Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
6
2019

2019-02-19

Raport bieżący 6/2019

Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 19 lutego 2019 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. _Zamawiający_, złożonych ofert w przeprowadzonym na bazie Umowy Ramowej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń zam. 3 o długości około 64 km, powziął informację, iż złożona przez Izostal S.A. jako lidera konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A. _Wykonawca_ oferta o wartości 121.254 tys. PLN netto _149.142 tys. PLN brutto_ okazała się najkorzystniejsza.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
O otrzymaniu od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oficjalnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w przetargu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
5
2019

2019-02-13

Raport bieżący 5/2019

Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2019 roku, Spółka powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz Izostal S.A. _Wykonawca_, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_.

Przedmiotem zawartej umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_.

Zawarta umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A.
Wartość dostaw objętych zawartą umową wynosi 33.091 tys. PLN netto _40.702 tys. PLN brutto_, a ich realizacja nastąpi w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.
Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej Izostal S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. głównie w okresie III kwartału 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
4
2019

2019-01-30

Raport bieżący 4/2019

Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

W dniu 30.01.2019r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. Ponadto mBank S.A. udzielił na wniosek Spółki dodatkowego limitu kredytowego w kwocie 5,0 mln PLN z przeznaczeniem na otwieranie akredytyw i udzielanie gwarancji.
W wyniku podpisanych umów łączna wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., wynosi 45,0 mln PLN i składa się z następujących produktów bankowych:
- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- limitu na gwarancje i akredytywy w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r. z możliwością, aby termin ich ważności wykraczał poza termin dostępności i nie przekroczył dnia 30.01.2022r.
mBank S.A. jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.
Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:
1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,
2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
3
2019

2019-01-25

Raport bieżący 3/2019

Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych na budowę gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja

W dniu 25 stycznia 2019 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_ oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_ oraz STALPROFIL S.A. _Członek Konsorcjum_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km.
W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 33.091 tys. PLN netto _40.702 tys. PLN brutto_. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umowy na przedmiotowe dostawy STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
2
2019

2019-01-10

Raport bieżący 2/2019

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

1) Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 24 maja 2019 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 22 listopada 2019 r.

2) Raporty półroczne

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 6 września 2019 r.

3) Raporty roczne

- jednostkowy raport roczny za 2018 r. - 19 kwietnia 2019 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 19 kwietnia 2019 r.

Zarząd STALPROFIL S.A. zgodnie z § 62 ust. 1 RMF oświadcza, iż Spółka nie zamierza przekazywać odrębnych raportów kwartalnych lecz będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku obrotowego 2018 i drugi kwartał roku obrotowego 2019.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

czytaj więcej