Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
19
2017

2017-09-06

Raport bieżący 19/2017

Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. istotnej umowy z OGP Gaz-System S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 15/2017 z dnia 8 sierpnia 2017 roku informuje, że w dniu 6 września 2017 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: IZOSTAL S.A. oraz STALPROFIL S.A. _Wykonawca_, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_.
Przedmiotem umowy jest produkcja, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Zdzieszowice - Wrocław odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości około 45 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna IZOSTAL S.A. _Lider Konsorcjum_.
Umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: IZOSTAL S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A..

Wartość zawartej umowy częściowej wynosi 71 972 tys. PLN netto, co stanowi 88 526 tys. PLN brutto, a jej realizacja nastąpi w terminie od 1 lutego 2018 r. do 31 maja 2018 r.
Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej IZOSTAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w I półroczu 2018 roku.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
18
2017

2017-08-30

Raport bieżący 18/2017

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

Zarząd Stalprofil SA przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL SA, zwołanego na dzień 29 września 2017 roku. Publikowane przez Zarząd projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)


Dołączone pliki
czytaj więcej
17
2017

2017-08-30

Raport bieżący 17/2017

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

Działając zgodnie z §18 ust. 3 pkt 1 Statutu "STALPROFIL" S.A. oraz na podstawie art. 399 §1 w związku z art. 402 _1_ Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" S.A. zwołuje na dzień 29 września 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A o godzinie 12.00.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. została zamieszczona jako załącznik do niniejszego raportu.
Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _..._


Dołączone pliki
czytaj więcej
16
2017

2017-08-16

Raport bieżący 16/2017

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 16 sierpnia 2017 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Jarosława Kuny o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. z dniem 29 września 2017 roku. Pan Jarosław Kuna w oświadczeniu nie podał przyczyn swojej decyzji o złożeniu rezygnacji.

czytaj więcej
15
2017

2017-08-08

Raport bieżący 15/2017

Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

W dniu 8 sierpnia 2017 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_, oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_ oraz STALPROFIL S.A. _Członek Konsorcjum_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Zdzieszowice – Wrocław odcinek Zdzieszowice - Brzeg o długości około 45 km.

W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 71.972 tys. PLN netto, co stanowi 88.526 tys. PLN brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie 1 lutego 2018 roku do 31 maja 2018 roku.

O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej