Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
19
2019

2019-04-19

Raport bieżący 19/2019

Wybór ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. jako najkorzystniejszych w postępowaniu na budowę gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń, Część 1 i 2.

W nawiązaniu do raportu bieżącego RB 10/2019 z dnia 8 marca 2019r., Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 19 kwietnia 2019 r. Spółka powzięła informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_ ofert złożonych przez STALPROFIL S.A. _Wykonawca_, jako najkorzystniejszych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w podziale na 3 Części.

Zamawiający zawiadomił Spółkę, że na podstawie kryteriów oceny ofert jako najkorzystniejsze zostały wybrane następujące oferty złożone przez STALPROFIL S.A.:
1. Oferta złożona na Część nr 1 - odcinek Pogórska Wola - Pałecznica, o długości ok. 78 km i wartości netto 272 898 762,14 zł,
2. Oferta złożona na Część nr 2 - odcinek Pałecznica - Braciejówka o długości ok. 56 km i wartości netto 141 000 000,00 zł.

Realizacja przedmiotowych inwestycji opisanych w pkt. 1 i 2 powinna nastąpić w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umów pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umów na wykonanie w/w robót budowlanych STALPROFIL S.A. poinformuje niezwłocznie odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
18
2019

2019-04-19

Raport bieżący 18/2019

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 16 maja 2019r.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 16 maja 2019 roku. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2018, które prezentowane będzie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Dołączone pliki
czytaj więcej
17
2019

2019-04-19

Raport bieżący 17/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu "STALPROFIL" S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402_1_ Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" S.A. zwołuje na dzień 16 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A o godzinie 12.00.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. została zamieszczona jako załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Dołączone pliki
czytaj więcej
16
2019

2019-04-18

Raport bieżący 16/2019

Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2018.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 kwietnia 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2018.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2018, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 4.025.000 zł, co daje 0,23 zł _dwadzieścia trzy grosze_ dywidendy na każdą akcję.
Do zaproponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień 14 sierpnia 2019r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2019r. Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

czytaj więcej
15
2019

2019-04-11

Raport bieżący 15/2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2019 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Marcina Gamrota o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Pan Marcin Gamrot w przedmiotowym oświadczeniu nie podał przyczyn swojej decyzji o złożeniu rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

czytaj więcej