Periodic Report

QSr

2019
Consolidated quarterly report for Q3 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2019 r..pdf
1.79 MB

PSr

2019
Consolidated report for the first half-year of 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za pierwsze polrocze 2019 r.pdf
3.81 MB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
462.98 kB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
463.02 kB

QSr

2019
Consolidated quarterly report for Q1 2019
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2019.pdf
1.45 MB

RS

2019
Consolidated annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
179.25 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.pdf
2.26 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.11 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
252.36 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
518.16 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami.pdf
812.47 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
461.35 kB

R

2019
Annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
177.59 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.23 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
2.09 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
250.16 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..pdf
501.20 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
766.67 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.pdf
461.94 kB

QSr

2018
Consolidated quarterly report for Q3 2018

PSr

2018
Consolidated report for the first half-year of 2018

QSr

2018
Consolidated quarterly report for Q1 2018

RS

2018
Consolidated annual report for 2017

R

2018
Annual report for 2017

QSr

2017
Consolidated quarterly report for Q3 2017

PSr

2017
Consolidated report for the first half-year of 2017

QSr

2017
Consolidated quarterly report for Q1 2017

R

2017
Annual report for 2016

RS

2017
Consolidated annual report for 2016

QSr

2016
Consolidated quarterly report for Q3 2016

PSr

2016
Consolidated report for the first half-year of 2016

QSr

2016
Consolidated quarterly report for Q1 2016

R

2016
Annual report for 2015

RS

2016
Consolidated annual report for 2015

QSr

2015
Consolidated quarterly report for Q3 2015

PSr

2015
Consolidated report for the first half-year of 2015
Attachments
Consolidated report for the first half-year of 2015
1.33 MB

QSr

2015
Consolidated quarterly report for Q1 2015
Attachments
Consolidated quarterly report for Q1 2015
1.16 MB

R

2015
Annual report for 2014

RS

2015
Consolidated annual report for 2014
Attachments
Consolidated annual report for 2014
1.77 MB