Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
4
2018

2018-01-16

Raport bieżący 4/2018

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku 2018

Zarząd Stalprofil SA informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2018:

1) Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 r. - 25 maj 2018 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 r. - 23 listopad 2018 r.

2) Raporty półroczne

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2018 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 31 sierpień 2018 r.

3) Raporty roczne

- jednostkowy raport roczny za 2017 r. - 30 marzec 2018 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2017 r. - 30 marzec 2018 r.

Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 83 ust. 1 RMF Spółka nie będzie przekazywała odrębnych raportów kwartalnych lecz skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd Stalprofil SA oświadcza, iż zgodnie z § 101 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku obrotowego 2017 i drugi kwartał roku obrotowego 2018.

czytaj więcej
3
2018

2018-01-05

Raport bieżący 3/2018

Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na budowę gazociągu relacji Tworóg - Tworzeń

W dniu 5 stycznia 2018 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_, oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_ oraz STALPROFIL S.A. _Członek Konsorcjum_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Tworóg -Tworzeń o długości około 55 km.
W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 93.783 tys. PLN netto, co stanowi 115.353 tys. PLN brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 czerwca 2018 roku do 28 lutego 2019 roku.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umowy na przedmiotowe dostawy STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
2
2018

2018-01-04

Raport bieżący 2/2018

Wybór oferty złożonej przez podmioty z Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszej, w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

W dniu 4 stycznia 2018 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_, oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_ oraz STALPROFIL S.A. _Członek Konsorcjum_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Strachocina – Pogórska Wola o długości około 40 km.
W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 75.218 tys. PLN netto, co stanowi 92.518 tys. PLN brutto. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 czerwca 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umowy na przedmiotowe dostawy STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
1
2018

2018-01-02

Raport bieżący 1/2018

Zawarcie umowy sprzedaży udziałów spółki Kolb Sp. z o.o.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2017 z dnia 12 grudnia 2017 roku, Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 2 stycznia 2018 roku została zawarta Umowa pomiędzy STALPROFIL S.A., a Izostal S.A., przedmiotem której jest sprzedaż udziałów spółki Kolb Sp. z o.o.
Na mocy przedmiotowej umowy STALPROFIL S.A. zbył na rzecz spółki zależnej IZOSTAL S.A. pakiet udziałów spółki KOLB sp. z o.o. w ilości 1 549 sztuk _100% kapitału zakładowego_, o wartości nominalnej każdego udziału 2000 zł, za łączną cenę 14 453 719 zł. Cena sprzedaży udziałów KOLB sp. z o.o. została ustalona na poziomie wyceny ich wartości godziwej, dokonanej przez PWC sp. z o.o., na podstawie prognozy finansowej KOLB sp. z o.o. na lata 2017-2021.
Zawarta transakcja stanowi kontynuację działań w zakresie przekształceń restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., które mają na celu poprawę sprawności zarządzania majątkiem, optymalizację struktury finansowania podmiotów Grupy i maksymalizację efektu synergii wewnątrz Grupy.
Dniem przeniesienia własności udziałów na rzecz Izostal S.A. jest dzień podpisania Umowy, tj. 2 stycznia 2018 roku. Strony umowy ustaliły, że zapłata ustalonej ceny nastąpi w terminie do dnia 31 stycznia 2018 r., a wszelkie koszty związane z zawarciem w/w Umowy ponosi Izostal S.A.
Warunki zawartej Umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
W związku z wejściem w życie od 1 stycznia 2018 r. MSSF 9 , skutki dokonanej transakcji nie zostaną ujęte w wyniku netto Spółki _jak podano w raporcie bieżącym nr 24/2017 z 12 grudnia 2017r., na podstawie MSR 39_, lecz w "Pozostałych dochodach całkowitych", przy czym, z uwagi na ustalenie ceny sprzedaży udziałów na poziomie ich wartości godziwej ujętej w księgach Spółki, tj. 14 453 719 zł, przychód z transakcji jest równy jej kosztowi _zgodnie z MSSF 9_, zatem wynik na transakcji będzie dla tej pozycji neutralny.
Jednocześnie, skumulowany dotychczas w "Kapitale rezerwowym z aktualizacji wyceny aktywów" wynik z aktualizacji wyceny 100 % udziałów spółki KOLB sp. z o.o. równy 3 666 tys. zł, zostanie w całości przeniesiony do zysków zatrzymanych tj. do pozycji "Zysk/_starta_ z lat ubiegłych i roku bieżącego".

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
26
2017

2017-12-13

Raport bieżący 26/2017

Informacja o otwarciu przez O.G.P. Gaz-System S.A. ofert na wykonanie gazociągu Brzeg - Kiełczów.

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 13 grudnia po otwarciu złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą "BUDOWA GAZOCIĄGU DN1000 ZDZIESZOWICE-WROCŁAW, ODCINEK BRZEG-ZĘBIEC-KIEŁCZÓW" o długości 49,1 km, powziął informację, iż złożona przez STALPROFIL S.A. oferta o wartości netto 187.268.000 zł, okazała się najlepsza cenowo. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 27 miesięcy od dnia zawarcia umowy.
Oficjalnego _pisemnego_ potwierdzenia o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w w/w postępowaniu przetargowym, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_ dokona po weryfikacji wszystkich wymogów formalnych złożonej oferty, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej