Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące

Filtruj
37
2018

2018-11-13

Raport bieżący 37/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 12.11.2018r.

Zarząd STALPROFIL S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., które odbyło się w dniu 12.11.2018r.


Dołączone pliki
czytaj więcej
36
2018

2018-11-12

Raport bieżący 36/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 12 listopada 2018 roku wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _..._.


Dołączone pliki
czytaj więcej
35
2018

2018-11-12

Raport bieżący 35/2018

Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 12 listopada 2018 roku obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na których podjęte zostały uchwały w sprawie inkorporacji STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. do STALPROFIL S.A.
Akcjonariusze STALPROFIL S.A. oraz udziałowcy STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. wyrazili zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 9 października 2018 roku przez Zarządy łączących się spółek oraz postanowili o połączeniu STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, poprzez przeniesienie na STALPROFIL S.A., jako jedynego akcjonariusza, całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego STALPROFIL S.A.,tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1_, art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 roku.
Zarządy łączących się spółek podejmą starania aby dzień połączenia, to jest dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego _KRS_ nastąpił do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
34
2018

2018-11-05

Raport bieżący 34/2018

Stanowisko Zarządu STALPROFIL S.A. odnośnie planowanego połączenia STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Zarząd Stalprofil S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego NR 29/2018 z dnia 9 października 2018 roku, dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze połączenia STALPROFIL S.A. _Spółka Przejmująca_ ze spółką zależną STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmowana_ informuje, że pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Akcjonariuszom Spółki głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 12 listopada 2018 roku za podjęciem uchwały w sprawie połączenia STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.
Zarząd Spółki na bieżąco prowadzi działania zmierzające do dostosowania struktury Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Planowane połączenie spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. stanowi kontynuację działań w zakresie przekształceń restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., które mają na celu redukcję kosztów, poprawę sprawności zarządzania majątkiem, i maksymalizację efektu synergii wewnątrz Grupy.
STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. powołana została do życia w roku 2015 jako spółka celowa, uzupełniająca działalność Grupy w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi, a jej celem była intensyfikacja sprzedaży Grupy na rynku stalowym. Swoją działalność STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. realizowała głównie w kooperacji z podmiotem dominującym tj. STALPROFIL S.A., na bazie jego szerokiej oferty handlowej.
Spółka Przejmowana zrealizowała postawiony przed nią cel biznesowy, a jej funkcję w Grupie przejęła inna spółka zależna – STF DYSTRYBUCJA sp. z o.o. W związku z powyższym Zarząd STALPROFIL S.A. stojąc na stanowisku, że brak jest uzasadnienia biznesowego dla dalszego ponoszenie kosztów funkcjonowania spółki STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., zdecydował o podjęciu działań mających na celu jej połączenie ze spółką STALPROFIL S.A.
Zdaniem Zarządu w wyniku połączenia spółek STALPROFIL S.A. oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. nastąpi ograniczenie kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową STALPROFIL SA. na działalność związaną z handlem wyrobami hutniczymi nie wpływając jednocześnie na poziom jej sprzedaży.
Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej. Plan połączenia wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.stalprofil.com.pl oraz opublikowany w raporcie bieżącym NR 29/2018 z dnia 9 października 2018 roku.

Źródło: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
33
2018

2018-10-24

Raport bieżący 33/2018

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki "STALPROFIL" S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

W oparciu o art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043, o kapitale zakładowym 1 750 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmująca_, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558973, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmowana_ i informuje, iż w dniu 9 października 2018 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Spółek: "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmująca_ oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmowana_.
Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA pod adresem www.stalprofil.com.pl, począwszy od dnia 9 października 2018 r. i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia. Zgodnie z art. 500 § 2 _1_ Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca odstępuje od wymogu ogłoszenia Planu Połączenia w MSiG, wobec bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości Planu Połączenia na swojej stronie internetowej.
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, spółki STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedynego udziałowca, całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1_, art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 r.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej od dnia 9 października 2018 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia, mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej tj. w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Roździeńskiego 11a, I piętro, pokój C117 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

czytaj więcej