Spółka

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Akcjonariat

 

Struktura akcjonariatu (stan na 17.05.2018):


Liczba akcji Liczba głosów Udział w liczbie
głosów (%)
Udział w liczbie
akcji (%)
ArcelorMittal Poland SA
5 508 800 10 948 800 32,68 31,48
MZZ Pracowników Arcelor Mittal
Dąbrowa Górnicza
2 955 000 8 235 000 24,58 16,89
MOZ NSZZ "Solidarność" ArcelorMittal
Poland SA - Dąbrowa Górnicza
1 320 000 6 600 000 19,70 7,54
AVIVA Otwarty Fundusz
Emerytalny AVIVA BZ WBK
1 951 000 1 951 000 5,82 11,15
Pozostali akcjonariusze 5 765 200 5 765 200 17,21 32,94
RAZEM 17 500 000 33 500 000 100,00 100,00


Kapitał zakładowy tworzy 17 500 000 akcji, w tym:

  • 4 000 000 akcji imiennych serii A, uprzywilejowanych (5 głosów na jedną akcję),
  • 5 500 000 akcji zwykłych na okaziciela serii B,
  • 8 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii C.

Wartość nominalna każdej akcji wynosi 0,1 zł.