Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
Filtruj
8
2019

2019-02-28

Raport bieżący 8/2019

Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 700 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 28 lutego 2019 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. _Zamawiający_, złożonych ofert w przeprowadzonym na bazie Umowy Ramowej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 700 Polska - Litwa zam. 2 o długości około 72 km, powziął informację, iż złożona przez Izostal S.A. jako lidera konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A. _Wykonawca_ oferta o wartości 65.360 tys. PLN netto _80.393 tys. PLN brutto_ okazała się najkorzystniejsza.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 stycznia 2020 do 31 lipca 2020.
O otrzymaniu od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oficjalnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w przetargu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
7
2019

2019-02-25

Raport bieżący 7/2019

Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 6/2019 z dnia 19 lutego 2019 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 25 lutego 2019 r. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_ oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_ oraz STALPROFIL S.A. _Członek Konsorcjum_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola - Tworzeń – zam. 3 o długości około 64 km.
W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 121.254 tys. PLN netto _149.142 tys. PLN brutto_. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umowy na przedmiotowe dostawy STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
6
2019

2019-02-19

Raport bieżący 6/2019

Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN 1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 19 lutego 2019 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. _Zamawiający_, złożonych ofert w przeprowadzonym na bazie Umowy Ramowej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Pogórska Wola – Tworzeń zam. 3 o długości około 64 km, powziął informację, iż złożona przez Izostal S.A. jako lidera konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A. _Wykonawca_ oferta o wartości 121.254 tys. PLN netto _149.142 tys. PLN brutto_ okazała się najkorzystniejsza.
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 września 2019 roku do 31 stycznia 2020 roku.
O otrzymaniu od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oficjalnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w przetargu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
5
2019

2019-02-13

Raport bieżący 5/2019

Zawarcie umowy z O.G.P. Gaz-System S.A. na dostawę izolowanych rur stalowych na budowę Gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2019 z dnia 25 stycznia 2019 roku Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, że w dniu 13 lutego 2019 roku, Spółka powzięła informację o drugostronnym podpisaniu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. umowy częściowej pomiędzy konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz Izostal S.A. _Wykonawca_, a Operatorem Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_.

Przedmiotem zawartej umowy jest wyprodukowanie, sprzedaż i dostawa izolowanych zewnętrznie i malowanych wewnętrznie rur stalowych dla realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km. W ramach konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz Zamawiającego odpowiada spółka zależna Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_.

Zawarta umowa częściowa realizowana będzie w ramach i na warunkach umowy ramowej z dnia 17 kwietnia 2015 roku, zawartej pomiędzy Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz STALPROFIL S.A., a O.G.P. Gaz-System S.A.
Wartość dostaw objętych zawartą umową wynosi 33.091 tys. PLN netto _40.702 tys. PLN brutto_, a ich realizacja nastąpi w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.
Realizacja w/w umowy częściowej będzie miała zatem istotny wpływ na wzrost wartości przychodów spółki zależnej Izostal S.A. oraz Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. głównie w okresie III kwartału 2019 roku.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
4
2019

2019-01-30

Raport bieżący 4/2019

Przedłużenie umów kredytowych zawartych z mBank S.A.

W dniu 30.01.2019r. Zarząd Stalprofil S.A. powziął informację o drugostronnym podpisaniu przez mBank S.A. z siedzibą w Warszawie, Oddział Korporacyjny w Katowicach aneksów do umów kredytowych, które o kolejny rok wydłużają okres dostępności limitów kredytowych udzielonych Spółce przez mBank S.A. Ponadto mBank S.A. udzielił na wniosek Spółki dodatkowego limitu kredytowego w kwocie 5,0 mln PLN z przeznaczeniem na otwieranie akredytyw i udzielanie gwarancji.
W wyniku podpisanych umów łączna wartość limitu kredytowego udostępnionego emitentowi przez mBank S.A., wynosi 45,0 mln PLN i składa się z następujących produktów bankowych:
- odnawialnego kredytu obrotowego długoterminowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- długoterminowego odnawialnego kredytu obrotowego w kwocie 10,0 mln PLN, dostępnego do 28.01.2021r.
- kredytu wielowalutowego w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- kredytu w rachunku bieżącym w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r.
- limitu na gwarancje i akredytywy w kwocie 5,0 mln PLN, dostępnego do 30.01.2020r. z możliwością, aby termin ich ważności wykraczał poza termin dostępności i nie przekroczył dnia 30.01.2022r.
mBank S.A. jest jednym z głównych kredytodawców Spółki, a udostępnione na kolejny okres linie kredytowe stanowią istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.
Warunki finansowe, na których Spółka korzysta z przyznanych limitów nie odbiegają od powszechnie stosowanych dla tego rodzaju umów i oparte są na stawce WIBOR + marża banku.
Podstawowe zabezpieczenie łącznego limitu kredytowego udzielonego przez mBank S.A. stanowią:
1. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 40,0 mln PLN,
2. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej