Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
Filtruj
3
2019

2019-01-25

Raport bieżący 3/2019

Wybór oferty złożonej przez konsorcjum firm w składzie: STALPROFIL S.A. oraz IZOSTAL S.A. jako najkorzystniejszej w zakresie dostaw izolowanych rur stalowych na budowę gazociągu DN 1000 Polska - Słowacja

W dniu 25 stycznia 2019 r. Zarząd STALPROFIL S.A. powziął informację o wyborze przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. z siedzibą w Warszawie _Zamawiający_ oferty złożonej przez spółkę zależną Izostal S.A., w imieniu Konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. _Lider Konsorcjum_ oraz STALPROFIL S.A. _Członek Konsorcjum_, jako najkorzystniejszej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego realizowanego przez O.G.P. Gaz-System S.A. – Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km.
W ramach Konsorcjum za produkcję i dostawę w/w izolowanych rur stalowych na rzecz O.G.P Gaz-System S.A. odpowiada Lider Konsorcjum – Izostal S.A. Wartość złożonej przez Lidera Konsorcjum oferty wynosi 33.091 tys. PLN netto _40.702 tys. PLN brutto_. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.
O zawarciu z O.G.P. Gaz-System S.A. umowy na przedmiotowe dostawy STALPROFIL S.A. poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
2
2019

2019-01-10

Raport bieżący 2/2019

Stałe daty przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje o stałych datach przekazywania raportów okresowych w roku obrotowym 2019:

1) Raporty kwartalne:

- skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 r. - 24 maja 2019 r.

- skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 r. - 22 listopada 2019 r.

2) Raporty półroczne

- skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2019 r. wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym - 6 września 2019 r.

3) Raporty roczne

- jednostkowy raport roczny za 2018 r. - 19 kwietnia 2019 r.

- skonsolidowany raport roczny za 2018 r. - 19 kwietnia 2019 r.

Zarząd STALPROFIL S.A. zgodnie z § 62 ust. 1 RMF oświadcza, iż Spółka nie zamierza przekazywać odrębnych raportów kwartalnych lecz będzie przekazywać skonsolidowane raporty kwartalne zawierające kwartalną informację finansową.

Jednocześnie Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż zgodnie z § 79 ust. 2 RMF Spółka nie będzie przekazywała raportu kwartalnego i skonsolidowanego raportu kwartalnego za czwarty kwartał roku obrotowego 2018 i drugi kwartał roku obrotowego 2019.

Szczegółowa podstawa prawna:

§ 80 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (RMF).

czytaj więcej
1
2019

2019-01-08

Raport bieżący 1/2019

Informacja o złożeniu najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na dostawę izolowanych rur stalowych DN1000 na rzecz O.G.P. Gaz-System S.A.

Zarząd STALPROFIL S.A. zawiadamia, iż w dniu 8 stycznia 2019 roku, po otwarciu przez Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. (Zamawiający), złożonych ofert w przeprowadzonym na bazie Umowy Ramowej postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawy izolowanych rur stalowych dla zadania inwestycyjnego: Gazociąg DN 1000 Polska - Słowacja o długości 19 km, powziął informację, iż złożona przez Izostal S.A. jako lidera konsorcjum firm w składzie: Izostal S.A. oraz STALPROFIL S.A. (Wykonawca) oferta o wartości 33.091 tys. PLN netto (40.702 tys. PLN brutto) okazała się najkorzystniejsza.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przewiduje realizację dostaw w terminie od 1 czerwca 2019 roku do 30 września 2019 roku.

O otrzymaniu od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. oficjalnej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty w w/w przetargu Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym.

czytaj więcej
38
2018

2018-12-28

Raport bieżący 38/2018

Wpis połączenia spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. do Krajowego Rejestru Sądowego

Zarząd STALPROFIL S.A. w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 35/2018 informuje, iż w dniu 28 grudnia 2018 roku powziął wiadomość o dokonaniu przez Sąd Rejonowy w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy wpisu w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego dotyczącego połączenia spółek "STALPROFIL" S.A. _Spółka Przejmująca_ ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. _Spółka Przejmowana_.

Z dniem wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców, tj 28 grudnia 2018 roku, następuje połączenie w/w spółek zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1_ Kodeksu spółek handlowych tzn. poprzez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą. W związku z tym, że Spółka Przejmująca jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej, posiadającym 100% jej udziałów, połączenie spółek następuje w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 515 § 1 i 516 § 6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 roku, który został opublikowany w raporcie bieżącym nr 29/2018.

czytaj więcej
37
2018

2018-11-13

Raport bieżący 37/2018

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na NWZ STALPROFIL S.A. w dniu 12.11.2018r.

Zarząd STALPROFIL S.A. w załączeniu przekazuje wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu STALPROFIL S.A., które odbyło się w dniu 12.11.2018r.


Dołączone pliki
czytaj więcej