1. Wstęp

1.1. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności RODO. Przechowywanie danych ma miejsce na zabezpieczonych serwerach, komputerach, urządzeniach przenośnych i w zabezpieczonych pomieszczeniach. Wdrożyliśmy odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne, wprowadziliśmy oraz stosujemy odpowiednie procedury, polityki i instrukcje umożliwiające właściwe funkcjonowanie realizowanych przez nas procesów przetwarzania danych, szkolimy nasz personel w dziedzinie ochrony danych, kontrolujemy i weryfikujemy obowiązujący u nas system ochrony danych.

1.2. Na potrzeby niniejszej Polityki Prywatności „STALPROFIL” S.A. używamy następujących skrótów:
„Polityka” – oznacza niniejszą Politykę Prywatności „STALPROFIL” S.A.
„My” – oznacza Administratora, o którym mowa w 2.1.;
„Ty” – oznacza Ciebie, czyli osobę fizyczną, których dane są przez nas przetwarzane;
„dane” – oznacza dane osobowe;
„Klienci” – oznacza dokonujących zakupu towarów i usług wchodzących w skład naszej oferty handlowej;
„Kontrahenci” – oznacza dostarczających nam towary i usługi;
„RODO” – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

2. Administrator i inspektor ochrony danych

2.1. Administratorem danych jest „STALPROFIL S.A.” z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-308) przy ul. Roździeńskiego 11a, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach pod numerem KRS 0000113043, posiadająca NIP 629-001-21-66, REGON:001367518, o kapitale zakładowym 1 750 000 PLN.
2.2. Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych, z którym możesz się skontaktować w sprawach ochrony swoich danych i realizacji swoich praw przez e-mail: rodo@stalprofil.com.pl; telefon: +48 32 2616000; lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w 2.1.

3. Cele, podstawy prawne przetwarzania, okres przechowywania, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych

3.1. Parametry takie jak: cele przetwarzania danych, podstawy prawne przetwarzania danych, okres przechowywania danych, przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych – dla poszczególnych kategorii osób wskazane są w zakładkach, do których prowadzą poniższe odniesienia.
3.2. W przypadku gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora danych, staramy się przeanalizować i zrównoważyć nasz interes oraz potencjalny wpływ na osobę, której dane dotyczą (pozytywny, jak i negatywny), oraz prawa tej osoby wynikające z przepisów o ochronie danych. Nie przetwarzamy danych w przypadku gdy wpływ na osobę, której dane dotyczą, przeważa nad naszymi interesami (chyba że posiadamy odpowiednią zgodę lub wymagają tego lub zezwalają na to przepisy prawa).
3.3. Przygotowaliśmy także dla Ciebie informację o parametrach wymienionych w 3.1. Lista kategorii znajduje się poniżej.

4. Osoby, których dane są przekazywane

Odbiorcami Twoich danych osobowych mogą być właściwe Urzędy Skarbowe i inne organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne władze rządowe lub osoby trzecie, jeśli wymagają tego obowiązujące przepisy prawa (przekazanie danych nastąpi zgodnie z tymi przepisami). Ponadto Twoje dane są przekazywane podmiotom, którym zlecamy wykonywanie usług prawnych, naszym biegłym rewidentom, podmiotom zajmującym się dostawą lub obsługą naszego systemu informatycznego lub dostarczają nam inne usługi IT, podmiotom odpowiedzialnym za kontrolę wejść i wyjść na nasz teren, a także podmiotom dokonującym zniszczenia nośników danych, na podstawie zawartej z nami umowy oraz dostarczających nam inne usługi lub towary, wspomagające naszą działalność.

5. Twoje prawa

5.1. Przysługuje Ci:
5.1.1. Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii.
5.1.2. Prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych.
5.1.3. Prawo do usunięcia danych.
Jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz zażądać, abyśmy je usunęli. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.
5.1.4. Ograniczenia przetwarzania danych
Możesz zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Twoich danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Twój temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie; lub nie chcesz, żebyśmy je usunęli, bo są Ci potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń; lub na czas wniesionego przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe (to znaczy wymagane prawem) lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.
5.1.5. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
Osoby fizyczne mają prawo ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w dowolnej chwili, ze względu na ich szczególną sytuację, chyba że przetwarzanie jest wymagane prawem. W takim przypadku nie będziemy dalej przetwarzać danych lub ograniczymy przetwarzanie, o ile jesteśmy w stanie wykazać prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania lub ustalenia, wykonywania lub obrony naszych praw.
5.1.6. Prawo do przenoszenia danych:
Masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format ,,.csv") dane Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłaś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz też zlecić nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę lub umowę, a także gdy Twoje dane są przetwarzane wyłącznie w formie papierowej.
5.1.7. Prawo do wniesienia skargi.
Ochrona Twoich danych jest dla nas priorytetem. Jeżeli jednak uważasz, że przetwarzamy Twoje dane niezgodnie z prawem, w przypadku chęci wniesienia skargi w sprawie wykorzystywania przez nas danych, prosimy przesłać maila wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi skargi na adres e-mail wskazany w 2.2. Wszelkie otrzymane skargi zostaną rozpatrzone i udzielimy na nie odpowiedzi. Możesz złożyć skargę do Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (wcześniej Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
5.1.8. Prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych.
W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Prawo niniejsze może nie zostać zrealizowane, jeżeli przetwarzanie danych przez nas jest obowiązkowe lub posiadamy inną podstawę do ich przetwarzania aniżeli Twoją zgodę.
5.2. W celu wykonania swoich praw skieruj żądanie pod adres email: wskazany w 2.2., zadzwoń pod numer wskazany w 2.2. lub zgłoś się pod adres wskazany 2.1.
5.3. Pamiętaj, że przed realizacją Twoich uprawnień będziemy się musieli upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

6. Profilowanie

Twoje dane nie są przez nas profilowane. Profilowanie, zgodnie z RODO, oznacza formę zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących efektów pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

7. Pliki cookies

7.1. Ta strona, dla Twojej wygody, wykorzystuje pliki cookies. Pliki cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz, do Twojego urządzenia.
7.2. Strona stosuje pliki cookies wydajnościowe, czyli służące do zbierania informacji o sposobie korzystania ze strony, by lepiej działała, oraz funkcjonalne, czyli pozwalające „pamiętać” o ustawieniach użytkownika (np. język, rozmiar czcionki).
7.3. Korzystając z naszej strony, wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies w celu zapewnienia Ci wygody podczas przeglądania Polityki. Ustawienia tych plików można zmienić w każdej chwili za pomocą ustawień przeglądarki.

 


 

Klienci i kontrahenci indywidualni

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy Tobą a nami, w tym do zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:

wykonanie zawartej pomiędzy Tobą a nami umowy lub podjęcie działań przed jej zawarciem – art. 6 ust. 1 lit b) RODO,
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
- zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Tobą,
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług (mailem pod Twój adres lub smsem na Twój numer telefonu – jeżeli wyraziłeś na to zgodę),
- prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
- poznania poziomu satysfakcji z realizowanej przez nas transakcji.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych
Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


 

Osoby związane z naszymi klientami i kontrahentami, zarówno korporacyjnymi, jak i indywidualnymi

Zbieranie danych:
Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się do naszych Klientów oraz Kontrahentów o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych (np. transportu). Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie dokumentu tożsamości (w zakresie ewidencji ruchu pojazdów oraz ich kierowców) i inne służbowe dane kontaktowe.

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane są przetwarzane w celu obsługi relacji i rozliczeń pomiędzy nami a naszym Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany, w tym do zawarcia i wykonania umowy kupna-sprzedaży towarów lub usług, wystawiania dokumentów księgowych, zarządzania umowami, zamówieniami, realizacji i odbioru dostaw, organizacji transportu, obsługi reklamacji, potwierdzenia salda, monitorowania płatności, windykacji należności, zarządzania sporami, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania treści marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, np. przepisy podatkowe i dotyczące rachunkowości – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
nasz prawnie uzasadniony interes gospodarczy – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
- zapewnienia prawidłowej realizacji współpracy z Klientem lub Kontrahentem, z którym jesteś związany,
- ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- marketingu bezpośredniego naszych towarów i usług wobec naszego Klienta lub Kontrahenta, z którym jesteś związany,
- prowadzenia analizy wyników prowadzonej działalności gospodarczej,
- poznania poziomu satysfakcji z realizowanej przez nas transakcji.
zgoda, w przypadku, gdy o wyrażenie takiej zgody zwróciliśmy się do osoby, której dane dotyczą – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych:
Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


 

