Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
Filtruj
36
2018

2018-11-12

Raport bieżący 36/2018

Treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje w załączeniu treść uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. w dniu 12 listopada 2018 roku wraz z podaniem wyników głosowania nad każdą z uchwał. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki rozpatrzyło wszystkie punkty z planowanego porządku obrad. Podczas obrad przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. nie zgłoszono żadnych sprzeciwów do protokołu.
Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust. 1 pkt 6-9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych _..._.


Dołączone pliki
czytaj więcej
35
2018

2018-11-12

Raport bieżący 35/2018

Podjęcie decyzji o połączeniu STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje, iż w dniu 12 listopada 2018 roku obyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie STALPROFIL S.A. oraz Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, na których podjęte zostały uchwały w sprawie inkorporacji STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. do STALPROFIL S.A.
Akcjonariusze STALPROFIL S.A. oraz udziałowcy STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. wyrazili zgodę na Plan Połączenia, uzgodniony w dniu 9 października 2018 roku przez Zarządy łączących się spółek oraz postanowili o połączeniu STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, poprzez przeniesienie na STALPROFIL S.A., jako jedynego akcjonariusza, całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego STALPROFIL S.A.,tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1_, art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 roku.
Zarządy łączących się spółek podejmą starania aby dzień połączenia, to jest dzień wpisania połączenia do Krajowego Rejestru Sądowego _KRS_ nastąpił do dnia 31 grudnia 2018 roku.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
34
2018

2018-11-05

Raport bieżący 34/2018

Stanowisko Zarządu STALPROFIL S.A. odnośnie planowanego połączenia STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Zarząd Stalprofil S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego NR 29/2018 z dnia 9 października 2018 roku, dotyczącego podjęcia decyzji o zamiarze połączenia STALPROFIL S.A. _Spółka Przejmująca_ ze spółką zależną STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmowana_ informuje, że pozytywnie ocenia planowane połączenie i rekomenduje Akcjonariuszom Spółki głosowanie podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A., zwołanego na dzień 12 listopada 2018 roku za podjęciem uchwały w sprawie połączenia STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.
Zarząd Spółki na bieżąco prowadzi działania zmierzające do dostosowania struktury Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. do dynamicznie zmieniającego się otoczenia rynkowego. Planowane połączenie spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. stanowi kontynuację działań w zakresie przekształceń restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., które mają na celu redukcję kosztów, poprawę sprawności zarządzania majątkiem, i maksymalizację efektu synergii wewnątrz Grupy.
STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. powołana została do życia w roku 2015 jako spółka celowa, uzupełniająca działalność Grupy w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi, a jej celem była intensyfikacja sprzedaży Grupy na rynku stalowym. Swoją działalność STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. realizowała głównie w kooperacji z podmiotem dominującym tj. STALPROFIL S.A., na bazie jego szerokiej oferty handlowej.
Spółka Przejmowana zrealizowała postawiony przed nią cel biznesowy, a jej funkcję w Grupie przejęła inna spółka zależna – STF DYSTRYBUCJA sp. z o.o. W związku z powyższym Zarząd STALPROFIL S.A. stojąc na stanowisku, że brak jest uzasadnienia biznesowego dla dalszego ponoszenie kosztów funkcjonowania spółki STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., zdecydował o podjęciu działań mających na celu jej połączenie ze spółką STALPROFIL S.A.
Zdaniem Zarządu w wyniku połączenia spółek STALPROFIL S.A. oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. nastąpi ograniczenie kosztów ponoszonych przez Grupę Kapitałową STALPROFIL SA. na działalność związaną z handlem wyrobami hutniczymi nie wpływając jednocześnie na poziom jej sprzedaży.
Połączenie nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 ust. 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym Wspólnikiem Spółki Przejmowanej połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH. W związku z powyższym Plan połączenia nie zostanie poddany badaniu biegłego wyznaczonego przez sąd rejestrowy oraz nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się spółek. Spółka Przejmująca posiada 100% udziałów Spółki Przejmowanej i na podstawie art. 515 § 1 KSH połączenie spółek nastąpi bez podwyższenia kapitału zakładowego. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez sąd właściwy dla Spółki Przejmującej. Plan połączenia wraz z załącznikami został udostępniony na stronie internetowej Spółki: www.stalprofil.com.pl oraz opublikowany w raporcie bieżącym NR 29/2018 z dnia 9 października 2018 roku.

Źródło: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
33
2018

2018-10-24

Raport bieżący 33/2018

Drugie zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółki "STALPROFIL" S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

W oparciu o art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043, o kapitale zakładowym 1 750 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmująca_, po raz drugi zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558973, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmowana_ i informuje, iż w dniu 9 października 2018 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Spółek: "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmująca_ oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmowana_.
Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA pod adresem www.stalprofil.com.pl, począwszy od dnia 9 października 2018 r. i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia. Zgodnie z art. 500 § 2 _1_ Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca odstępuje od wymogu ogłoszenia Planu Połączenia w MSiG, wobec bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości Planu Połączenia na swojej stronie internetowej.
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, spółki STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedynego udziałowca, całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1_, art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 r.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej od dnia 9 października 2018 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia, mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej tj. w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Roździeńskiego 11a, I piętro, pokój C117 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

czytaj więcej
32
2018

2018-10-12

Raport bieżący 32/2018

Treść projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. zwołanego na dzień 12 listopada 2018 roku.

Szczegółowa podstawa prawna: §19 ust 1 pkt 1_ rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim


Dołączone pliki
czytaj więcej