Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
19
2018

2018-04-16

Raport bieżący 19/2018

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 17 maja 2018r.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 17 maja 2018 roku. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu sprawozdania Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A., które prezentowane będą podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


Dołączone pliki
czytaj więcej
18
2018

2018-04-16

Raport bieżący 18/2018

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu "STALPROFIL" S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402_1_ Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" S.A. zwołuje na dzień 17 maja 2018 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A o godzinie 12.00.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. została zamieszczona jako załącznik do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych


Dołączone pliki
czytaj więcej
17
2018

2018-04-13

Raport bieżący 17/2018

Powzięcie informacji o wyroku Sądu Apelacyjnego w sporze z Deutsche Bank Polska S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego RB 26/2016 informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku Sąd Apelacyjny w Katowicach, w sprawie V AGa 121/18, po rozpoznaniu apelacji STALPROFIL S.A. od wyroku Sądu Okręgowego w Gliwicach, utrzymał w mocy zaskarżone rozstrzygnięcie w zakresie zasądzenia od STALPROFIL S.A. na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. kwoty 4 182 056,63 zł z odsetkami i kosztów postępowania pierwszoinstancyjnego, a ponadto zasądził od STALPROFIL S.A. na rzecz Deutsche Bank Polska S.A. koszty postępowania drugoinstancyjnego, w kwocie 11 250,0 zł. Wyrok jest prawomocny. Łączna wartość zasądzonej należności, z odsetkami do 13.04.2018 roku i kosztami postępowania w I i II instancji, odpowiada kwocie 5 699 217,98. Należna dla Deutsche Bank Polska S.A. kwota zostanie uiszczona przez STALPROFIL S.A. z zastrzeżeniem zwrotu.
STALPROFIL S.A. wystąpi o sporządzenie i doręczenie pisemnego uzasadnienia wyroku z dnia 12.04.2018 roku, po analizie którego podejmie decyzję co do ewentualnego wniesienia skargi kasacyjnej.
Wyrok Sądu II instancji nie ma niekorzystnego wpływu na wynik finansowy Spółki, gdyż aktualna wysokość rezerwy z tego tytułu wynosi 5 750 tys. zł i pokrywa pełne koszty, tj. kwotę główną zobowiązania, odsetki, koszty postępowania sądowego, koszty prawne. Rezerwa ta została utworzona w 2016r. przez ZRUG Zabrze SA, przed inkorporacją do STALPROFIL S.A., a następnie zwiększona w 2017r. o odsetki i koszty prawne.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
16
2018

2018-04-12

Raport bieżący 16/2018

Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2017.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 12 kwietnia 2018 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2017.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2017, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 3.150.000 zł, co daje 0,18 zł _osiemnaście groszy_ dywidendy na każdą akcję.
Do zaproponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień 16 sierpnia 2018r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 5 września 2018r. Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
15
2018

2018-04-12

Raport bieżący 15/2018

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2018r. Rada Nadzorcza STALPROFIL S.A., zgodnie z §17 pkt. 7 Statutu Spółki, podjęła uchwałę o wyborze firmy audytorskiej: Kancelaria Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach przy ul. Konduktorskiej 33 _wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr ewidencyjnym 1695_, do:
- badania rocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata obrotowe 2018 - 2020
- przeglądu półrocznych jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki w latach 2018 -2020.

Dokonanie wyboru przez Radę Nadzorczą nastąpiło zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi, w szczególności zgodnie z Ustawą o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym z dnia 11 maja 2017 r. _Dz.U.z dn. 6.06.2017 poz. 1089_ oraz zgodnie z obowiązującymi w Spółce Polityką i Procedurą Wyboru Firmy Audytorskiej.
Umowa z wybranym podmiotem zostanie zawarta na okres trzech lat, obejmując przegląd i badanie odpowiednio sprawozdań półrocznych i rocznych za lata obrotowe 2018 - 2020. STALPROFIL S.A. korzystał dotychczas z usług Kancelarii Porad Finansowo - Księgowych dr Piotr Rojek sp. z o.o. przy okazji sporządzania prospektu emisyjnego Spółki oraz podczas badania i przeglądu sprawozdań finansowych za lata obrotowe 1998 do 2008 oraz 2013 do 2017.
Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt.19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _..._

czytaj więcej