrowy na towarach handlowych i cesja należności handlowych, o łącznej wartości 40 mln PLN.
Udostępniony na okres najbliższych dwóch lat limit kredytowy zwiększa bezpieczeństwo finansowe Grupy, stanowiąc istotne źródło krótko i długoterminowego finansowania jej działalności operacyjnej, głównie w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu, w ramach którego Grupa ma wypełniony portfel zamówień na najbliższe 12 miesięcy.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
23
2018

2018-06-26

Raport bieżący 23/2018

Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 26 czerwca 2018 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. _Zamawiający_, złożonych ofert w przeprowadzonym na bazie Umowy Ramowej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń – zam. 2 o długości około 65 km, powziął informację, iż złożona przez Izostal S.A. jako lidera konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A. _Wykonawca_ oferta o wartości 116.141 tys. PLN netto _142.854 tys. PLN brutto_ okazała się najkorzystniejsza.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 stycznia 2019 roku do 30 lipca 2019 roku.
O otrzymaniu od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oficjalnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w przetargu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Źródło: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej