Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
Filtruj
18
2019

2019-04-19

Raport bieżący 18/2019

Treść projektów uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na 16 maja 2019r.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 16 maja 2019 roku. Wszystkie projekty uchwał zostały pozytywnie zaopiniowane przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A.
Jednocześnie Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. w roku 2018, które prezentowane będzie podczas obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 2_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Dołączone pliki
czytaj więcej
17
2019

2019-04-19

Raport bieżący 17/2019

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

Działając zgodnie z §18 ust. 2 Statutu "STALPROFIL" S.A. oraz na podstawie art. 395 i art. 399 §1 w związku z art. 402_1_ Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" S.A. zwołuje na dzień 16 maja 2019 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A o godzinie 12.00.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia "STALPROFIL" S.A. została zamieszczona jako załącznik do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 1_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Dołączone pliki
czytaj więcej
16
2019

2019-04-18

Raport bieżący 16/2019

Rekomendacja Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotycząca propozycji podziału zysku za rok 2018.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż Rada Nadzorcza Spółki w dniu 18 kwietnia 2019 roku podjęła uchwałę w sprawie zaopiniowania wniosku Zarządu do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., dotyczącego podziału zysku za rok obrachunkowy 2018.
Rada Nadzorcza pozytywnie zaopiniowała propozycję Zarządu dotyczącą podziału zysku za rok 2018, w tym przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 4.025.000 zł, co daje 0,23 zł _dwadzieścia trzy grosze_ dywidendy na każdą akcję.
Do zaproponowanego przez Zarząd terminu ustalenia prawa do dywidendy, przypadającego na dzień 14 sierpnia 2019r. oraz terminu wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2019r. Rada Nadzorcza nie wniosła żadnych zastrzeżeń.

czytaj więcej
15
2019

2019-04-11

Raport bieżący 15/2019

Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 11 kwietnia 2019 roku do Spółki wpłynęło oświadczenie Pana Marcina Gamrota o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. z dniem odbycia najbliższego Walnego Zgromadzenia.
Pan Marcin Gamrot w przedmiotowym oświadczeniu nie podał przyczyn swojej decyzji o złożeniu rezygnacji.

Szczegółowa podstawa prawna:
§ 5 pkt. 4_ Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

czytaj więcej
14
2019

2019-03-29

Raport bieżący 14/2019

Rekomendacja Zarządu STALPROFIL S.A., dotycząca wysokości dywidendy za rok 2018.

Zarząd STALPROFIL S.A. w dniu 29 marca 2019 roku podjął uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z propozycją podziału zysku netto wypracowanego w roku 2018, proponując przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy Spółki kwoty 4.025.000,00 zł, co daje 0,23 zł. _dwadzieścia trzy grosze_ dywidendy na każdą akcję. Propozycja dotyczy objęcia dywidendą wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę w ilości 17.500.000 sztuk.

Jednocześnie Zarząd postanowił złożyć wniosek do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., aby termin ustalenia prawa do dywidendy określić na dzień 14 sierpnia 2019 roku, natomiast termin wypłaty dywidendy na dzień 6 września 2019 roku.

czytaj więcej