Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
14
2017

2017-06-26

Raport bieżący 14/2017

Zawarcie przez spółki z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. umowy z OGP Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000.

Zarząd STALPROFIL S.A., w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2017 z dnia 7 czerwca 2017 roku informuje, że w dniu 26 czerwca 2017 roku powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: IZOSTAL S.A. oraz STALPROFIL S.A. (Wykonawca), a OGP Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający).

Przedmiotem umowy jest produkcja, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez OGP Gaz-System S.A. - Gazociąg DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o łącznej długości 55 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz OGP Gaz-System S.A. odpowiada spółka zależna IZOSTAL S.A. (Lider Konsorcjum).

Umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach zawartej umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: IZOSTAL S.A. oraz STALPROFIL S.A., a OGP Gaz-System S.A.. Wartość zawartej umowy częściowej wynosi 97 143 tys. PLN netto, co stanowi 119 486 tys. PLN brutto, a jej realizacja nastąpi w terminie od 1 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej IZOSTAL S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. w I półroczu 2018 roku.

czytaj więcej
13
2017

2017-06-08

Raport bieżący 13/2017

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na ZWZ STALPROFIL SA w dniu 7.06.2017r.

Zarząd Stalprofil SA w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL SA, które odbyło się w dniu 7.06.2017r.


Dołączone pliki
czytaj więcej
12
2017

2017-06-07

Raport bieżący 12/2017

Treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał. Walne Zgromadzenie rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.

Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 7-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...) z późniejszymi zmianami.


Dołączone pliki
czytaj więcej
11
2017

2017-06-07

Raport bieżący 11/2017

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL SA w sprawie wypłaty dywidendy za rok 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 7 czerwca 2017 roku podjęło uchwałę w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2016. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. zaakceptowało propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku netto za rok 2016 i przeznaczyło na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwotę 1.750.000,00 złotych, co daje 0,10 zł (dziesięć groszy) dywidendy na każdą akcję. Wszystkie akcje wyemitowane przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk zostaną objęte dywidendą. Zwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. postanowiło, iż dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie 5 września 2017 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy nastąpi w dniu 26 września 2017 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §38 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (...)

czytaj więcej
10
2017

2017-06-07

Raport bieżący 10/2017

Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

W dniu 7 czerwca 2017 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający), oferty złożonej przez Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. (Lider Konsorcjum) oraz Stalprofil S.A. (Członek Konsorcjum), jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. - Gazociąg DN 1000 Strachocina - Pogórska Wola o długości 55 km.

W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz OGP Gaz - System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum - Izostal S.A. Wartość złożonej przez oferty wynosi 97.143 tys. PLN netto, co stanowi 119.486 tys. PLN brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 listopada 2017 r. do 30 czerwca 2018 r.

O zawarciu umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na przedmiotowe zadanie Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

czytaj więcej