Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
23
2017

2017-11-15

Raport bieżący 23/2017

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu kwartalnego STALPROFIL S.A. za III kwartał 2017 roku.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2017 z dnia 16 stycznia 2017 r., Zarząd Spółki informuje, iż zmianie ulega data przekazania do publicznej wiadomości skonsolidowanego raportu kwartalnego STALPROFIL S.A. za III kwartał 2017 roku. Zarząd Spółki podjął decyzję o przyspieszeniu terminu publikacji przedmiotowego raportu okresowego planowanego pierwotnie na 24 listopada 2017 r.
Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że nową datą publikacji skonsolidowanego raportu kwartalnego za III kwartał 2017 roku jest dzień 17 listopada 2017r.

Szczegółowa podstawa prawna przekazania raportu:
§103 ust. 2 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

czytaj więcej
22
2017

2017-10-02

Raport bieżący 22/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 29.09.2017

Zarząd Stalprofil SA w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., które odbyło się w dniu 29 września 2017 roku.


Dołączone pliki
czytaj więcej
21
2017

2017-09-29

Raport bieżący 21/2017

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 29 września 2017 roku wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _..._ z późniejszymi zmianami.


Dołączone pliki
czytaj więcej
20
2017

2017-09-29

Raport bieżący 20/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

W dniu 29 września 2017r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A. powołało Pana Andrzeja Młynarczyka na Członka Rady Nadzorczej "STALPROFIL" S.A., na okres wspólnej kadencji obecnej Rady Nadzorczej,

Pan Andrzej Młynarczyk _ur. 1954r._ jest absolwentem Akademii Ekonomicznej im. Karola Adamieckiego w Katowicach. Posiada tytuł doktora nauk ekonomicznych, który uzyskał w roku 2009 na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Pan Andrzej Młynarczyk jest biegłym rewidentem z wieloletnim doświadczeniem na stanowisku członka zarządu dużej firmy audytorskiej.
Jest lub był wykładowcą na wyższych uczelniach _Wyższa Szkoła Bankowości w Poznaniu, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach_ oraz wykładowcą szkoleń dla członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa, a także wykładowcą szkoleń z zakresu Międzynarodowych Standardów Rachunkowości oraz zagadnień audytu.
Pan Andrzej Młynarczyk od 2011 roku do chwili obecnej pełni funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Okręgowego Stowarzyszenia Księgowych w Polsce w Katowicach, a także jest biegłym sądowym z zakresu księgowości i finansów Sądu Okręgowego w Katowicach. Pełnił także funkcję członka Komisji ds. Standardów Rewizji przy Krajowej Izbie Biegłych Rewidentów.
Pan Andrzej Młynarczyk zasiada w chwili obecnej lub był członkiem Rad Nadzorczych dużych spółek kapitałowych, w tym z branży finansowej. Prowadzi działalność gospodarczą pod firmą "Doradztwo finansowe dr Andrzej Młynarczyk".
Pan Andrzej Młynarczyk nie prowadzi działalności konkurencyjnej wobec Spółki "STALPROFIL" S.A. jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej.
Pan Andrzej Młynarczyk nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _…_ z późniejszymi zmianami.

czytaj więcej
19
2017

2017-09-06

Raport bieżący 19/2017

Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. istotnej umowy z OGP Gaz-System S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku informuje, że w dniu 6 września 2017 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: IZOSTAL S.A. oraz STALPROFIL S.A. _Wykonawca_, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_.
Przedmiotem umowy jest produkcja, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości około 45 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna IZOSTAL S.A. _Lider Konsorcjum_.
Umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: IZOSTAL S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A..

Wartość zawartej umowy częściowej wynosi 71 972 tys. PLN netto, co stanowi 88 526 tys. PLN brutto, a jej realizacja nastąpi w terminie od 1 lutego 2018 r. do 31 maja 2018 r.
Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej IZOSTAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w I półroczu 2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej