Zobacz także

DANE
TELEADRESOWE
41-308 Dąbrowa Górnicza
ul. Roździeńskiego 11a
   
32 261 60 00
32 261 60 09
biuro@stalprofil.com.pl
   
"STALPROFIL" S.A. Oddział w Zabrzu
(do 1 grudnia 2016r. ZRUG Zabrze S.A.)
   
41-807 Zabrze
ul. Magazynowa 6
32 273 80 82
32 621 14 30
zrugzabrze@zrugzabrze.pl
   

Ład korporacyjny

Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016

Oświadczenia o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego:

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2017 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2016 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2015 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2014 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2013 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2012 roku

Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2011 roku
 

Informacja na temat polityki różnorodności

Spółka nie posiada udokumentowanej polityki różnorodności, jednak funkcjonujące w Spółce wewnętrzne regulacje, w tym głównie przyjęty do stosowania przez Spółkę Kodeks Etyki, zawierają zapisy, których celem jest wyrównanie szans w miejscu pracy i przeciwdziałanie ewentualnej dyskryminacji.
Zgodnie z regułami Kodeksu Etyki, Spółka przywiązuje wagę do tego, by każdy pracownik był traktowany sprawiedliwie i z szacunkiem. W związku z tym, dyskryminacja ze względu na kolor skóry, wyznanie, płeć, wiek, przynależność etniczną lub narodową, niepełnosprawność czy inne czynniki, których wykorzystywanie jako podstawy zróżnicowania pracowników może być nielegalne, nie jest tolerowana. Spółka podejmuje starania, by zapewnić wszystkim pracownikom równe szanse rozwoju bez dyskryminacji.
Konieczne zróżnicowanie pracowników, oparte na ich umiejętnościach czy kwalifikacjach koniecznych do sprawowania określonej funkcji, nie jest uważane w Spółce za dyskryminację.

Udział kobiet w STALPROFIL SA

Od 2008 r. w Zarządzie Spółki, liczącym cztery osoby, pełni funkcję jedna kobieta. We wspomnianym okresie w Radzie Nadzorczej STALPROFIL S.A. nie zasiadały kobiety.
Na dzień 31.12.2018 udział kobiet w zatrudnieniu ogółem wynosił 26%. W Grupie Kapitałowej udział kobiet w zatrudnieniu ogółem wynosił 20%.