„STALPROFIL”
SPÓŁKA AKCYJNA
KATOWICE, KWIECIEŃ 2023 ROK
1
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ
„STALPROFIL” SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z badania rocznego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego sprawozdania finansowego ,,STALPROFIL” Spółka Akcyjna z siedzibą
w Dąbrowie Górniczej („jednostka”), które składa sze sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień 31 grudnia
2022 roku oraz sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów, sprawozdania ze zmian w kapitale
własnym, sprawozdania z przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz
informacji dodatkowej obejmującej opis przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające
(„sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej jednostki na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz
jej wyniku finansowego i przepływów pieniężnych za rok obrotowy zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi
zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa oraz jej statutem;
zostało sporządzone na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, zgodnie z przepisami
rozdziału 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” - Dz.U. z 2023
roku, poz. 120 z późniejszymi zmianami).
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
18 kwietnia 2023 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych
Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca
2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późniejszymi zmianami („KSB”)
oraz stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym („ustawa o biegłych rewidentach” Dz. U. z 2022 roku, poz. 1302 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („rozporządzenie UE” Dz. Urz. UE L 158 z późniejszymi zmianami). Nasza odpowiedzialność
zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność biegłego rewidenta
za badanie sprawozdania finansowego.
2
Jesteśmy niezależni od jednostki zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych (w tym
Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla Księgowych
(„Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019 z dnia 25 marca
2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późniejszymi zmianami, oraz z innymi
wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce. Wypełniliśmy nasze
inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie przeprowadzania badania
kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostki zgodnie z wymogami
niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej
opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące
podczas badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one najbardziej znaczące
ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia
spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania sprawozdania
finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje
ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane
z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania Odniesienie się do tej sprawy w trakcie badania
Rozpoznanie utraty wartości
należności i zapasów
Przeanalizowaliśmy przyjęte do stosowania zasady rachunkowości
odnoszące się do dokonywania odpisów aktualizujących.
Omówiliśmy z Zarządem jednostki wyniki oceny utraty wartości należności
i zapasów.
Przeprowadziliśmy następujące procedury badania:
analiza struktury wiekowej należności,
analiza niezależnych potwierdzeń sald należności,
analiza informacji o sprawach spornych uzyskanych od kancelarii prawnej
obsługującej jednostkę,
analiza marży uzyskanej na sprzedaży wybranych grup asortymentów
towarów,
analiza dokumentacji źródłowej w zakresie ustalania odpisów
aktualizujących,
przegląd informacji ujawnionych w sprawozdaniu finansowym w zakresie
utraty wartości należności i zapasów.
3
Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór za sprawozdanie finansowe
Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie, na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg
rachunkowych, sprawozdania finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej
i finansowej i wyniku finansowego jednostki zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz
obowiązującymi jednostkę przepisami prawa i jej statutem, a także za kontrolę wewnętrzną, którą kierownik
jednostki uznaje za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie sprawozdania finansowego niezawierającego istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając sprawozdanie finansowe kierownik jednostki jest odpowiedzialny za ocenę zdolności jednostki do
kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych z kontynuacją działalności
oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości, z wyjątkiem sytuacji kiedy
kierownik jednostki, albo zamierza dokonać likwidacji jednostki, albo zaniechać prowadzenia działalności, albo nie
ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Kierownik jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie o rachunkowości. Członkowie Rady
Nadzorczej jednostki są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu sprawozdawczości finansowej jednostki.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie sprawozdania finansowego
Naszymi celami są uzyskanie racjonalnej pewności czy sprawozdanie finansowe jako całość nie zawiera istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania zawierającego nas
opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie przeprowadzone
zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą powstawać na skutek
oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie mogłyby
wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego sprawozdania finansowego. Koncepcja
istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy
ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli
występują, na sprawozdanie finansowe, a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku
z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia zawarte w sprawozdaniu z badania wyrażane z uwzględnieniem
jakościowego i wartościowego poziomu istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym
osądem biegłego rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia, co do przyszłej rentowności jednostki, ani efektywności lub
skuteczności prowadzenia jej spraw przez kierownika jednostki obecnie lub w przyszłości.
4
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia sprawozdania finansowego spowodowanego
oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające tym ryzykom
i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej opinii.
Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego wynikającego
z błędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć, wprowadzenia w błąd
lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania,
które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej jednostki;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownika jednostki;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika jednostki zasady kontynuacji
działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy istnieje
istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą wątpliwość
zdolność jednostki do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna niepewność,
wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane ujawnienia
w sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne, modyfikujemy naszą opinię. Nasze
wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia naszego sprawozdania biegłego
rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że jednostka zaprzestanie kontynuacji
działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość sprawozdania finansowego, w tym ujawnienia, oraz czy
sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje i zdarzenia w sposób zapewniający
rzetelną prezentację.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej jednostki informacje o, między innymi, planowanym zakresie i czasie
przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach kontroli
wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów etycznych dotyczących
niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych sprawach, które mogłyby być
racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie ma to zastosowanie, informujemy
o zastosowanych zabezpieczeniach.
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej ustaliliśmy te sprawy, które były najbardziej znaczące podczas
badania sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy
badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta, chyba że przepisy prawa lub regulacje
zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy, w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna
być przedstawiona w naszym sprawozdaniu, ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne
konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej informacji dla interesu publicznego.
5
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa ssprawozdanie z działalności jednostki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2022
roku („sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego, które jest
wyodrębnioną częścią tego sprawozdania z działalności oraz raport roczny za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2022 roku („raport roczny”) (razem „inne informacje).
Odpowiedzialność kierownika jednostki i osób sprawujących nadzór
Kierownik jednostki jest odpowiedzialny za sporządzenie innych informacji zgodnie z przepisami prawa.
Kierownik jednostki oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki zobowiązani do zapewnienia, aby
sprawozdanie z działalności jednostki wraz z wyodrębnioną częścią spełniało wymagania przewidziane w ustawie
o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania sprawozdania finansowego nie obejmuje innych informacji. W związku z badaniem
sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z innymi informacjami, i czyniąc to,
rozpatrzenie, czy inne informacje nie istotnie niespójne ze sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą
uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają sistotnie zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej
pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w innych informacjach, jesteśmy zobowiązani poinformować o tym
w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach
jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy
jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania
opinii, czy jednostka w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności jednostki uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a raport roczny
będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w raporcie rocznym jesteśmy
zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą jednostki.
Opinia o sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności jednostki:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 70 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie o informacjach bieżących”
– Dz. U. z 2018 roku, poz. 757);
- jest zgodne z informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o jednostce i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie
stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności istotnych zniekształceń.
6
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego jednostka zawarła informacje określone
w paragrafie 70 ust. 6, punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje
wskazane w paragrafie 70 ust. 6, punkt 5 lit. c-f oraz h-i rozporządzenia o informacjach bieżących zawarte
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz
informacjami zawartymi w sprawozdaniu finansowym.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Oświadczenie na temat świadczonych usług niebędących badaniem sprawozdań finansowych
Zgodnie z naszą najlepszą wiedzą i przekonaniem oświadczamy, że usługi niebędące badaniem sprawozdań
finansowych, które świadczyliśmy na rzecz jednostki i jej jednostek zależnych zgodne z prawem i przepisami
obowiązującymi w Polsce oraz, że nie świadczyliśmy usług niebędących badaniem, które zakazane na mocy
art. 5 ust. 1 rozporządzenia UE oraz art. 136 ustawy o biegłych rewidentach. Usługi niebędące badaniem
sprawozdań finansowych, które świadczyliśmy na rzecz jednostki w badanym okresie zostały wymienione w nocie
IV.12 Sprawozdania z działalności jednostki.
Wybór firmy audytorskiej
Zostaliśmy wybrani do badania sprawozdania finansowego jednostki uchwałą Rady Nadzorczej jednostki z dnia
28 kwietnia 2021 roku. Sprawozdania finansowe jednostki badamy nieprzerwanie począwszy od roku obrotowego
zakończonego dnia 31 grudnia 2000 roku; to jest przez dwadzieścia trzy kolejne lata.
Kluczowym biegłym rewidentem odpowiedzialnym za badanie, którego rezultatem jest niniejsze sprawozdanie
niezależnego biegłego rewidenta, jest Genowefa Polak wpisana do rejestru biegłych rewidentów pod nr 9308,
działająca w imieniu Kancelarii Porad Finansowo-Księgowych dr Piotr Rojek Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością z siedzibą w Katowicach wpisanej na listę firm audytorskich pod nr 1695.
Katowice, dnia 18 kwietnia 2023 roku