Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   
Filtruj
31
2018

2018-10-12

Raport bieżący 31/2018

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A.

Działając zgodnie z §18 ust. 3 pkt 1 Statutu "STALPROFIL" S.A. oraz na podstawie art. 398 i art. 399 §1 w związku z art. 402 1 Kodeksu spółek handlowych, a także §19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. 2018 poz.757_ Zarząd "STALPROFIL" S.A. zwołuje na dzień 12 listopada 2018 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie "STALPROFIL" S.A., które odbędzie się w Dąbrowie Górniczej w lokalu mieszczącym się przy ul. Roździeńskiego 11A o godzinie 12.00.
Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Dołączone pliki
czytaj więcej
30
2018

2018-10-09

Raport bieżący 30/2018

Pierwsze zawiadomienie o zamiarze połączenia Spółek "STALPROFIL" S.A. ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Stosownie do art. 504 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000113043, o kapitale zakładowym 1 750 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmująca_, po raz pierwszy zawiadamia akcjonariuszy o zamiarze połączenia ze spółką STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000558973, o kapitale zakładowym 100 000,00 zł wpłaconym w całości _Spółka Przejmowana_ i informuje, iż w dniu 9 października 2018 r. został uzgodniony i podpisany Plan Połączenia Spółek: "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmująca_ ze STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmowana_.
Plan połączenia został udostępniony na stronie internetowej "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA pod adresem www.stalprofil.com.pl, począwszy od dnia 9 października 2018 r. i będzie dostępny nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia. Zgodnie z art. 500 § 2 _1_ Kodeksu spółek handlowych Spółka Przejmująca odstępuje od wymogu ogłoszenia Planu Połączenia w MSiG, wobec bezpłatnego udostępnienia do publicznej wiadomości Planu Połączenia na swojej stronie internetowej.
Połączenie nastąpi w drodze przejęcia przez "STALPROFIL" SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, spółki STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, poprzez przeniesienie na "STALPROFIL" S.A., jako jedynego udziałowca, całego majątku STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., w trybie uproszczonym oraz bez podwyższenia kapitału zakładowego "STALPROFIL" S.A., tj. na zasadzie art. 492 §1 pkt 1_, art. 515§1 i 516§6 Kodeksu spółek handlowych i na warunkach wskazanych w Planie Połączenia z dnia 9 października 2018 r.
Akcjonariusze Spółki Przejmującej od dnia 9 października 2018 r. do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, na którym podjęta zostanie uchwała w sprawie połączenia, mogą zapoznawać się w siedzibie Spółki Przejmującej tj. w Dąbrowie Górniczej, przy ul. Roździeńskiego 11a, I piętro, pokój C117 w dni robocze w godzinach od 8.00 do 15.00 z dokumentami, o których mowa w art. 505 § 1 Kodeksu spółek handlowych.

czytaj więcej
29
2018

2018-10-09

Raport bieżący 29/2018

Podjęcie decyzji o zamiarze połączenia spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o.

Zarząd STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, w dniu 9 października 2018 roku podjął uchwałę w sprawie zamiaru połączenia spółek: STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _Spółka Przejmująca_ oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej _spółka Przejmowana_.
Obie łączące się Spółki w dniu 9 października 2018r. uzgodniły Plan Połączenia, który stanowi załącznik do niniejszego raportu. Plan Połączenia zostanie udostępniony na stronie internetowej Spółki pod adresem: www.stalprofil.com.pl począwszy od dnia 9 października 2018 roku, nieprzerwanie do dnia zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia STALPROFIL S.A. oraz Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników STALPROFIL HANDEL sp. z o.o., podejmujących uchwały w sprawie połączenia.

