GRUPA KAPITAŁOWA
,,STALPROFIL”
KATOWICE, KWIECIEŃ 2024 ROK
1
SPRAWOZDANIE NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Z BADANIA
DLA WALNEGO ZGROMADZENIA I RADY NADZORCZEJ
,,STALPROFIL” SPÓŁKA AKCYJNA
Sprawozdanie z badania rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Opinia
Przeprowadziliśmy badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej, w której
jednostką dominującą jest ,,STALPROFIL” Spółka Akcyjna z siedzibą w Dąbrowie Górniczej („jednostka
dominująca”) („grupa”), które składa się ze skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej na dzień
31 grudnia 2023 roku oraz skonsolidowanego sprawozdania z zysków lub strat i innych całkowitych dochodów,
skonsolidowanego sprawozdania ze zmian w kapitale własnym, skonsolidowanego sprawozdania z przepływów
pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia do 31 grudnia 2023 roku oraz informacji dodatkowej obejmującej opis
przyjętych zasad rachunkowości i inne informacje objaśniające („skonsolidowane sprawozdanie finansowe”).
Naszym zdaniem, załączone skonsolidowane sprawozdanie finansowe:
przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej grupy na dzień 31 grudnia 2023 roku oraz jej
skonsolidowanego wyniku finansowego i skonsolidowanych przepływów pieniężnych za rok obrotowy
zakończony w tym dniu, zgodnie z mającymi zastosowanie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości
Finansowej zatwierdzonymi przez Unię Europejską oraz przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości;
jest zgodne, co do formy i treści z obowiązującymi grupę przepisami prawa oraz statutem jednostki dominującej.
Niniejsza opinia jest spójna ze sprawozdaniem dodatkowym dla Komitetu Audytu, które wydaliśmy dnia
17 kwietnia 2024 roku.
Podstawa opinii
Nasze badanie przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych
Standardów Badania przyjętymi uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3430/52a/2019 z dnia 21 marca
2019 roku w sprawie krajowych standardów badania oraz innych dokumentów, z późniejszymi zmianami oraz
uchwałą Rady Polskiej Agencji Nadzoru Audytowego nr 38/I/2022 z dnia 15 listopada 2022 roku w sprawie
krajowych standardów kontroli jakości oraz Krajowego Standardu Badania 220 (Zmienionego) („KSB”), a także
stosownie do ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze
publicznym („ustawa o biegłych rewidentach” Dz. U. z 2023 roku, poz. 1015 z późniejszymi zmianami) oraz
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 537/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 roku w sprawie
szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu
publicznego („rozporządzenie UE” - Dz. Urz. UE L 158 z 27 maja 2014 roku z późniejszymi zmianami). Nasza
odpowiedzialność zgodnie z tymi standardami została dalej opisana w sekcji naszego sprawozdania Odpowiedzialność
biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego.
2
Jesteśmy niezależni od jednostek grupy zgodnie z Międzynarodowym kodeksem etyki zawodowych księgowych
(w tym Międzynarodowymi standardami niezależności) Rady Międzynarodowych Standardów Etyki dla
Księgowych („Kodeks IESBA”) przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3431/52a/2019
z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie zasad etyki zawodowej biegłych rewidentów, z późniejszymi zmianami, oraz
z innymi wymogami etycznymi, które mają zastosowanie do badania sprawozdań finansowych w Polsce.
Wypełniliśmy nasze inne obowiązki etyczne zgodnie z tymi wymogami i Kodeksem IESBA. W trakcie
przeprowadzania badania kluczowy biegły rewident oraz firma audytorska pozostali niezależni od jednostek grupy
zgodnie z wymogami niezależności określonymi w ustawie o biegłych rewidentach oraz w rozporządzeniu UE.
Uważamy, że dowody badania, które uzyskaliśmy wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla naszej
opinii.
Kluczowe sprawy badania
Kluczowe sprawy badania to sprawy, które według naszego zawodowego osądu były najbardziej znaczące
podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres sprawozdawczy. Obejmują one
najbardziej znaczące ocenione rodzaje ryzyka istotnego zniekształcenia, w tym ocenione rodzaje ryzyka istotnego
zniekształcenia spowodowanego oszustwem. Do spraw tych odnieśliśmy się w kontekście naszego badania
skonsolidowanego sprawozdania finansowego jako całości oraz przy formułowaniu naszej opinii oraz
podsumowaliśmy naszą reakcję na te rodzaje ryzyka, a w przypadkach, w których uznaliśmy za stosowne
przedstawiliśmy najważniejsze spostrzeżenia związane z tymi rodzajami ryzyka. Nie wyrażamy osobnej opinii na
temat tych spraw.
Kluczowa sprawa badania Odniesienie się do tej sprawy w trakcie badania
Rozpoznanie utraty wartości
należności i zapasów
Przeanalizowaliśmy przyjęte do stosowania zasady rachunkowości
odnoszące się do dokonywania odpisów aktualizujących.
Omówiliśmy z Zarządem jednostki dominującej wyniki oceny utraty
wartości należności i zapasów.
Przeprowadziliśmy następujące procedury badania:
analiza struktury wiekowej należności,
analiza niezależnych potwierdzeń sald należności,
analiza informacji o sprawach spornych uzyskanych od kancelarii
prawnych obsługujących jednostki grupy,
analiza marży uzyskanej na sprzedaży wybranych grup asortymentów
towarów,
analiza dokumentacji źródłowej w zakresie ustalania odpisów
aktualizujących,
przegląd informacji ujawnionych w skonsolidowanym sprawozdaniu
finansowym w zakresie utraty wartości należności i zapasów.
3
Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej i osób sprawujących nadzór za skonsolidowane
sprawozdanie finansowe
Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego, które przedstawia rzetelny i jasny obraz sytuacji majątkowej i finansowej i wyniku finansowego grupy
zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez Unię
Europejską, przyjętymi zasadami (polityką) rachunkowości oraz obowiązującymi grupę przepisami prawa
i statutem jednostki dominującej, a także za kontrolę wewnętrzną, którą kierownik jednostki dominującej uznaje
za niezbędną, aby umożliwić sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego niezawierającego
istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem.
Sporządzając skonsolidowane sprawozdanie finansowe kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za
ocenę zdolności grupy do kontynuowania działalności, ujawnienie, jeżeli ma to zastosowanie, spraw związanych
z kontynuacją działalności oraz za przyjęcie zasady kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości,
z wyjątkiem sytuacji kiedy kierownik jednostki dominującej, albo zamierza dokonać likwidacji grupy, albo zaniechać
prowadzenia działalności, albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaniechania działalności.
Kierownik jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej zobowiązani do
zapewnienia, aby skonsolidowane sprawozdanie finansowe spełniało wymagania przewidziane w ustawie z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowości („ustawa o rachunkowości” - Dz.U. z 2023 roku, poz. 120 z późniejszymi
zmianami). Członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej są odpowiedzialni za nadzorowanie procesu
sprawozdawczości finansowej.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta za badanie skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Naszymi celami uzyskanie racjonalnej pewności czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe jako całość nie
zawiera istotnego zniekształcenia spowodowanego oszustwem lub błędem oraz wydanie sprawozdania z badania
zawierającego naszą opinię. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie gwarantuje, że badanie
przeprowadzone zgodnie z KSB zawsze wykryje istniejące istotne zniekształcenie. Zniekształcenia mogą
powstawać na skutek oszustwa lub błędu i uważane za istotne, jeżeli można racjonalnie oczekiwać, że
pojedynczo lub łącznie mogłyby wpłynąć na decyzje gospodarcze użytkowników podjęte na podstawie tego
skonsolidowanego sprawozdania finansowego. Koncepcja istotności stosowana jest przez biegłego rewidenta
zarówno przy planowaniu i przeprowadzaniu badania jak i przy ocenie wpływu rozpoznanych podczas badania
zniekształceń oraz nieskorygowanych zniekształceń, jeśli występują, na skonsolidowane sprawozdanie finansowe,
a także przy formułowaniu opinii biegłego rewidenta. W związku z powyższym wszystkie opinie i stwierdzenia
zawarte w sprawozdaniu z badania są wyrażane z uwzględnieniem jakościowego i wartościowego poziomu
istotności ustalonego zgodnie ze standardami badania i zawodowym osądem biegłego rewidenta.
Zakres badania nie obejmuje zapewnienia co do przyszłej rentowności grupy ani efektywności lub skuteczności
prowadzenia jej spraw przez kierownika jednostki dominującej obecnie lub w przyszłości.
4
Podczas badania zgodnego z KSB stosujemy zawodowy osąd i zachowujemy zawodowy sceptycyzm, a także:
- identyfikujemy i oceniamy ryzyka istotnego zniekształcenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego
spowodowanego oszustwem lub błędem, projektujemy i przeprowadzamy procedury badania odpowiadające
tym ryzykom i uzyskujemy dowody badania, które są wystarczające i odpowiednie, aby stanowić podstawę dla
naszej opinii. Ryzyko niewykrycia istotnego zniekształcenia wynikającego z oszustwa jest większe niż tego
wynikającego z ędu, ponieważ oszustwo może dotyczyć zmowy, fałszerstwa, celowych pominięć,
wprowadzenia w błąd lub obejścia kontroli wewnętrznej;
- uzyskujemy zrozumienie kontroli wewnętrznej stosownej dla badania w celu zaprojektowania procedur badania,
które odpowiednie w danych okolicznościach, ale nie w celu wyrażenia opinii na temat skuteczności kontroli
wewnętrznej grupy;
- oceniamy odpowiedniość zastosowanych zasad (polityki) rachunkowości oraz zasadność szacunków
księgowych oraz powiązanych ujawnień dokonanych przez kierownika jednostki dominującej;
- wyciągamy wniosek na temat odpowiedniości zastosowania przez kierownika jednostki dominującej zasady
kontynuacji działalności jako podstawy rachunkowości oraz, na podstawie uzyskanych dowodów badania, czy
istnieje istotna niepewność związana ze zdarzeniami lub warunkami, która może poddawać w znaczącą
wątpliwość zdolność grupy do kontynuacji działalności. Jeżeli dochodzimy do wniosku, że istnieje istotna
niepewność, wymagane jest od nas zwrócenie uwagi w naszym sprawozdaniu biegłego rewidenta na powiązane
ujawnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym lub, jeżeli takie ujawnienia nieadekwatne,
modyfikujemy naszą opinię. Nasze wnioski są oparte na dowodach badania uzyskanych do dnia sporządzenia
naszego sprawozdania biegłego rewidenta, jednakże przyszłe zdarzenia lub warunki mogą spowodować, że
jednostka zaprzestanie kontynuacji działalności;
- oceniamy ogólną prezentację, strukturę i zawartość skonsolidowanego sprawozdania finansowego, w tym
ujawnienia, oraz czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe przedstawia będące ich podstawą transakcje
i zdarzenia w sposób zapewniający rzetelną prezentację;
- uzyskujemy wystarczające odpowiednie dowody badania odnośnie do informacji finansowych jednostek lub
działalności gospodarczych wewnątrz grupy w celu wyrażenia opinii na temat skonsolidowanego sprawozdania
finansowego. Jesteśmy odpowiedzialni za kierowanie, nadzór i przeprowadzenie badania grupy i pozostajemy
wyłącznie odpowiedzialni za naszą opinię z badania.
Przekazujemy Radzie Nadzorczej jednostki dominującej informacje o, między innymi, planowanym zakresie
i czasie przeprowadzenia badania oraz znaczących ustaleniach badania, w tym wszelkich znaczących słabościach
kontroli wewnętrznej, które zidentyfikujemy podczas badania.
Składamy Radzie Nadzorczej jednostki dominującej oświadczenie, że przestrzegaliśmy stosownych wymogów
etycznych dotyczących niezależności oraz, że będziemy informować ich o wszystkich powiązaniach i innych
sprawach, które mogłyby być racjonalnie uznane za stanowiące zagrożenie dla naszej niezależności, a tam gdzie
ma to zastosowanie, informujemy o zastosowanych zabezpieczeniach.
5
Spośród spraw przekazywanych Radzie Nadzorczej jednostki dominującej ustaliliśmy te sprawy, które były
najbardziej znaczące podczas badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego za bieżący okres
sprawozdawczy i dlatego uznaliśmy je za kluczowe sprawy badania. Opisujemy te sprawy w naszym sprawozdaniu
biegłego rewidenta, chyba, że przepisy prawa lub regulacje zabraniają publicznego ich ujawnienia lub gdy,
w wyjątkowych okolicznościach, ustalimy, że kwestia nie powinna być przedstawiona w naszym sprawozdaniu,
ponieważ można byłoby racjonalnie oczekiwać, że negatywne konsekwencje przeważyłyby korzyści takiej
informacji dla interesu publicznego.
Inne informacje, w tym sprawozdanie z działalności
Na inne informacje składa się sprawozdanie z działalności grupy za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2023
roku („sprawozdanie z działalności”) wraz z oświadczeniem o stosowaniu ładu korporacyjnego i oświadczeniem
na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2b ustawy o rachunkowości, które
wyodrębnionymi częściami tego sprawozdania z działalności oraz raport roczny za rok obrotowy zakończony
31 grudnia 2023 roku („raport roczny”) (razem „inne informacje).
Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej i osób sprawujących nadzór
Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie innych informacji zgodnie z przepisami
prawa.
Kierownik jednostki dominującej oraz członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej zobowiązani do
zapewnienia, aby sprawozdanie z działalności grupy wraz z wyodrębnioną częścią spełniało wymagania
przewidziane w ustawie o rachunkowości.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Nasza opinia z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego nie obejmuje innych informacji. W związku
z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego naszym obowiązkiem jest zapoznanie się z innymi
informacjami, i czyniąc to, rozpatrzenie, czy inne informacje nie istotnie niespójne ze skonsolidowanym
sprawozdaniem finansowym lub naszą wiedzą uzyskaną podczas badania, lub w inny sposób wydają się istotnie
zniekształcone. Jeśli na podstawie wykonanej pracy, stwierdzimy istotne zniekształcenia w innych informacjach,
jesteśmy zobowiązani poinformować o tym w naszym sprawozdaniu z badania. Naszym obowiązkiem zgodnie
z wymogami ustawy o biegłych rewidentach jest również wydanie opinii czy sprawozdanie z działalności grupy
zostało sporządzone zgodnie z przepisami oraz czy jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym. Ponadto jesteśmy zobowiązani do wydania opinii, czy grupa w oświadczeniu
o stosowaniu ładu korporacyjnego zawarła wymagane informacje.
Sprawozdanie z działalności grupy uzyskaliśmy przed datą niniejszego sprawozdania z badania, a raport roczny
będzie dostępny po tej dacie. W przypadku, kiedy stwierdzimy istotne zniekształcenie w raporcie rocznym jesteśmy
zobowiązani poinformować o tym Radę Nadzorczą jednostki dominującej.
6
Opinia o sprawozdaniu z działalności
Na podstawie wykonanej w trakcie badania pracy, naszym zdaniem, sprawozdanie z działalności grupy:
- zostało sporządzone zgodnie z art. 49 ustawy o rachunkowości oraz paragrafem 71 rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez
emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim („rozporządzenie o informacjach bieżących”
– Dz. U. z 2018 roku, poz. 757);
- jest zgodne z informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Ponadto, w świetle wiedzy o grupie i jej otoczeniu uzyskanej podczas naszego badania oświadczamy, że nie
stwierdziliśmy w sprawozdaniu z działalności grupy istotnych zniekształceń.
Opinia o oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego
Naszym zdaniem w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego grupa zawarła informacje określone
w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 rozporządzenia o informacjach bieżących. Ponadto, naszym zdaniem, informacje
wskazane w paragrafie 70 ust. 6 punkt 5 lit. c-f oraz h-i rozporządzenia o informacjach bieżących zawarte
w oświadczeniu o stosowaniu ładu korporacyjnego zgodne z mającymi zastosowanie przepisami oraz
informacjami zawartymi w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
Informacja na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z wymogami ustawy o biegłych rewidentach potwierdzamy, że jednostka dominująca sporządziła
oświadczenie na temat informacji niefinansowych, o którym mowa w art. 55 ust. 2b ustawy o rachunkowości jako
wyodrębnioną część sprawozdania z działalności.
Nie wykonaliśmy żadnych prac atestacyjnych dotyczących oświadczenia na temat informacji niefinansowych i nie
wyrażamy jakiegokolwiek zapewnienia na jego temat.
Sprawozdanie na temat innych wymogów prawa i regulacji
Opinia na temat zgodności oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego
w jednolitym elektronicznym formacie raportowania z wymogami rozporządzenia o standardach
technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
W związku z badaniem skonsolidowanego sprawozdania finansowego zostaliśmy zaangażowani do
przeprowadzania usługi atestacyjnej dającej racjonalną pewność w celu wyrażenia opinii czy skonsolidowane
sprawozdanie finansowe grupy na dzień 31 grudnia 2023 roku i za rok obrotowy zakończony w tym dniu
sporządzone w jednolitym elektronicznym formacie raportowania, zawarte w pliku o nazwie stf-2023-12-31-pl.zip
(„skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF”), zostało oznakowane zgodnie z wymogami
określonymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) nr 2019/815 z dnia 17 grudnia 2018 roku
uzupełniającym dyrektywę 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w odniesieniu do regulacyjnych
standardów technicznych dotyczących specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania
(„rozporządzenie ESEF” - Dz. Urz. UE L 143 z 29 maja 2019 roku, str.1 z późniejszymi zmianami).
7
Identyfikacja kryteriów i opis przedmiotu usługi
Skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało sporządzone przez kierownika jednostki
dominującej w celu spełnienia wymogów dotyczących oznakowania oraz wymogów technicznych dotyczących
specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które określone w rozporządzeniu ESEF.
Przedmiotem naszej usługi atestacyjnej jest zgodność oznakowania skonsolidowanego sprawozdania finansowego
w formacie ESEF z wymogami rozporządzenia ESEF, a wymogi określone w tych regulacjach stanowią, naszym
zdaniem, odpowiednie kryteria do sformułowania przez nas opinii.
Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej i osób sprawujących nadzór
Kierownik jednostki dominującej jest odpowiedzialny za sporządzenie skonsolidowanego sprawozdania
finansowego w formacie ESEF zgodnie z wymogami dotyczącymi oznakowania oraz wymogami technicznymi
dotyczącymi specyfikacji jednolitego elektronicznego formatu raportowania, które są określone w rozporządzeniu
ESEF. Odpowiedzialność ta obejmuje wybór i zastosowanie odpowiednich znaczników XBRL, przy użyciu
taksonomii określonej w tych regulacjach. Odpowiedzialność kierownika jednostki dominującej obejmuje również
zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymanie systemu kontroli wewnętrznej zapewniającego sporządzenie
skonsolidowanego sprawozdania finansowego w formacie ESEF wolnego od istotnych niezgodności z wymogami
rozporządzenia ESEF. Członkowie Rady Nadzorczej jednostki dominującej odpowiedzialni za nadzorowanie
procesu sprawozdawczości finansowej, obejmującego również sporządzenie sprawozdań finansowych zgodnie
z formatem, wynikającym z obowiązujących przepisów prawa.
Odpowiedzialność biegłego rewidenta
Naszym celem było wyrażenie opinii, na podstawie przeprowadzonej usługi atestacyjnej dającej racjonalną
pewność, czy skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało oznakowane zgodnie
z wymogami rozporządzenia ESEF. Usługę przeprowadziliśmy zgodnie z Krajowym Standardem Usług
Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd 3001PL - Badanie sprawozdań finansowych sporządzonych
w jednolitym elektronicznym formacie raportowania przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów
nr 1975/32a/2021 z dnia 17 grudnia 2021 roku w sprawie krajowego standardu usług atestacyjnych innych niż
badanie i przegląd 3001PL („KSUA 3001PL”) oraz, gdzie jest to, stosowne zgodnie z Krajowym Standardem Usług
Atestacyjnych Innych niż Badanie i Przegląd w brzmieniu Międzynarodowego Standardu Usług Atestacyjnych
(MSUA) 3000 (Zmienionego) Usługi atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji
finansowych przyjętym uchwałą Krajowej Rady Biegłych Rewidentów nr 3436/52e/2019 z dnia 8 kwietnia 2019
roku w sprawie krajowych standardów przeglądu, krajowych standardów usług atestacyjnych innych niż badanie
i przegląd oraz krajowych standardów usług pokrewnych, z późniejszymi zmianami („KSUA 3000 (Z)”). Standard
ten nakłada na biegłego rewidenta obowiązek zaplanowania i wykonania procedur w taki sposób, aby uzyskać
racjonalną pewność, że skonsolidowane sprawozdanie finansowe w formacie ESEF zostało przygotowane zgodnie
z określonymi kryteriami. Racjonalna pewność jest wysokim poziomem pewności, ale nie g