Goście odwiedzający naszą firmę

Zbieranie i przekazywanie danych:
Zbieramy wyłącznie dane niezbędne dla spełnienia niżej określonych celów i zwracamy się o podanie danych osobowych tylko gdy jest to konieczne. W przypadku gdy musimy przetwarzać dane osobowe w celu realizacji współpracy z naszymi Klientami oraz Kontrahentami, zwracamy się do nich o podanie danych osób uczestniczących z ramienia tych Klientów oraz Kontrahentów w realizacji współpracy, w tym osób do kontaktu w sprawie realizacji umowy lub zamówienia i usług pomocniczych z tym związanych (np. transportu). Co do zasady, zbieramy te dane osobowe od naszych Klientów oraz Kontrahentów lub od osób trzecich działając zgodnie z instrukcjami danego Klienta lub Kontrahenta. Dane osobowe mogą obejmować imię i nazwisko, nazwę pracodawcy lub zleceniodawcy, stanowisko, numer telefonu, adres e-mail, model i numer rejestracyjny pojazdu i oznaczenie dokumentu tożsamości (w zakresie ewidencji ruchu pojazdów oraz ich kierowców) i inne służbowe dane kontaktowe. Teren naszej firmy i znajdujące się na nim obiekty są objęte środkami bezpieczeństwa, w tym systemem monitoringu i kontroli dostępu. W tym zakresie przetwarzany Twój wizerunek. O działaniu systemu monitoringu informują odpowiednie oznaczenia umieszczone na naszych obiektach. Materiały utrwalone w ramach monitoringu wizyjnego są przechowywane w sposób bezpieczny, a dostęp do nich można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zbadania incydentu). Od gości (zwłaszcza kierowców pojazdów realizujących dostawy), wymagamy dopełnienia formalności przy bramie wjazdowej (wpis do ewidencji, potwierdzenie tożsamości). Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne. Niepodanie danych może wiązać się z odmową wstępu na teren naszej firmy. Twoje dane są przekazywane podmiotowi zajmującemu się ochroną i kontrolą wejść i wyjść na teren naszego zakładu. Do danych z monitoringu wizyjnego może mieć dostęp także firma serwisująca system monitoringowy oraz firma zajmująca się niszczeniem nośników danych na podstawie zawartej z nami umowy.

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane zostały nam przekazane na potrzeby zapewnienia Tobie wstępu na teren naszej Spółki i są przetwarzane w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
- konieczności zapewnienia kontroli ruchu na terenie zakładu, w tym zapewnienia obecności osób zaproszonych przez nas na teren zakładu,
- potrzeby zapewnienia bezpieczeństwa osób i mienia.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych:
Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.
Dokumentację (papierową i elektroniczną) dotyczącą ruchu gości przechowujemy przez okres trzech lat od ostatniej Twojej wizyty u nas. Dokumentacja ta jest w sposób bezpieczny przechowywana, a dostęp do niej można uzyskać wyłącznie w wyjątkowych przypadkach (np. w celu zbadania incydentu).


 

Kandydaci do pracy

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane są przetwarzane w celu rekrutacji i ubiegania się przez Ciebie o zatrudnienie w naszej firmie.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
przepisy powszechnie obowiązującego prawa, tj. w szczególności art. 221 Kodeksu Pracy – art. 6 ust. 1 lit c) RODO,
nasz prawnie uzasadniony interes – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO – w postaci:
- zapewnienia prawidłowego przebiegu procesu rekrutacji,
- zapewnienia odpowiedniego poziomu zatrudnienia, doboru kadr dla uzyskania wysokiej jakości świadczonej pracy, a także prawidłowego
- funkcjonowania prowadzonej przez nas działalności.
W przypadku gdy Kandydat do pracy wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych, podstawą przetwarzania jest także wyrażona zgoda – art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych
Twoje dane zawarte w dokumentacji (papierowej i elektronicznej) są przechowywane maksymalnie 6 miesięcy od daty wpływu. Dane z monitoringu wizyjnego będą przechowywane przez okres maksymalnie do 3 miesięcy od dnia ich nagrania. W przypadku, w którym nagrania obrazu stanowią dowód w postępowaniu prowadzonym na podstawie prawa lub powzięliśmy wiadomość, iż mogą one stanowić dowód w postępowaniu, okres przechowywania ulega przedłużeniu do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Po upływie okresów, o których mowa w zdaniach poprzednich, uzyskane w wyniku monitoringu nagrania obrazu zawierające dane podlegają zniszczeniu, o ile przepisy odrębne nie stanowią inaczej.


 

Osoby korzystające z centrum powiadomień o raportach giełdowych i walnych zgromadzeniach, dostępnego na stronie stalprofil.com.pl

Cele przetwarzania danych:
Chcemy umożliwić Ci niezwłoczne uzyskanie mailem, powiadomień o raportach giełdowych i walnych zgromadzeniach Spółki

Podstawy prawne przetwarzania danych:
Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych
Twój adres e-mail będziemy przechowywać do odwołania przez Ciebie zgody na otrzymywanie powiadomień.


 

Osoby korzystające z formularza kontaktowego, dostępnego na stronie stalprofil.com.pl

Cele przetwarzania danych:
Twoje dane zawarte w formularzu kontaktowym przetwarzamy w celu umożliwienia Ci zwrócenia się do nas w interesującej Cię sprawie, w szczególności z zapytaniem dotyczącym oferowanych przez nas towarów i usług oraz w celu udzielenia Ci zwrotnej informacji pocztą elektroniczną, pod podany przez Ciebie adres e-mail, a także w celach analitycznych i statystycznych, prowadzenia badań jakości obsługi, kierowania do Ciebie treści marketingowych.