Charakterystyka działalności podmiotów, które mają być połączone:
Spółka Przejmująca:
Podstawowym przedmiotem działalności STALPROFIL S.A. jest handel hurtowy wyrobami hutniczymi ze stali niestopowej. Sprzedaż wyrobów hutniczych, zarówno krajową, jak i zagraniczną, Spółka prowadzi z dwóch własnych składów handlowych zlokalizowanych w Katowicach oraz w Dąbrowie Górniczej. Dodatkowo, Oddział STALPROFIL S.A. w Zabrzu jest wykonawcą robót związanych z budową sieci gazowych, w tym głównie gazociągów, przyłączy dla odbiorców gazu oraz stacji redukcyjno-pomiarowych. Oddział wykonuje także roboty budowlano-montażowe w zakresie wykonawstwa sieci ciepłowniczych, wodociągowych i kanalizacyjnych.
STALPROFIL S.A. pełni rolę podmiotu dominującego wobec czterech spółek zależnych, za pośrednictwem których dywersyfikuje swoją podstawową działalność. Grupa Kapitałowa STALPROFIL S.A. działa w segmencie handlu i przetwórstwa stali oraz w segmencie infrastruktury sieci przesyłowych gazu.

Spółka Przejmowana:
STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. działalność handlową rozpoczęła w roku 2015, a jej podstawowym przedmiotem działalności jest "sprzedaż metali i rud metali" _PKD 46.72Z_, w
tym głównie sprzedaż hurtowa wyrobów hutniczych ze stali niestopowej.
STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. powołana została do życia jako spółka celowa, uzupełniająca działalność Grupy w zakresie obrotu wyrobami hutniczymi, a jej celem była intensyfikacja sprzedaży Grupy na rynku stalowym. Swoją działalność STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. realizowała głównie w kooperacji z podmiotem dominującym tj. STALPROFIL S.A., na bazie jego szerokiej oferty handlowej.

Sposób połączenia:
Połączenie nastąpi na podstawie art. 492 § 1 pkt 1 KSH tzn. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą.
Spółka Przejmująca posiada wszystkie udziały i jest jedynym wspólnikiem Spółki Przejmowanej.

W związku z powyższym:
- połączenie Spółek zostanie przeprowadzone w trybie uproszczonym zgodnie z art. 516 § 6 KSH, w związku z przejęciem przez Spółkę Przejmującą swojej spółki jednoosobowej – Spółki Przejmowanej,
- nie zostaną sporządzone sprawozdania Zarządów łączących się Spółek, o których mowa w art. 501 KSH,
- Plan Połączenia nie zostanie poddany badaniu przez biegłego wyznaczonego przez Sąd Rejestrowy, o którym mowa w art. 502 KSH i nie zostanie sporządzona opinia biegłego o której mowa w art. 503 KSH.
- połączenie zostanie przeprowadzone bez podwyższenia kapitału zakładowego na podstawie art. 515 § 1 KSH,
- w Planie Połączenia pominięto informacje, o których mowa w art. 499 § 1 pkt 2-4 KSH, na podstawie art. 516 § 6 zdanie drugie KSH, zgodnie z którym nie stosuje się ww. przepisów, a połączenie nastąpi bez wymiany udziałów STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. na akcje "STALPROFIL" S.A.,
- udostępnienie Planu Połączenia oraz dokumentów, o których mowa w art. 505 KSH na stronach internetowych Spółek nastąpi co najmniej na miesiąc przed dniem rozpoczęcia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Przejmującej i Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników Spółki Przejmowanej,
- połączenie nie wymaga zgłoszenia zamiaru koncentracji Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów _art. 14 pkt 5 ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów Dz.U.2018.798 t.j._

Uchwały o połączeniu Spółek zostaną podjęte przez Walne Zgromadzenie Spółki Przejmującej oraz Zgromadzenie Wspólników Spółki Przejmowanej, na podstawie art. 506 KSH w zw. z art. 516 § 1 zdanie drugie KSH. Przeniesienie majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą nastąpi w dniu wpisania połączenia do Rejestru Przedsiębiorców.

