Periodic Report

RS

2021.04.29 07:17
Consolidated annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.34 MB
Roczne Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe za 2020 rok.zip
795.68 kB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
6.38 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności Rocznego Skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
1.93 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. i rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.83 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania Rocznego Skonsolidowanego Sprawozdania finansowego za 2020 rok.xhtml
3.57 MB
Sprawozdanie Grupy Kapitałowej STALPROFIL S.A. na temat informacji niefinansowych za rok 2020.xhtml
5.18 MB

R

2021.04.29 07:13
Annual report for 2020
Attachments
Pismo Prezesa Zarządu do Akcjonariuszy.xhtml
1.94 MB
Sprawozdanie Finansowe STALPROFIL S.A. za 2020 rok.xhtml
5.61 MB
Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
6.25 MB
Oświadczenie Zarządu w sprawie zgodności rocznego sprawozdania finansowego oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2020 roku.xhtml
1.77 MB
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznego sprawozdania finansowego STALPROFIL S.A..xhtml
2.57 MB
Ocena dokonana przez Radę Nadzorczą STALPROFIL S.A. wraz z uzasadnieniem, dotycząca sprawozdania Zarządu z działalności STALPROFIL S.A. i sprawozdania finansowego w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.xhtml
1.82 MB
Oświadczenie Rady Nadzorczej STALPROFIL S.A. dotyczące powoływania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu.xhtml
1.80 MB
Sprawozdanie niezależnego Biegłego Rewidenta z badania rocznego Sprawozdania Finansowego za 2020 rok.xhtml
1.21 MB

QSr

2020.11.20 07:34
Consolidated quarterly report for Q3 2020
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 r..pdf
1.70 MB

PSr

2020.09.02 07:33
Consolidated report for the first half-year of 2020
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020.pdf
3.87 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
254.74 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
260.53 kB

QSr

2020.05.22 07:25
Consolidated quarterly report for Q1 2020
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2020.pdf
1.56 MB