Periodic Report

PSr

2019
Consolidated report for the first half-year of 2019
Attachments
Raport skonsolidowany za pierwsze polrocze 2019 r.pdf
3.81 MB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
462.98 kB
Raport niezależnego Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za I półrocze 2019 r..pdf
463.02 kB

QSr

2019
Consolidated quarterly report for Q1 2019
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2019.pdf
1.45 MB

RS

2019
Consolidated annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
179.25 kB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2018 rok.pdf
2.26 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.11 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
252.36 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
518.16 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami.pdf
812.47 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2018 rok.pdf
461.35 kB

R

2019
Annual report for 2018
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.pdf
177.59 kB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2018 rok.pdf
2.23 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
2.09 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2018 roku.pdf
250.16 kB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..pdf
501.20 kB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.pdf
766.67 kB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.pdf
442.17 kB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2018 rok.pdf
461.94 kB

QSr

2018
Consolidated quarterly report for Q3 2018

PSr

2018
Consolidated report for the first half-year of 2018

QSr

2018
Consolidated quarterly report for Q1 2018

R

2018
Annual report for 2017

RS

2018
Consolidated annual report for 2017

QSr

2017
Consolidated quarterly report for Q3 2017

PSr

2017
Consolidated report for the first half-year of 2017

QSr

2017
Consolidated quarterly report for Q1 2017

RS

2017
Consolidated annual report for 2016

R

2017
Annual report for 2016

QSr

2016
Consolidated quarterly report for Q3 2016

PSr

2016
Consolidated report for the first half-year of 2016

QSr

2016
Consolidated quarterly report for Q1 2016

RS

2016
Consolidated annual report for 2015

R

2016
Annual report for 2015

QSr

2015
Consolidated quarterly report for Q3 2015

PSr

2015
Consolidated report for the first half-year of 2015
Attachments
Consolidated report for the first half-year of 2015
1.33 MB

QSr

2015
Consolidated quarterly report for Q1 2015
Attachments
Consolidated quarterly report for Q1 2015
1.16 MB

RS

2015
Consolidated annual report for 2014
Attachments
Consolidated annual report for 2014
1.77 MB

R

2015
Annual report for 2014

QSr

2014
Consolidated quarterly report for Q3 2014
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2014 r.
1.36 MB
Consolidated quarterly report for Q3 2014
1.23 MB