Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
Filtruj
13
2019

2019-03-20

Raport bieżący 13/2019

Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 700 Polska – Litwa.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 9/2019 z dnia 6 marca 2019 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 20 marca 2019 roku, Spółka powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz Izostal S.A. _Wykonawca_, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_.

Przedmiotem zawartej umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 700 Polska – Litwa zam. 2 o długości około 72 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna IZOSTAL S.A. _Lider Konsorcjum_.

Zawarta umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A.
Wartość dostaw objętych zawartą umową wynosi 65.360 tys. PLN netto _80.393 tys. PLN brutto_, a ich realizacja nastąpi w terminie od 1 stycznia 2020 roku do 31 lipca 2020 roku.

Zarząd Spółki uznaje opisaną umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej Izostal S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
12
2019

2019-03-19

Raport bieżący 12/2019

Zawarcie umowy kredytu inwestycyjnego z mBank S.A.

Zarząd Stalprofil S.A. informuje, iż w dniu 19.03.2019r. Spółka _Kredytobiorca_ zawarła z mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach _Bank_ umowę kredytu inwestycyjnego w wysokości 17.462.048 PLN z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie inwestycji pn. ,,Budowa magazynu wysokiego składowania na terenie Składu Handlowego A w Katowicach".
Realizowana przez STALPROFIL S.A. na Składzie Handlowym w Katowicach budowa zautomatyzowanego magazynu wysokiego składowania jest kolejnym działaniem prorozwojowym w obsługiwanym przez Spółkę segmencie stalowym. Inwestycja ta wpisuje się w najnowsze trendy w branży dystrybucji stali i pozwoli na znaczną automatyzację obsługi klientów Spółki w zakresie handlu wyrobami hutniczymi, a także poszerzenie oferty asortymentowej.
Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanego kredytu inwestycyjnego nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów. Oprocentowanie kredytu oparte jest na stawce WIBOR 1M + marża banku. Spłata kredytu nastąpi w równych ratach kwartalnych począwszy od marca 2021r. do czerwca 2028r.
Podstawowe zabezpieczenie kredytu inwestycyjnego udzielonego przez Bank stanowią:
1. hipoteka umowna na będącej w użytkowaniu wieczystym Kredytobiorcy nieruchomości gruntowej, położonej w Dąbrowie Górniczej, m. Dąbrowa Górnicza, przy ulicy Roździeńskiego numer 11A, stanowiącej działkę numer 89 z obrębu 0003 Dąbrowa Górnicza, oraz na nieruchomości budynkowej będącej własnością Kredytobiorcy posadowionej na tym gruncie, stanowiącej odrębną nieruchomość, do kwoty 125% udzielonego kredytu inwestycyjnego;
2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
11
2019

2019-03-14

Raport bieżący 11/2019

Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 7/2019 z dnia 25 lutego 2019 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2019 roku, Spółka powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz Izostal S.A. _Wykonawca_, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_.

Przedmiotem zawartej umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń zam. 3 o długości około 64 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna IZOSTAL S.A. _Lider Konsorcjum_.

Zawarta umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A.
Wartość dostaw objętych zawartą umową częściową wynosi 121.254 tys. PLN netto _149.142 tys. PLN brutto_, a ich realizacja nastąpi w terminie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.

Zarząd Spółki uznaje zawartą umowę za istotną ze względu na jej wysoką wartość. Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej Izostal S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
10
2019

2019-03-08

Raport bieżący 10/2019

Informacja o otwarciu przez OGP Gaz-System S.A. ofert na wykonanie gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w podziale na 3 części

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 8 marca 2019 roku, po otwarciu złożonych ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego wykonania robót budowlanych dla inwestycji pod nazwą "Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, w podziale na 3 części, powziął informację, że:

1. Oferta o wartości netto 272 898 762,14 zł złożona na część nr 1 - "Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, Odcinek 1: Pogórska Wola - Pałecznica" o długości ok. 78 km okazała się najlepsza cenowo. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2. Oferta o wartości netto 141 000 000,00 zł złożona na Część nr 2 - "Budowa gazociągu Pogórska Wola - Tworzeń DN 1000 MOP 8,4 MPa wraz z obiektami towarzyszącymi i infrastrukturą niezbędną do jego obsługi, Odcinek 2: Pałecznica - Braciejówka o długości ok. 56 km okazała się najlepsza cenowo. Realizacja inwestycji powinna nastąpić w terminie 28 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

Oficjalnego (pisemnego) potwierdzenia o dokonanym wyborze najkorzystniejszej oferty złożonej w w/w postępowaniu przetargowym, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie (Zamawiający) dokona po weryfikacji wszystkich wymogów formalnych złożonych ofert, o czym Spółka niezwłocznie poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym.

czytaj więcej
9
2019

2019-03-06

Raport bieżący 9/2019

Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 8/2019 z dnia 28 lutego 2019 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 6 marca 2019 r. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_ oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_ oraz STALPROFIL S.A. _Członek Konsorcjum_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 700 Polska - Litwa zam. 2 o długości około 72 km.
W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 65.360 tys. PLN netto _80.393 tys. PLN brutto_. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 stycznia 2020 do 31 lipca 2020.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umowy na przedmiotowe dostawy STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej