Periodic Report

QSr

2023.11.24 07:30
Consolidated quarterly report for Q3 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 3 kw. 2023.pdf
1.43 MB

PSr

2023.09.01 07:37
Consolidated report for the first half-year of 2023
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2023.pdf
3.71 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
248.08 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
252.15 kB

QSr

2023.05.25 07:29
Consolidated quarterly report for Q1 2023
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2023.pdf
1.44 MB

RS

2023.04.28 07:18
Consolidated annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
2.02 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2022 rok.zip
4.27 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
7.03 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.95 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2022 rok.xhtml
1.23 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2022.xhtml
5.56 MB

R

2023.04.28 07:12
Annual report for 2022
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.90 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2022 rok.xhtml
5.54 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
6.22 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2022 roku.xhtml
1.79 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.59 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.84 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.04 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2022 rok.xhtml
921.43 kB