Raporty

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Raporty bieżące corporate governance

Filtruj

2018-04-04

Raport bieżący 1/2018

Stalprofil Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stalprofil Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


W związku z decyzjami władz Spółki dotyczącymi wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Zarząd STALPROFIL S.A. dokonał aktualizacji raportu dotyczącego niestosowania zasad ładu korporacyjnego, który uwzględnia przekazane w formie raportów bieżących informacje o rozpoczęciu stosowania przez Spółkę zasad II.Z.3. i II.Z.8.Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w ciągu ostatnich 5 lat nie publikowała prognoz wyników finansowych.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki dotychczasowa praktyka dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz zapewnia transparentność Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące treści podejmowanych uchwał, w tym wyniki głosowań nad uchwałami, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Ponadto prezentacje multimedialne przedstawiane podczas obrad walnego zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki. Zdaniem Spółki inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z wszystkimi istotnymi sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40. Struktura akcjonariatu i charakter i zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za stosowaniem przez Spółkę tej zasady.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi specyfikę prowadzonej działalności oraz nierozbudowaną (płaską) strukturę organizacyjną, Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Nadzór nad całością procesu kontroli wewnętrznej sprawuje Zarząd Spółki. Proces zarządzania Spółką jest mocno scentralizowany (niski stopień delegacji uprawnień), a członkowie Zarządu jako dyrektorzy poszczególnych pionów organizacyjnych podejmują decyzje operacyjne. Zarząd przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa powyżej. Ważną rolę w istniejącym w Spółce ciągłym, wielostopniowym procesie monitorowania procesu audytu wewnętrznego pełni Rada Nadzorcza oraz wchodzący w jej skład Komitet Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy między innymi monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, a także procesu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Komitet Audytu poprzez ścisły kontakt z audytorem zewnętrznym przeprowadzającym czynności rewizji finansowej monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz jakość współpracy Zarządu z audytorem. W procesie kontroli nad działalnością Spółki Zarząd wspomaga się także doradcami i audytorami zewnętrznymi.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w taki sposób aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Spółka umożliwia również obecność na walnych zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Wszystkie przewidziane prawem informacje o walnym zgromadzeniu i podejmowanych uchwałach udostępniane są w stosownych raportach bieżących i na stronie internetowej Spółki. Spółka publikuje również na swojej stronie prezentacje multimedialne prezentowane podczas walnych zgromadzeń. Z uwagi na powyższe brak jest istotnego uzasadnienia dla ponoszenia na ten moment dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W przypadku zainteresowania ze strony akcjonariuszy Spółka nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie wprowadziła programu motywacyjnego opartego na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki.


Dołączone pliki
czytaj więcej

2017-10-06

Raport bieżący 2/2017

Zmiany w składzie Komitetu Audytu Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A.

Zarząd „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka) informuje, iż w dniu 6 października 2017 roku Rada Nadzorcza Spółki dokonała zmian w składzie Komitetu Audytu wybierając nowych członków w osobach: Stefana Dzienniaka i Andrzeja Młynarczyka.

Ponadto w dniu 6 października 2017 roku Komitet Audytu spośród swoich członków dokonał wyboru Przewodniczącego w osobie Andrzeja Młynarczyka

Przewodniczący Komitetu Audytu złożył w Spółce stosowne oświadczenie o spełnianiu kryteriów przewidzianych dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki określonych w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

Z dniem wyboru pana Andrzeja Młynarczyka na Przewodniczącego Komitetu Audytu, to jest od dnia 6 października 2017 roku Spółka spełnia zatem zasadę II.Z.8. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” , która mówi o tym, iż przewodniczący komitetu audytu powinien spełniać kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

czytaj więcej

2017-09-29

Raport bieżący 1/2017

Powołanie niezależnego członka Rady Nadzorczej.

Zarząd „STALPROFIL” S.A. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (Spółka) informuje, iż z dniem powołania przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nowego członka Rady Nadzorczej w osobie Pana Andrzeja Młynarczyka, to jest od dnia 29 września 2017 roku Spółka spełnia zasadę II.Z.3. „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016” , która mówi o tym iż przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej powinno spełniać kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.

Pan Andrzej Młynarczyk złożył w Spółce stosowne oświadczenie o spełnianiu kryteriów przewidzianych dla niezależnego członka Rady Nadzorczej Spółki określone w załączniku nr II do Zalecenia Komisji Europejskiej 2005/162/WE z dnia 15 lutego 2005 roku dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej).

W załączeniu Spółka zamieszcza informację dotyczące posiadanego wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych stanowisk przez powołanego w dniu 29 września 2017 członka Rady Nadzorczej „STALPROFIL” S.A.


Dołączone pliki
czytaj więcej

2016-01-04

Raport okresowy 1/2016

Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stalprofil Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w ciągu ostatnich 5 lat nie publikowała prognoz wyników finansowych.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki dotychczasowa praktyka dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz zapewnia transparentność Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące treści podejmowanych uchwał, w tym wyniki głosowań nad uchwałami, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Ponadto prezentacje multimedialne przedstawiane podczas obrad walnego zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki. Zdaniem Spółki inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z wszystkimi istotnymi sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Zarząd i Rada Nadzorcza

II.Z.3. Przynajmniej dwóch członków rady nadzorczej spełnia kryteria niezależności, o których mowa w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W Radzie Nadzorczej STALPROFIL S.A. zasiada jeden członek Rady spełniający kryteria niezależności. Członek ten pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Z oświadczeń o spełnianiu kryteriów niezależności, które zgodnie z zasadą II.Z.5 zostały złożone przez członków Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. pozostałym członkom Rady oraz Zarządowi Spółki wynika, iż pozostali członkowie Rady nie spełniają kryteriów niezależności. Spółka posiada 3 głównych akcjonariuszy, do których należy 77% głosów na Walnym Zgromadzeniu. Pozostali członkowie Rady są powiązani z tymi akcjonariuszami. Według opinii Władz Spółki nie wpływa to negatywnie na skuteczne nadzorowanie działalności Spółki, a wręcz umożliwia to właściwą i efektywną realizację strategii rozwoju Spółki, która uwzględnia interesy wszystkich grup akcjonariuszy oraz innych interesariuszy związanych z przedsiębiorstwem Spółki. Emitent nie wyklucza możliwości przestrzegania tej zasady w przyszłości i rozpocznie stosowanie tej zasady po powzięciu informacji o powołaniu Członków Rady spełniających kryteria niezależności.