Podstawy prawne przetwarzania danych:
Kiedy kierujesz do nas wiadomość mailowa przy pomocy formularza kontaktowego, nie wiemy czy należysz do którejś z kategorii osób wymienionych w innej z zakładek Polityki Prywatności – na przykład czy jesteś naszym klientem. Dlatego zasadniczą podstawę przetwarzania Twoich danych osobowych jest Twoja zgoda - art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych
Twoje dane podane w formularzu kontaktowym przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, a w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami.


 

Uczestnicy PPE i osoby upoważnione

W naszej firmie wprowadzono dobrowolny PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY (dalej: PPE)
Uczestnikami PPE mogą być nasi Pracownicy, którzy złożyli DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMARYTALNYM STALPROFIL S.A. (dalej: DEKLARACJA).
W formularzu DEKLARACJI nasz Pracownik ma prawo wpisania kogo w razie śmierci, upoważnia do odbioru środków zgromadzonych przez niego w ramach PPE. Osobę wskazaną tam przez naszego Pracownika w dalszej części tej informacji nazywamy: OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ
Obowiązek informacyjny dla naszego Pracownika będącego uczestnikiem PPE zamieszczony jest w formularzu DEKLARACJI.
Poniższe informacje kierowane są do OSOBY UPOWAŻNIONEJ:

 

Źródło pochodzenia danych:
Twoje dane otrzymujemy od naszego Pracownika, który wpisuje je do DEKLARACJI

Kategorie danych:
W DEKLARACJI, nasz Pracownik wpisuje następujące Twoje dane: imię, nazwisko, adres, nr PESEL

Cele przetwarzania danych:
Chcemy umożliwić naszemu Pracownikowi upoważnienie Ciebie do odbioru środków Pracownika z PPE, a Tobie umożliwić w ten sposób ich pobranie w razie śmierci Pracownika

Podstawy prawne przetwarzania danych:
Wykonanie naszych obowiązków prawnych, w tym wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o pracowniczych programach emerytalnych i ustawy o rachunkowości, a także usprawiedliwiony nasz cel jako administratora danych jakim jest prawidłowa obsługa naszego PPE- art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych
Twoje dane podane w formularzu kontaktowym przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, a w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania

 

 
Uczestnicy PPE i osoby upoważnione

W naszej firmie wprowadzono dobrowolny PRACOWNICZY PROGRAM EMERYTALNY (dalej: PPE)
Uczestnikami PPE mogą być nasi Pracownicy, którzy złożyli DEKLARACJĘ UCZESTNICTWA W PRACOWNICZYM PROGRAMIE EMARYTALNYM STALPROFIL S.A. (dalej: DEKLARACJA).
W formularzu DEKLARACJI nasz Pracownik ma prawo wpisania kogo w razie śmierci, upoważnia do odbioru środków zgromadzonych przez niego w ramach PPE. Osobę wskazaną tam przez naszego Pracownika w dalszej części tej informacji nazywamy: OSOBĄ UPOWAŻNIONĄ
Obowiązek informacyjny dla naszego Pracownika będącego uczestnikiem PPE zamieszczony jest w formularzu DEKLARACJI.
Poniższe informacje kierowane są do OSOBY UPOWAŻNIONEJ:

 

Źródło pochodzenia danych:
Twoje dane otrzymujemy od naszego Pracownika, który wpisuje je do DEKLARACJI

Kategorie danych:
W DEKLARACJI, nasz Pracownik wpisuje następujące Twoje dane: imię, nazwisko, adres, nr PESEL

Cele przetwarzania danych:
Chcemy umożliwić naszemu Pracownikowi upoważnienie Ciebie do odbioru środków Pracownika z PPE, a Tobie umożliwić w ten sposób ich pobranie w razie śmierci Pracownika

Podstawy prawne przetwarzania danych:
Wykonanie naszych obowiązków prawnych, w tym wynikających z ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r o pracowniczych programach emerytalnych i ustawy o rachunkowości, a także usprawiedliwiony nasz cel jako administratora danych jakim jest prawidłowa obsługa naszego PPE- art. 6 ust. 1 lit. c) oraz f) RODO

Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
Nie przekazujemy Twoich danych poza teren Polski ani do organizacji międzynarodowych.

Okres przechowywania danych
Twoje dane podane w formularzu kontaktowym przechowujemy nie dłużej niż 10 lat, a w zakresie regulowanym przepisami – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do pobrania