Uzasadnienie oraz cel podjęcia decyzji o zamiarze połączenia:
Połączenie spółek STALPROFIL S.A. i STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. stanowi kontynuację działań w zakresie przekształceń restrukturyzacyjnych Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A., które mają na celu redukcję kosztów, poprawę sprawności zarządzania majątkiem, i maksymalizację efektu synergii wewnątrz Grupy. Ponieważ spółka Przejmowana zrealizowała postawiony przed nią cel biznesowy, a jej funkcję w Grupie przejęła inna spółka zależna – STF DYSTRYBUCJA sp. z o.o., to brak jest uzasadnienia biznesowego dla dalszego ponoszenie kosztów jej funkcjonowania.
Celem połączenia spółek STALPROFIL S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej oraz STALPROFIL HANDEL sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej jest ograniczenie kosztów związanych z handlem wyrobami hutniczymi przez Grupę Kapitałową STALPROFIL SA.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.


Dołączone pliki
czytaj więcej
28
2018

2018-09-28

Raport bieżący 28/2018

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej z PKO.BP S.A.

Zarząd STALPROFIL SA informuje, iż Spółka zawarła z Bankiem PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie, aneks do umowy kredytu w formie limitu kredytowego wielocelowego, który przedłuża termin dostępności limitu w wysokości 75.000.000,00 PLN, do dnia 22 września 2020 r.

W ramach udzielonego limitu STALPROFIL SA niezmiennie może korzystać z kredytu wielowalutowego, w walucie PLN, EUR, USD, w rachunku bieżącym do równowartości kwoty 10.000.000,00 PLN, kredytu obrotowego odnawialnego, w walucie PLN, EUR, USD, do wysokości 50 % limitu tj. równowartości kwoty 37.500.000,00 PLN , gwarancji bankowych własnych w obrocie krajowym i zagranicznym w walucie PLN, EUR, USD do wysokości równowartości 52.500.000,00 PLN, akredytyw dokumentowych własnych, w walucie PLN, USD, EUR do wysokości równowartości 52.500.000, 00 PLN, przy czym łączna kwota jednoczesnego wykorzystania powyższych sublimitów nie może przekroczyć kwoty przyznanego limitu 75.000.000,00 PLN.
Oprocentowanie kredytu ustalono na warunkach rynkowych w oparciu o WIBOR 1M, EURIBOR 1M, LIBOR 1M + marża Banku.
Zabezpieczenie limitu stanowi, jak dotychczas:
1. hipoteka umowna do kwoty 35.000.000,00 PLN ustanowiona na przysługującym Spółce prawie użytkowania wieczystego nieruchomości oraz prawie własności posadowionych na niej budynków i urządzeń, położonej w Katowicach - Panewnikach,
2. zastaw rejestrowy na zapasach towarów handlowych o wartości nie niższej niż 20.000.000,00 PLN,
3. przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia nieruchomości objętej ww. hipoteką,
4. oświadczenie o poddaniu się egzekucji zgodnie z art. 777 kc ,

Bank PKO BP S.A. jest największym kredytodawcą Spółki, a w/w limit kredytowy stanowi istotne źródło długo- i krótkoterminowego finansowania działalności operacyjnej STALPROFIL S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

czytaj więcej
27
2018

2018-08-27

Raport bieżący 27/2018

Zmiana daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku.

Zarząd STALPROFIL S.A. informuje o zmianie daty przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku.
Data przekazania skonsolidowanego raportu półrocznego STALPROFIL S.A. za I półrocze 2018 roku wraz ze skróconym półrocznym sprawozdaniem finansowym, pierwotnie określona w raporcie bieżącym nr 4/2018 z dnia 16 stycznia 2018 roku na 31 sierpnia 2018 roku, decyzją Zarządu STALPROFIL S.A. zostaje zmieniona na 25 września 2018 r.

Szczegółowa podstawa prawna: § 80 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim _Dz. U. z 2018 roku, poz. 757_.

czytaj więcej