II.Z.8. Przewodniczący komitetu audytu spełnia kryteria niezależności wskazane w zasadzie II.Z.4.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ramach Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. funkcjonuje trzyosobowy Komitet Audytu, którego wyboru dokonuje Rada Nadzorcza spośród swoich członków. Podstawowym kryterium, którym kieruje się Rada w trakcie wyboru są kwalifikacje konieczne do sprawowania funkcji członka Komitetu Audytu. Przewodniczący i pozostali członkowie Komitetu Audytu spełniają kryteria niezależności opisane w art. 56 ust. 3 pkt 1, 3 i 5 Ustawy z dnia 7 maja 2009r. o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz o nadzorze publicznym. Przewodniczący Komitetu Audytu nie spełnia jednak kryteriów niezależności w myśl Załącznika II do Zalecenia Komisji Europejskiej z dnia 15 lutego 2005 r. dotyczącego roli dyrektorów nie wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej). Według opinii Władz Spółki nie wpływa to negatywnie na skuteczność monitorowania przez Komitet Audytu realizowanych w ramach Spółki funkcji kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance, audytu wewnętrznego oraz wydawania przez jej członków bezstronnych opinii i sądów.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi specyfikę prowadzonej działalności oraz nierozbudowaną (płaską) strukturę organizacyjną, Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Nadzór nad całością procesu kontroli wewnętrznej sprawuje Zarząd Spółki. Proces zarządzania Spółką jest mocno scentralizowany (niski stopień delegacji uprawnień), a członkowie Zarządu jako dyrektorzy poszczególnych pionów organizacyjnych podejmują decyzje operacyjne. Zarząd przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa powyżej. Ważną rolę w istniejącym w Spółce ciągłym, wielostopniowym procesie monitorowania procesu audytu wewnętrznego pełni Rada Nadzorcza oraz wchodzący w jej skład Komitet Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy między innymi monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, a także procesu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Komitet Audytu poprzez ścisły kontakt z audytorem zewnętrznym przeprowadzającym czynności rewizji finansowej monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz jakość współpracy Zarządu z audytorem. W procesie kontroli nad działalnością Spółki Zarząd wspomaga się także doradcami i audytorami zewnętrznymi.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w taki sposób aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Spółka umożliwia również obecność na walnych zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Wszystkie przewidziane prawem informacje o walnym zgromadzeniu i podejmowanych uchwałach udostępniane są w stosownych raportach bieżących i na stronie internetowej Spółki. Spółka publikuje również na swojej stronie prezentacje multimedialne prezentowane podczas walnych zgromadzeń. Z uwagi na powyższe brak jest istotnego uzasadnienia dla ponoszenia na ten moment dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W przypadku zainteresowania ze strony akcjonariuszy Spółka nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości.

Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie wprowadziła programu motywacyjnego opartego na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki.


Dołączone pliki
czytaj więcej

2012-12-31

Raport bieżący nr 1/2012
Niestosowanie niektórych zasad dobrych praktyk spółek notowanych na GPW
W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku znowelizowanej treści dokumentu: "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW" ("Dobre Praktyki"), Spółka Stalprofil S.A. informuje o niestosowaniu następujących zasad wprowadzonych uchwałą Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. nr 19/1307/2012 z dnia 21.11.2012r.:

- Zasady oznaczonej numerem 9a w części II pkt.1 Dobrych Praktyk:

"1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, oprócz informacji wymaganych przez przepisy prawa:

...9a) zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,"

Wyjaśnienie: W ocenie Spółki dotychczasowa praktyka dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz zapewnia transparentność Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące podejmowanych uchwał, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Ponadto prezentacje multimedialne przedstawiane podczas obrad walnego zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki. Zdaniem Spółki inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z wszystkimi istotnymi sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

- Zasady oznaczonej numerem 10 w części IV Dobrych Praktyk:

"Spółka powinna zapewnić akcjonariuszom możliwość udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, polegającej na:

1) transmisji obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego zgromadzenia przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad."..

Wyjaśnienie: Statut Stalprofil S.A. nie przewiduje możliwości brania udziału w walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W ocenie Spółki obowiązujące dotychczas zasady udziału w walnych zgromadzeniach Spółki odpowiednio zabezpieczają interesy jej akcjonariuszy, w tym także akcjonariuszy mniejszościowych, umożliwiając im właściwe wykonywanie praw z akcji. Powyższa zasada nie będzie stosowana od 1 stycznia 2013 roku, z uwagi na możliwość wystąpienia zagrożeń zarówno natury technicznej, jak i prawnej dla prawidłowego i sprawnego przeprowadzania obrad walnego zgromadzenia. Ponadto w ocenie Spółki wiąże się to z ponoszeniem przez Spółkę dodatkowych, nieuzasadnionych na chwilę obecną kosztów. Spółka nie wyklucza jednak możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

Podstawa prawna: § 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

czytaj więcej