Periodic Report

QSr

2020
Consolidated quarterly report for Q3 2020
Attachments
Raport skonsolidowany za III kwartał 2020 r..pdf
1.70 MB

PSr

2020
Consolidated report for the first half-year of 2020
Attachments
Skonsolidowany raport półroczny za I półrocze 2020.pdf
3.87 MB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf
254.74 kB
Raport Biegłego Rewidenta z przeglądu śródrocznego skróconego sprawozdania finansowego.pdf
260.53 kB

QSr

2020
Consolidated quarterly report for Q1 2020
Attachments
Skonsolidowany raport kwartalny za 1 kw. 2020.pdf
1.56 MB