Corporate Governance

2020.05.22
Current Report 2/2020
Decision to broadcast the proceedings of the Annual General Meeting of STALPROFIL SA

The Management Board of STALPROFIL SA informs that on 22 May 2020, the Annual General Meeting of STALPROFIL SA was convened, which will be held at the Company's headquarters on 25 June 2020 at 12:00.
In the published Announcement, the company undertook to provide publicly available broadcast of the general meeting in real time, thus commencing the application of rule IV.Z.2. "Best Practice for WSE Listed Companies 2016".
Shareholders and interested parties will be able to follow the proceedings of the Ordinary General Meeting through real-time transmission available on the Company's website: www.stalprofil.com.pl in the investor relations / general meetings tab, where the link for transmission will be made available.

2020.04.20
Raport bieżący 1/2020
Stalprofil Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Attachments
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.pdf
99.46 kB

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stalprofil Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"


Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji,
Nie ma zastosowania.
Spółka w ciągu ostatnich 5 lat nie publikowała prognoz wyników finansowych.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki dotychczasowa praktyka dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz zapewnia transparentność Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące treści podejmowanych uchwał, w tym wyniki głosowań nad uchwałami, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Ponadto prezentacje multimedialne przedstawiane podczas obrad walnego zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki. Zdaniem Spółki inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z wszystkimi istotnymi sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności.
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40. Struktura akcjonariatu i charakter i zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za stosowaniem przez Spółkę tej zasady.


Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności oraz nierozbudowaną (płaską) strukturę organizacyjną, Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem
i audyt wewnętrzny. Z uwagi na powyższe nie mają zastosowania w spółce zalecenia dotyczące roli osoby kierującej funkcją audytu wewnętrznego, opisane w zasadach III.Z.3., III.Z.4. i III.Z.5.
Spółka posiada wdrożoną procedurę zarządzania ryzykiem, która obejmuje wszystkie obszary jej działalności. Określa ona osoby odpowiedzialne za identyfikację, ocenę, monitorowanie i podejmowanie działań mających na celu redukcję poziomu ryzyka. Dodatkowo w ramach obowiązującej w Spółce Polityki Bezpieczeństwa analizowane jest ryzyko związane z przetwarzaniem danych osobowych. Za ocenę i identyfikację ryzyk w tym obszarze odpowiada powołany w Spółce Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
Ponadto, w STALPROFIL S.A. w ostatnim kwartale okresu sprawozdawczego procedowano, a w pierwszym kwartale 2020 roku wdrożono dwa istotne dokumenty, które niewątpliwie mają wpływ na sferę zarządzania ryzykiem w STALPROFIL. Są to Zasady postępowania na wypadek istotnych nieprawidłowości w działalności spółki (Polityka Zarządzania Ryzykiem Zgodności) oraz Procedura zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów etycznych (Procedura Sygnalistów).
Co istotne, na podstawie Polityki Zarządzania Ryzykiem Zgodności w spółce STALPROFIL S.A ustanowiono Komórkę d/s Zgodności, którą zgodnie z definicją przyjętą w ww. dokumencie jest osoba, bądź dział w Spółce wskazany przez Zarząd – odpowiedzialna za realizację polityki w zakresie zarządzania nieprawidłowościami w Spółce. Procedura Sygnalistów zapewnia mechanizm anonimowego powiadamiana Komórki d/s Zgodności, Prezesa Zarządu, oraz w określonych przypadkach Przewodniczącego Rady Nadzorczej o wszelkich występujących istotnych nieprawidłowościach związanych z naruszeniem prawa lub przyjętych w Spółce procedur lub wartości oraz zasad opisanych w Kodeksie Etyki.
Za wdrożenie i utrzymanie systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem i compliance oraz funkcji audytu wewnętrznego odpowiada Zarząd Spółki. Proces zarządzania Spółką jest mocno scentralizowany (niski stopień delegacji uprawnień), a członkowie Zarządu jako dyrektorzy poszczególnych pionów organizacyjnych podejmują decyzje operacyjne. Zarząd przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa powyżej.
Ważną rolę w istniejącym w Spółce ciągłym, wielostopniowym procesie monitorowania procesu audytu wewnętrznego pełni Rada Nadzorcza oraz wchodzący w jej skład Komitet Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy między innymi monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, a także procesu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Komitet Audytu poprzez ścisły kontakt z audytorem zewnętrznym przeprowadzającym czynności rewizji finansowej monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz proces zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej, a także jakość współpracy Zarządu z audytorem. W procesie kontroli nad działalnością Spółki Zarząd wspomaga się także doradcami i audytorami zewnętrznymi.


Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w taki sposób aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Spółka umożliwia również obecność na walnych
zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Wszystkie przewidziane prawem informacje o walnym zgromadzeniu i podejmowanych uchwałach udostępniane są w stosownych raportach bieżących i na stronie internetowej Spółki. Spółka publikuje również na swojej stronie prezentacje multimedialne prezentowane podczas walnych zgromadzeń. Z uwagi na powyższe brak jest istotnego uzasadnienia dla ponoszenia na ten moment dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W przypadku zainteresowania tego rodzaju przekazem ze strony akcjonariuszy Spółka nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości, a co się z tym wiąże zgodnie z zasadą I.Z.1.16. będzie zamieszczać na swojej stronie internetowej informacje na temat planowanych transmisji obrad walnego zgromadzenia.


Wynagrodzenia

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie wprowadziła programu motywacyjnego opartego na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki.
 

2018.04.04
Raport bieżący 1/2018
Stalprofil Spółka Akcyjna Raport dotyczący zakresu stosowania Dobrych Praktyk
Attachments
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016
96.94 kB

Na podstawie par. 29 ust. 3 Regulaminu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Stalprofil Spółka Akcyjna przekazuje raport dotyczący niestosowania zasad szczegółowych zawartych w zbiorze "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016"

W związku z decyzjami władz Spółki dotyczącymi wprowadzenia zmian w składzie Rady Nadzorczej i Komitetu Audytu, Zarząd STALPROFIL S.A. dokonał aktualizacji raportu dotyczącego niestosowania zasad ładu korporacyjnego, który uwzględnia przekazane w formie raportów bieżących informacje o rozpoczęciu stosowania przez Spółkę zasad II.Z.3. i II.Z.8.

Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami 

I.Z.1.10. prognozy finansowe – jeżeli spółka podjęła decyzję o ich publikacji - opublikowane w okresie co najmniej ostatnich 5 lat, wraz z informacją o stopniu ich realizacji, 
Nie ma zastosowania.
Spółka w ciągu ostatnich 5 lat nie publikowała prognoz wyników finansowych.

I.Z.1.20. zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo,
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
W ocenie Spółki dotychczasowa praktyka dokumentowania przez Spółkę przebiegu walnych zgromadzeń prezentuje rzeczywisty przebieg obrad walnego zgromadzenia oraz zapewnia transparentność Spółki i chroni prawa wszystkich akcjonariuszy. Informacje dotyczące treści podejmowanych uchwał, w tym wyniki głosowań nad uchwałami, a także informacje o odstąpieniu od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów obrad oraz informacje o sprzeciwach zgłaszanych do protokołu, Spółka publikuje w formie raportów bieżących i zamieszcza na swojej stronie internetowej. Ponadto prezentacje multimedialne przedstawiane podczas obrad walnego zgromadzenia publikowane są na stronie internetowej Spółki. Zdaniem Spółki inwestorzy mają zatem możliwość zapoznania się z wszystkimi istotnymi sprawami poruszanymi na walnym zgromadzeniu. Spółka nie wyklucza możliwości stosowania ww. zasady w przyszłości.

I.Z.2. Spółka, której akcje zakwalifikowane są do indeksów giełdowych WIG20 lub mWIG40, zapewnia dostępność swojej strony internetowej również w języku angielskim, przynajmniej w zakresie wskazanym w zasadzie I.Z.1. Niniejszą zasadę powinny stosować również spółki spoza powyższych indeksów, jeżeli przemawia za tym struktura ich akcjonariatu lub charakter i zakres prowadzonej działalności. 
Nie ma zastosowania.
Akcje Spółki nie zostały zakwalifikowane do indeksów giełdowych WIG20 lub WIG40. Struktura akcjonariatu i charakter i zakres prowadzonej działalności nie przemawiają za stosowaniem przez Spółkę tej zasady.

Systemy i funkcje wewnętrzne

III.Z.2. Z zastrzeżeniem zasady III.Z.3, osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance podlegają bezpośrednio prezesowi lub innemu członkowi zarządu, a także mają zapewnioną możliwość raportowania bezpośrednio do rady nadzorczej lub komitetu audytu.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Z uwagi specyfikę prowadzonej działalności oraz nierozbudowaną (płaską) strukturę organizacyjną, Spółka nie wyodrębniła w swojej strukturze jednostki odpowiedzialnej za zarządzanie ryzykiem, audyt wewnętrzny i compliance. Nadzór nad całością procesu kontroli wewnętrznej sprawuje Zarząd Spółki. Proces zarządzania Spółką jest mocno scentralizowany (niski stopień delegacji uprawnień), a członkowie Zarządu jako dyrektorzy poszczególnych pionów organizacyjnych podejmują decyzje operacyjne. Zarząd przedstawia Komitetowi Audytu i Radzie Nadzorczej własną ocenę skuteczności funkcjonowania systemów i funkcji, o których mowa powyżej. Ważną rolę w istniejącym w Spółce ciągłym, wielostopniowym procesie monitorowania procesu audytu wewnętrznego pełni Rada Nadzorcza oraz wchodzący w jej skład Komitet Audytu. Do zadań Komitetu Audytu należy między innymi monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej oraz monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej, a także procesu zarządzania ryzykiem istotnym dla Spółki. Komitet Audytu poprzez ścisły kontakt z audytorem zewnętrznym przeprowadzającym czynności rewizji finansowej monitoruje proces sporządzania sprawozdań finansowych oraz jakość współpracy Zarządu z audytorem. W procesie kontroli nad działalnością Spółki Zarząd wspomaga się także doradcami i audytorami zewnętrznymi.

Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Spółka nie stosuje powyższej zasady.
Spółka ustala miejsce i termin walnego zgromadzenia w taki sposób aby umożliwić udział w obradach jak największej liczbie akcjonariuszy. Spółka umożliwia również obecność na walnych zgromadzeniach przedstawicielom mediów. Wszystkie przewidziane prawem informacje o walnym zgromadzeniu i podejmowanych uchwałach udostępniane są w stosownych raportach bieżących i na stronie internetowej Spółki. Spółka publikuje również na swojej stronie prezentacje multimedialne prezentowane podczas walnych zgromadzeń. Z uwagi na powyższe brak jest istotnego uzasadnienia dla ponoszenia na ten moment dodatkowych kosztów w celu umożliwienia transmisji przebiegu obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym. W przypadku zainteresowania ze strony akcjonariuszy Spółka nie wyklucza stosowania ww. zasady w przyszłości.

Wynagrodzenia 

VI.Z.2. Aby powiązać wynagrodzenie członków zarządu i kluczowych menedżerów z długookresowymi celami biznesowymi i finansowymi spółki, okres pomiędzy przyznaniem w ramach programu motywacyjnego opcji lub innych instrumentów powiązanych z akcjami spółki, a możliwością ich realizacji powinien wynosić minimum 2 lata.
Nie ma zastosowania.
Spółka nie wprowadziła programu motywacyjnego opartego na opcjach lub innych instrumentach powiązanych z akcjami spółki.

2017.10.06
Current report 2/2017
Changes in the composition of the Audit Committee of the Supervisory Board of STALPROFIL S.A.

The Management Board of STALPROFIL S.A. with its registered office in Dąbrowa Górnicza (the Company) announces that on 6 October 2017, the Supervisory Board made changes in the composition of the Audit Committee selecting new members in the persons of: Stefan Dzienniak and Andrzel Młynarczyk.

In addition, on 6 October 2017, the Audit Committee from among its members appointed a Chairman in the person of Andrzej Młynarczyk.
The Chairman of the Audit Committee made a statement of compliance with the criteria for an independent member of the Supervisory Board referred to in Annex II to the Commission Recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and committees of the (supervisory) board.

With appointment of Mr Andrzej Młynarczyk as the Chairman of the Audit Committee, that is from 6 October 2017, the Company thus satisfies the principle II.Z.8. of "Best Practices of WSE Listed Companies 2016", which states that the chairman of the audit committee should meet the independence criteria indicated in the principle II.Z.4.

2017.09.29
Current report 1/2017
Appointment of an independent member of the Supervisory Board

The Management Board of STALPROFIL S.A. with its registered office in Dąbrowa Górnicza (the Company) informs that on the day of the appointment by the Extraordinary General Meeting of the Company's new Supervisory Board member Mr Andrzej Młynarczyk, that is from 29 September 2017, the Company complies with the principle II.Z.3 of "Best Practices of WSE Listed Companies 2016", which states that at least two members of a supervisory board should meet the independence criteria indicated in the principle II.Z.4.

Mr Andrzej Młynarczyk submited to the Company a statement of compliance with the criteria for an independent member of the Supervisory Board as specified in Annex II to the European Commission recommendation 2005/162/EC of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and committees of a (supervisory) board.

As an attachment, Company publishes information about the education, qualifications and positions held by the STALPROFIL S.A. Supervisory Board member appointed on 29 September 2017.

2016.01.04
Interim report 1/2016
Report on the application of the Best Practices
Attachments
Informacja na temat stanu stosowania przez Spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016.pdf_-_Adobe_Reader
98.21 kB

On the basis of par. 29.3 of the Rules of the Warsaw Stock Exchange Stalprofil SA submits a report on non-application of the principles of the particulars contained in "Good Practices of WSE Listed Companies 2016"

Information policy and communication with investors

IZ1.10. financial projections - when the company decided to publish them - published for at least the past 5 years, with information on the degree of implementation
Not applicable.
The Company over the last five years did not publish financial forecasts.

IZ1.20. record of the proceedings of the general meeting, in the form of audio or video.
The Company does not apply this rule.
In the Company's past practice of documenting the conduct of general meetings of the Company presents the actual course of the general meeting of the Company and ensures transparency and protects the rights of all shareholders. Information regarding the contents of adopted resolutions, including the results of voting on resolutions, as well as information on withdrawing from consideration any of the items on the agenda and information on the reported objections to the protocol, the Company publishes in the form of current and publishes on its website. In addition, multimedia presentations presented during the general meeting are published on the Company's website. The Company believes that investors have therefore opportunity to familiarize themselves with all the relevant issues raised at the meeting. The Company does not preclude application of the aforementioned. rule in the future.

The Management Board and Supervisory Board

II.Z.3. At least two members of the supervisory board meets the independence criteria referred to in Rule II.Z.4.
The Company does not apply this rule,
STALPROFIL SA Supervisory Board has one member meeting the independence criteria. That member is the Chairman of the Supervisory Board. Statements about fulfilling the criteria of independence, in accordance with the principle of II.Z.5 were made ​​by the members of the Supervisory Board of STALPROFIL SA, the other members of the Supervisory Board and Management Board show that other members of the Council do not meet the criteria of independence. The Company has three major shareholders, which include 77% of votes at the General Meeting. The other members of the Supervisory Board are related to these shareholders. According to the Company Authorities it does not affect negatively the effective supervision of the Company's activities, and even allows a proper and effective implementation of the Company's development strategy, which takes into account the interests of all groups of shareholders and other stakeholders related to the Company's business. The Issuer does not preclude compliance with this rule in the future and start applying this principle after receiving information on the appointment of Board members meet the independence criteria.

II.Z.8. The Chairman of the Audit Committee meets the independence criteria specified in principle II.Z.4.
The Company does not apply this rule.
The Supervisory Board of STALPROFIL SA has a three-person Audit Committee, selected by the Supervisory Board from among its members. The basic criterion, which is guided by the Supervisory Board during the selection are the qualifications necessary to serve as a member of the Audit Committee. The Chairman and the other members of the Audit Committee meet the independence criteria described in Article. 56 sec. 3 points 1, 3 and 5 of the Act dated 7 May 2009 on auditors and their self-government, entities authorized to audit financial statements and public supervision. The Chairman of the Audit Committee, however, does not meet the independence criteria defined in the Annex II to the Commission Recommendation of 15 February 2005 on the role of non-executive or supervisory directors of listed companies and on the committees of the (supervisory). According to the Company Authorities it does not affect negatively the effectiveness of monitoring by the Audit Committee carried out within the Company's internal audit function, risk management, compliance, internal audit and issue by its members unbiased opinions and judgments.

Internal systems and functions

III.Z.2. Subject to the principle III.Z.3, those responsible for risk management, internal audit and compliance report directly to the president or another member of the board and also have the opportunity of reporting directly to the Supervisory Board or the audit committee.
The Company does not apply this rule.
Given the specificity its activities and flat organizational structure, the Company did not separate in their structure the unit responsible for risk management, internal audit and compliance. Supervision over the whole process of internal control is exercised by the Supervisory Board. Company management process is highly centralized (low degree of delegation), and the members of the Board as directors of the various organizational departments take operational decisions. The Management Board presents the Audit Committee and the Supervisory Board own assessment of the effective functioning of the systems and functions referred to above. An important role in the Company's existing continuous multi-stage process for monitoring the internal audit process by the Supervisory Board and entering in the composition of the Audit Committee. The tasks of the Audit Committee include, among others, to monitor the financial reporting process and monitoring the effectiveness of internal control systems, as well as risk management process relevant to the Company. The Audit Committee through close contact with an external auditor conducting the financial audit activities monitors the process of preparing financial statements and the quality of cooperation of the Board with the auditor. In the process of control over the Company's Management Board is also supported by advisors and external auditors.

The General Meeting and relations with shareholders

IV.Z.2. If it is justified due to the shareholding structure of the company, the company provides publicly available meeting broadcast in real time.
The Company does not apply this rule.
The Company determines the place and date of the general meeting so as to enable the participation of the greatest number of shareholders. The company also makes it possible to attend general meetings of media representatives. All information provided by law for the general meeting and the resolutions taken shall be provided in relevant current reports and on the Company's website. The Company also publishes on its website multimedia presentations presented during general meetings. In view of this, there is no serious justification for incurring at the moment the additional costs in order to enable transmission of the proceedings of the general meeting in real time. In the case of interest on the part of shareholders, the Company does not exclude the application of these rules in the future.

Salaries

VI.Z.2. To link the remuneration of the Board Members and key managers with long-term business objectives and financial resources of the company, the period between the award under the incentive program options or other instruments linked to shares of the company, and the possibility of their implementation should be at least 2 years.
Not applicable.
The Company has not launched the program based incentive options or other instruments linked to shares of the company.

2014.12.31
Current report no. 1/2012
Inaplication of certain principles of good practices of companies listed on the WSE

Following the entry into force on 1 January 2013 of revised content of the document "Best Practices of WSE Listed Companies" ("Best Practices"), the Company Stalprofil SA indicates to not apply the following rules introduced by resolution of the Stock Exchange in Warsaw No 19/1307/2012 of 21.11.2012:

- Rule 9a marked as point 1 in Part II of Best Practices:
"1 The Company maintains a corporate website and publish on it, in addition to the information required by law:
...9a) record of the proceedings of the general meeting, in the form of audio or video,"

Explanation: In opinion of the Company\'s past practice of documenting the conduct of general meetings of the Company presents the actual course of the general meeting of the Company and ensures transparency and protects the rights of all shareholders. Information on the resolutions, as well as information about the withdrawal from consideration of any of the items on the agenda and information on the objections raised to the protocol, the Company shall publish in the form of current reports and publishes on its website. In addition, multimedia presentations presented during the general meeting are published on the Company\'s website. The Company believes that investors are therefore able to consult all relevant issues raised at the meeting. The Company does not preclude the use of the above rule in the future.

- Rule marked with the number 10 in Part IV of Best Practices:
"The company should give shareholders opportunity to participate in the general meeting by means of electronic communication, consisting of:
1) transmission of the general meeting in real time
2) two-way communication in real time, in which shareholders may take during the general meeting from a location other than the place of the meeting."

Explanation: Statute of Stalprofil SA does not provide for the possibility to participate in the General Meeting by means of electronic communication. In the Company\'s previously existing rules of participation in general meetings of the Company adequately protect the interests of its shareholders, including minority shareholders, allowing them to perform properly the rights of the shares. This rule will not be applied from 1 January 2013, because of the possibility of risk, both technical and legal for the proper and efficient conduct of the general meeting. In addition, the Company believes it would incur additional, unjustified costs at the moment. The Company does not exclude the possibility of applying the rule in the future.