GRUPA KAPITAŁOWA
„STALPROFIL”
KATOWICE, KWIECIEŃ 2023 ROK
1
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ
„STALPROFIL” SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której
jednostką dominującą jest ,,STALPROFIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („jednostka
dominująca”) („grupa”), które składa się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2022 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów,
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 roku oraz informacji dodatkowej obejmującej opis
przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz jej
skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej.