Periodic Report

QSr

2022.11.25 07:36
Consolidated quarterly report for Q3 2022
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2022.pdf
1.65 MB

PSr

2022.09.02 07:24
Consolidated report for the first half-year of 2022
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2022.pdf
3.84 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
247.88 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
251.49 kB

QSr

2022.05.25 07:30
Consolidated quarterly report for Q1 2022
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2022.pdf
1.42 MB

RS

2022.04.29 07:44
Consolidated annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.04 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2021 rok.zip
4.20 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
6.45 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2021 rok.xhtml
1.51 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2021.xhtml
5.60 MB

R

2022.04.29 07:29
Annual report for 2021
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.97 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2021 rok.xhtml
5.67 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
6.10 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2021 roku.xhtml
1.76 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2021 rok.xhtml
1.21 MB